Продаж товарів на замовлення покупців

магниевый скраб beletage

Продаж товарів на замовлення передбачає здійснення покуп-цем попереднього замовлення товарів безпосередньо в об'єкті тор-гівлі або через торгового агента чи за допомогою телефону, персо-нального комп'ютера, інших технічних засобів зв'язку і одержаннятоварів в обумовленому місці та в зазначений час.

Цю форму продажу товарів ще називають дистанційною тому,що вибір товару та його замовлення не збігаються у часі з безпосе-редньою передачею вибраного товару покупцю, та тому, що товарпри його виборі знаходиться від покупця на певній відстані (диста-нції). Продаж товарів на замовлення покупців може здійснюватисяне тільки через посередників (торгових агентів в офісах, об'єктахторгівлі, що реалізують товари на замовлення покупців), а й на ос-нові прямого маркетингу.

Прямий маркетинг — це різновид роздрібного продажу товарів,при якому покупець спочатку знайомиться з товаром чи послугою«неособистим» способом, а потім робить замовлення по пошті, те-лефону, факсу або за допомогою комп'ютера.

Носіями інформації про товари та послуги, що пропонуютьсяспоживачам, можуть бути:

друковані каталоги;

рекламні проспекти, об'яви, рекламні та газетні брошури, щорозповсюджуються через пошту;

вкладиші в місячні кредитні картки та різні розрахунки;

стенди, що стоять окремо (при вході в магазин, біля розра-хункового вузла тощо), з купонами, брошурами, каталогами та ін-шими рекламно-інформаційними матеріалами;

об'яви або програми проведення конкурсів та інших реклам-них акцій в засобах масової інформації: газетах, журналах, радіо ітелебаченні;

баннери або «гарячі послання» в Інтернеті;

відеокіоски — інтерактивні комп'ютерні термінали, які роз-міщуються окремо і демонструють товари та пов'язану з ними ін-формацію на відеоканалі (щоб покупці мали більшу можливістьвибрати товар, часто використовується сенсорний екран).

При виборі носія (носіїв) інформації роздрібний торговець по-винен враховувати вартість і трудомісткість їх виготовлення тарозповсюдження й інші фактори. Асортимент товарів, що прода-ються на замовлення, визначається суб'єктом господарювання,крім товарів, продаж яких заборонено законодавством.

Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити покупця на-очною та доступною інформацією про перелік послуг, що надають-ся, тарифи на них, час приймання і видачі замовлень, асортименттоварів і ціни на них, години доставки замовлень додому, споживчівластивості товарів, строки їх придатності до споживання або гара-нтійні терміни.

На вимогу покупця суб'єкт господарювання зобов'язаний надатийому для ознайомлення відповідні супровідні документи на товари.

Відпуск товарів на замовлення проводиться в упакованому ви-гляді. На бажання покупця суб'єкт господарювання може упакува-ти товари у спеціальну тару (корзини, коробки, поліетиленові тапаперові сумки), скомплектувати набір у подарунковому оформ-ленні з доставкою його додому. Зразки спеціальної тари з зазна-ченням їх вартості повинні бути виставлені на огляд покупцям.

Плата за виконання замовлення та надання додаткових послугвизначається суб'єктом господарювання на підставі калькуляції тавраховується до вартості замовлення.

Порядок продажу товарів на замовлення покупців такий:

Суб'єкти господарювання можуть продавати товари на замов-лення покупців через спеціалізовані магазини (магазини замов-лень), склади-магазини, через відділи замовлень магазинів загаль-ного профілю, а також автомагазини системи споживчої кооперації.

Замовлення на товари приймаються від громадян у порядку,встановленому суб'єктом господарювання (безпосередньо у мага-зині, за телефоном, за місцем роботи громадян на підприємствах, вустановах, організаціях, з доставкою додому).

Доставка замовлень додому проводиться в узгоджений з по-купцем час. Форма і порядок оплати за товари, що придбаваються(готівкою, у безготівковому порядку, за чеками банків, за кредит-ними картками, з частковою або повною попередньою оплатою),визначаються за погодженням між покупцем і суб'єктом господа-рювання.

Замовлення оформлюється на бланку замовлення у двох при-мірниках, у якому зазначаються: найменування суб'єкта господа-рювання, назва товару, його ціна (за один кілограм або сто грамів,одиницю розфасовки, упаковки, штуку, один метр), кількість, зага-льна вартість товару, вартість послуг, що надаються додатково, да-та (час) виконання замовлення тощо.

Перший примірник оформленого бланка замовлення передаєть-ся покупцеві, другий — залишається у суб'єкта господарювання.Якщо проведено попередню оплату, то в бланку замовлення ро-биться спеціальна відмітка.

Розрахунки з покупцями за товари, що видаються в магазині,здійснюються через зареєстровані реєстратори розрахункових опе-рацій.

При оплаті замовлення, прийнятого за телефоном, удома по-купцеві видається перший примірник бланка замовлення з відміт-кою про оплату та дату (час) виконання замовлення, яка завіряєтьсяштампом (печаткою) і підписом уповноваженої особи суб'єкта гос-подарювання. На непродовольчі товари виписується також розра-хунковий документ. Розрахунки за товари відображаються у розра-хунковій книжці чи книзі обліку розрахункових операцій. Припередачі покупцеві замовлення уповноважена особа суб'єкта гос-подарювання забезпечує перевірку відповідності товарів викона-ному замовленню. На другому примірнику бланка замовлення по-купець своїм підписом підтверджує отримання замовлення тасплату грошей.

При доставці додому прийнятого за телефоном замовлення нанепродовольчі товари, на які нормативними документами встанов-лено гарантійні терміни, покупцю передається технічний паспортчи інший документ, що його замінює. У цих документах обов'я-зково робиться відмітка про дату продажу (день доставки) та на-йменування суб'єкта господарювання, що виконав замовлення, яказавіряється штампом (печаткою) і підписом уповноваженої особисуб'єкта господарювання. Покупцеві надається інформація пропідприємства (майстерні), що проводять гарантійний та поточнийремонт цих товарів.

При виконанні прийнятого замовлення суб'єкт господарюван-ня не має права змінювати асортимент товарів та ціни на них безпогодження з покупцем. Суб'єкт господарювання зобов'язаний уразі відсутності якогось замовленого товару попередити покупця тазапропонувати йому відповідну заміну.

Покупцеві, який здійснив попередню оплату замовлення,але не отримав його в установлений час із своєї вини або необ-грунтовано відмовився від отримання замовлення при його до-ставці додому, повертаються гроші тільки в сумі вартості товару(без вартості виконаної послуги, транспортних витрат тощо).Замовлення використовуються суб'єктом господарювання насвій розсуд.