1.3. Предмет, об'єкт, мета, завдання та функції логістики

магниевый скраб beletage

Ускладнення виробництва та загострення конкуренції в сучаснихекономічних умовах вимагають більш чіткого взаємозв'язку логісти-ки із стратегічними цілями фірм, а також активізації ролі логістики упідвищенні гнучкості фірм, їх здатності швидко реагувати на ринковізміни. Логістика зорієнтована на використання синергічних залеж-ностей та ефектів, передбачає оптимізацію роботи системи, спрямо-вана на мінімізацію сукупних витрат у процесі руху матеріальних таінформаційних ресурсів, починаючи з вибору постачальника і закін-чуючи доставкою та післяпродажним обслуговуванням.

У зв'язку з цим предметом логістики є логістичні процеси,пов'язані зі зміною параметрів розміщення, часу, форми матеріаль-них і супроводжуючих їх потоків на підприємствах (Крикавський,2004), а об'єктом — логістичні потоки.

Розрізняють загальні і підпорядковані їм локальні завдання ло-гістики.

Головним загальним завданням є досягнення з найменшими ви-тратами максимальної пристосованості фірм до мінливої ринковоїситуації, підвищення на ринку власної частки та одержання перевагперед конкурентами. Одне із загальних завдань логістики полягаєтакож у створенні інтегрованої ефективної системи регулювання йконтролю за матеріальними та інформаційними потоками, які забез-печували б високу якість постачання продукції. З цим завданням тіс-но пов'язані такі проблеми, як забезпечення взаємної відповідностіматеріальних та інформаційних потоків, контролювання матеріаль-ного потоку та передача даних до єдиного центру, визначення стра-тегії і технології фізичного переміщення товарів та коригуваннястратегій розвитку підприємств на необхідність їх функціонуванняяк ланок логістичних ланцюгів, розробка способів управління рухомтоварів, встановлення форм стандартизації напівфабрикатів та паку-вання, визначення обсягів виробництва, транспортування і складу-вання, уникнення розбіжностей між потребами та можливими заку-півлями і виробництвом, підпорядкування дій, пов'язаних злогістичними процесами, вимогам забезпечення споживачам пропо-зиції оптимального рівня та якості обслуговування.

Прикладами локальних завдань логістики є: оптимізація вироб-ничих запасів та максимальне скорочення часу на зберігання татранспортування вантажів; своєчасне забезпечення підприємствасировиною, енергоносіями, допоміжними матеріалами; забезпечен-ня цілеспрямованого та своєчасного просування товарів усерединіта за межами підприємства з оптимальними витратами.

Відсутність тісного зв'язку логістики з активною ринковоюстратегією часто призводить до того, що сама по собі закупівля си-ровини, напівфабрикатів, комплектуючих стає мотивом для випус-ку тієї чи іншої продукції без належного попиту на неї, що у нині-шній ринковій ситуації може призвести до банкрутства фірми.

Цілями сучасної логістики є:

своєчасне постачання відповідної кількості, якості та асорти-менту всіх матеріалів до місця їх споживання;

зміна запасів матеріалів згідно з інформацією про наявну мо-жливість їх швидкого придбання;

узгодження політики продажу товарів з політикою їх вироб-ництва;

зниження оптимального розміру партії постачань та обробки;

виконання всіх замовлень з найвищою якістю та у стислі терміни.

Сукупність поставлених цілей є ідеалом, прагненням досягти стра-

тегічноїмети, яка дістала назву «Шість правил логістики», а саме:

Товар — за потребою.

Якість товару — висока.

Кількість — достатня.

Час доставки — найзручніший.

Місце доставки — куди потрібно.

Витрати — мінімальні.

Мета логістичної діяльності досягається тоді, коли додержу-ються ці шість правил, тобто коли потрібний товар високої якості,необхідної кількості, у найзручніший для замовника час буде до-ставлено у зазначене ним місце з мінімальними витратами.

У досягненні логістичних цілей провідну роль відіграє розробкастратегії логістики в таких сферах, як проектування виробу, техно-логічних процесів, проектування управління виробництвом, органі-зацією та інформаційною системою (Гончаров, 1997).

Основними функціями логістики є:

інтеграційна, що передбачає створення інтегрованих органі-заційних та інформаційно-регуляційних систем, які гарантують істимулюють реалізацію намічених цілей, згладжування поєднаннялогістичних дій з іншими функціями підприємства у внутрішніхсферах діяльності підприємства (у субсистемах постачання, вироб-ництва, збуту), на рівні суміжних логістичних субсистем (поста-чання і виробництва, виробництва і збуту, збуту і постачання), урамках логістичних процесів і сфер на рівні підприємства, в ієрар-хічному виконанні (формування логістичного менеджменту), міжпідприємствами у формі інтегрованих систем постачальників іотримувачів (формування комерційних зв'язків підприємства з по-стачальниками та клієнтами), ланцюгів поставок на мета- і макро-економічному рівнях;

координаційна, яка передбачає узгодження діяльності різнихланок виробничого і збутового процесів;

регулювальна, яка передбачає управління запасами, складсь-кими процесами, оперативне управління виробництвом і т.д.;

контролююча, пов'язана із збиранням, обробкою, вивченнямта оцінюванням інформації про дотримання вимог програм, планів,договорів, угод з постачальниками матеріальних ресурсів і потребкінцевих споживачів;

плануюча, спрямована на розробку взаємопов'язаних планівобробки матеріальних потоків усередині підприємства та за йогомежами, визначення обсягів та напрямків матеріальних потоків,прогноз потреб у матеріальних ресурсах, перевозах і т.п.;

обслуговуюча, яка передбачає визначення номенклатури по-слуг, їх обсягів, оцінку якості наданих послуг тощо.

Реалізація концепції логістики дає відповідь на такі запитання:

коли і де будуть вироблені ресурси?

коли і де вони будуть складовані?

коли і куди вони мають бути доставлені?

Зазначимо, що в даному випадку термін «ресурси» трактуєтьсяу широкому розумінні цього слова, тобто це матеріали, готові ви-роби, енергія та робоча сила.