10.6. Інтегрована посередницька логістика

магниевый скраб beletage

Вдосконалення однієї логістичної операції у системі логістикипосередництва рідко спричиняє загальносистемний ефект. Частішенеобхідним стає комплексний підхід до всіх елементів системи, щознаходить відображення в інтеграції логістичних зусиль. Основни-ми принципами логістичної інтеграції є:

координація всіх процесів товароруху, починаючи із закупів-лі товарів і закінчуючи поставкою їх споживачам (логістична коор-динація);

інтеграція управління та контролю за матеріальними потока-ми (управлінська інтеграція);

єдина технологія матеріального потоку, включаючи комплекспослуг, що надаються клієнтам торговельного підприємства (тех-нологічна інтеграція);

адаптація логістичних систем до змінюваних умов внутріш-нього і зовнішнього середовища посередницької логістики (адапти-вна інтеграція);

раціональна організація всіх елементів посередницької логіс-тики, забезпечення їх узгодженості (організаційна інтеграція).

Узагальнюючи теорію і практику логістики посередництва, мо-жна виявити найбільш загальні напрямки її інтеграції (рис. 10.1).


Внутрішньофірмов

Внутрішньогалузев

Технологічна

Основні напрямкиінтеграції

и

Горизонтальна

1

і

Міжгалузева

Регресивна

Вертикальна

Прогресивна

Функціональна

Комбінована

Комплексна

Конгломератна

Рис. 10.1. Основні напрямки інтеграції посередницької логістики

Внутрішньофірмова інтеграція логістики посередництва (тоб-то інтеграція логістики у межах одного торговельного підприємст-ва) можлива за трьома основними напрямками:

технологічна інтеграція, що виявляється у розробці єдиноїтехнології матеріального потоку торговельного підприємства;

функціональна інтеграція, що може бути представлена ство-ренням інтегрованої системи управління матеріальними, фінансо-вими та інформаційними потоками;

комплексна інтеграція, що являє собою синтез технологічноїі функціональної інтеграції.

Технологічна інтеграція — це матеріальна основа всієї внутрі-шньофірмової інтеграції посередницької логістики. Вона передба-чає техніко-технологічну узгодженість основних логістичних опе-рацій торговельного підприємства, що дозволяє забезпечити:

оптимальний режим завезення товарів;

своєчасне проведення кількісного та якісного приймання ван-тажів;

раціональне використання рухомого складу та підйомно-транспортного обладнання;

ефективну організацію праці транспортно-складських робіт-ників;

чітку роботу транспорту з доставки товарів покупцям;

використання прогресивних видів тари і систем пакування ва-нтажів;

зниження втрат від технологічної неузгодженості логістичнихоперацій;

підвищення якості обслуговування клієнтів фірми.

Найважливішими принципами технологічної інтеграції посере-дницької логістики є уніфікація та стандартизація. Уніфікація ло-гістичних операцій породжує ефект взаємодоповнюваності та взає-мозамінюваності, що підвищує рівень надійності логістичних лан-цюгів. Стандартизація логістичних операцій передбачає в першучергу стандартизацію основних технологічних процесів матеріаль-ного потоку (рис. 10.2).

Стандарти закупівель включають як стандартизовані техноло-гії закупівель товарів торговельними підприємствами, так і кількіс-не та якісне приймання вантажів. Стандарти зберігання містять нетільки практично всі технології обробки вантажів на внутрішньомурівні торговельного підприємства, а й підготовку товарів до відпу-ску покупцям. Стандарти поставок визначають порядок відпуску(доставки) товарів покупцям, а також забезпечення заміни (повер-нення) недоброякісних товарів. Стандарти обслуговування охоп-люють достатньо широкий спектр стандартів на ті логістичні опе-рації, які пов'язані з передпродажним та післяпродажним обслу-говуванням клієнтів торговельного підприємства.

Функціональна інтеграція логістики посередництва будуєтьсяна об'єднанні зусиль різноманітних підрозділів торговельного під-приємства в управлінні матеріальними потоками. Це досягаєтьсяшляхом обізнаності високого рівня щодо логістичних принципівкерівництва фірми та ефективного їх використання.

Не підлягає сумніву, що найпродуктивнішою формою внутріш-ньофірмової інтеграції посередницької логістики є комплексна ін-теграція, яка грунтується на основі синтезу технологічної та функ-ціональної інтеграції.

Вагомий логістичний потенціал також закладено у внутрішньо-галузевій інтеграції логістики посередництва, де можливі три та-ких напрямки:

горизонтальна інтеграція, побудована на узгодженні інтере-сів торговельних підприємств-конкурентів;

вертикальна інтеграція, яка передбачає поєднання логістич-них зусиль представників різних підгалузей галузі «торгівля»;

комбінована інтеграція, що поєднує вигоди двох попередніхформ внутрішньогалузевої інтеграції.

Найширше поле для інтеграції посередницької логістики від-кривається на міжгалузевому рівні. Пропонуються три можливіформи міжгалузевої інтеграції:

регресивна, що полягає у прагненні торговельного підприєм-ства жорстко контролювати основних постачальників товарів (то-варовиробників);

прогресивна — коли торговельне підприємство намагаєтьсяодержати у власність чи взяти під жорсткий контроль інші підпри-ємства торговельної інфраструктури;

конгломератна, що поєднує елементи інших форм міжгалу-зевої інтеграції.

Контрольні запитання

Визначте сутність комерційного посередництва та торгівлі.

Які функції виконує посередницька (торговельна) логістика?

Дайте повну характеристику організації логістики посередництва(форми, основна ознака класифікації форм, моделі, послідовність опера-цій, принципові відмінності).

Сформулюйте основні принципи логістичної інтеграції.

Визначте й охарактеризуйте напрямки інтеграції посередницької ло-гістики.

Сформулюйте визначення і форми оптових закупівель торговельнихпідприємств. Поясніть кожен з етапів організації оптових закупівель.

Охарактеризуйте організацію та документальне оформлення опто-вих закупівель.

Проаналізуйте методи організації оптового продажу товарів.

Сформулюйте сутність та перелічіть основні методи оптового про-дажу товарів.

Охарактеризуйте організацію транзитного товаропостачання.

Визначте методи продажу товарів зі складу та дайте їх характеристику.

Поясніть організацію дрібнооптового продажу товарів.

Сформулюйте фактори впливу, основні вимоги та принципи органі-зації процесу товаропостачання підприємств роздрібної торгівлі.

Поетапно охарактеризуйте процес товаропостачання роздрібнихпідприємств.

Проаналізуйте організацію продажу товарів у системі роздрібної то-ргівлі. Перелічіть форми і методи продажу.

Дайте характеристику продажу товарів через прилавок обслугову-вання.

Проаналізуйте самообслуговування як метод магазинного роздріб-ного продажу товарів.

Поясніть сутність продажу товарів за зразками.

Проаналізуйте продаж товарів на замовлення покупців.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВИДИЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ