12.1. Методологічні підходи визначенняекономічної ефективності логістики

магниевый скраб beletage

У межах визначення економічної ефективності логістики можнавиділи такі методологічні підходи.

Функціональна ефективність кількісно визначається як кори-сний ефект, отриманий у результаті функціонування логістичноїсистеми за визначений період часу. Корисний економічний ефектлогістики вимірюється кількістю випущеної продукції, обсягом ви-конаних логістичних послуг, величиною отриманого прибутку іт.п., а також виявляється у високому рівні організації виробництваі, як результат, в економії матеріальних і фінансових ресурсів.

Так, ефект логістики може вимірюватися оптимальним рівнемтаких натуральних показників:

рівень запасів;

час проходження матеріалів логістичним ланцюгом;

тривалість циклу виконання замовлення, якість та рівень сервісу;

партія вантажів;

час реакції на претензії споживачів;

тривалість виробничого циклу від замовлення на ресурси довиготовлення продукції;

рівень використання виробничих потужностей;

маневреність, адаптивність і стабільність роботи та ін.

Ефективність логістичної операції, логістичного рішення, фу-нкціонування логістичної системи може бути охарактеризована си-стемою показників, що характеризують їх якість при заданому рівнілогістичних витрат. У якості основних ефектоутворюючих факто-рів аналізується рівень матеріальних запасів і потреба в складськихплощах, надійність і своєчасність постачань, тривалість логістич-ного циклу, якість і рівень сервісу, застосування бездокументноїтехнології переміщення матеріального потоку.

Порівняння результатів, досягнутих у процесі функціонуваннялогістичної системи, і витрат на їхнє досягнення, дає більш повнесудження про ефективність логістики запасів. Таким інтегрованимпоказником може виступати показник, що являє собою відношенняекономічного ефекту, отриманого в результаті реалізації логістич-ної концепції, і капіталу, інвестованого в логістику:

X R,

(12.1)

де R, — фінансовий результат, отриманий від упровадження логіс-тичних заходів в i-ій логістичній підсистемі, грн;

n — кількість підсистем, виділених у досліджуваній логістичнійсистемі, шт.;

KLi — середня за період величина капіталу, інвестованого в ло-гістику, в i-ій логістичній підсистемі, грн.

(12.2)

При цьому фінансовий результат у логістичній системі форму-ється, по-перше, за рахунок приросту прибутку внаслідок росту ви-ручки від реалізації; по-друге, за рахунок скорочення витрат наздійснення логістичних операцій:

Rt = р + Ар +ALCi,

де Р, — фінансовий результат, отриманий до впровадження логіс-тичних заходів, грн;

АРі — приріст прибутку від реалізації, отриманий унаслідок ро-сту виручки від реалізації за рахунок застосування методів логісти-ки в i-ій логістичній підсистемі, грн;

ALCi — скорочення логістичних витрат у i-ій логістичній підси-стемі, грн.

(12.3)

Величина капіталу, інвестована в логістику, визначається за на-ступною формулою:

KLi = I + FL,

де li — вартість матеріальних запасів в i-ій логістичній підсистемі, грн;

Е =

FLi — середня за період вартість основних засобів, використо-вуваних для логістичних операцій у i-ій логістичній підсисте-мі, грн.

Е =

n

(12.4)

X (I, + FLi)

3 урахуванням формул (12.2) та (12.3) формула (12.1) набуде та-кого вигляду:

X (Pi +Ар + ALCi)

3. Для кількісної оцінки економічної категорії ефективності слідвикористовувати відносний показник — коефіцієнт ефективностіфункціонування матеріального потоку в логістичному ланцюзі.Особливість цього підходу полягає в тому, що побудова показниківефективності базується не на відношенні «ефект / витрати», а навідношенні: «фактичний ефект потенційний /можливий ефект»:

К = Еф,            (12.5)

е Е

де Еф — фактичний ефект, одержаний від функціонування матеріа-льного потоку в логістичному ланцюзі за розглянутий період часу,грн / од. продукції;

Ео — максимально досяжний (потенційний) ефект, що може бу-ти отриманий у конкретних умовах виробництва за той самий від-різок часу при оптимізації матеріального потоку, грн/од. продукції.

Різниця (Ео - Еф) характеризує собою недоотриманий результатвід функціонування матеріального потоку підприємства, а її нульо-ва величина — досягнення оптимального варіанту руху і викорис-тання матеріальних ресурсів у логістичному ланцюзі.

На основі аналізу існуючих точок зору і методологічних підхо-дів до проблеми оцінки економічної ефективності функціонуваннялогістичної системи, кожний суб'єкт господарювання може розро-бити власну систему показників оцінки ефективності логістики за-лежно від особливостей діяльності, пріоритетності тих чи іншихнапрямків логістики тощо.