12.2. Логістичні витрати Сутність та методи розподілу логістичних витрат

Логістичні витрати — це сукупність витрат на управління ру-хом матеріальних потоків по всій логістичній системі від постача-льників сировини до кінцевого споживача.

Як визначає Крикавський Є.В., це сума витрат на управління тареалізацію логістичних процесів в окреслених межах переміщенняматеріальних потоків (Крикавський, 2004).

Методи розподілу логістичних витрат (Харрисон и др.,2007):

— за продуктами (DPP — direct product profitability). Метою та-ких методів є надання більш повної інформації про базис витрат налогістичні операції; DPP дозволяє розподілити логістичні витратиза продуктами більш детально, враховуючи яким чином ці продук-ти використовують основні засоби;

за видами діяльності (ABC — activity-based costing). ABC до-зволяє виявити фактори, що драйверами витрат, і те, яким чиномрозподіляються витрати в логістичному процесі, що впливають надіяльність організації та ланцюга в цілому;

використовуючи портфоліо збалансованих критеріїв вимі-рювання, що розповсюджується і на логістичний ланцюг (SCOR —supply chain operations reference model).

Класифікація логістичних витрат

Базова класифікація логістичних витрат наведена в табл. 12.1

Логістичні витрати за логістичними функціями

Спільне використання ознак деяких логістичних функцій таелементів витрат дозволяє встановити носії витрат, як це показанов табл. 12.2.

Таблиця 12.2

ПЕРЕТИН НОСІЇВ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ

Логістичні функції

Аналітичні позиції

зарплата, надбавки

матеріали, паливо

нетривалі предмети

амортизація

ремонти

власні і стороннітранспортні послуги

фінансові витрати, від-сотки

витрати збитків

витрати страхування

Отримання матеріалів

+

+

+

-

+

+

+

+

+

Складування

+

-

+

-

-

+

-

+

-

Внутрішнє транспорту-вання

+

-

+

+

+

+

-

-

+

Складування готовихвиробів

+

+

+

-

-

+

+

-

-

Відправлення готовихвиробів

-

-

+

+

-

+

+

+

-


Таблиця 12.1

КЛАСИФІКАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ

Ознакакласифікації

Види логістичних витрат

за ступенемстворення дода-ної вартості

продуктивні (витрати на створення споживчої цінності);

витрати на підтримку логістичного бізнесу — самі по собі не створюють цінності, алеє необхідними (на транспортування, оформлення замовлень, ведення обліку продукції);збиткові— витрати на роботи, які не можуть дати результатів (на простій устатку-вання);

витрати на контроль — виграти на заходи, для запобігання небажаних результатів об-слуговування споживачів.

за механізмомвіднесення наносій

прямі— витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені на конкретний носій (про-дукт, групу виробів, замовлення);

непрямі — витрати, які можуть бути віднесені на носій лише за допомогою виконаннядопоміжних розрахунків.

за зв'язком з об-сягом виробниц-тва:

змінні — витрати, залежні від обсягу виробництва (на переналадку, розміщення замов-лення, зберігання або складування запасів в часі);

постійні— витрати, не залежні від зміни об'єму виконуваних замовлень внутрішніх ізовнішніх споживачів;

повні— віднесена на певний об'єкт (продукт, групу продуктів, замовлення, місце вини-кнення витрат, сферу виробництва) загальна сума витрат, як залежних, так і не залеж-них від об'єму виконуваних замовлень;

часткові— віднесені на певний об'єкт частини витрат, виділені за конкретною озна-кою. Ці витрати, як правило, залежать від об'єму виконуваних замовлень;фактичні— витрати, що дійсно віднесені на певний об'єкт, в даному періоді при фак-тичному об'ємі виконуваних замовлень споживачів і дорівнюють об'єму спожитих ре-сурсів, помноженому на діючі ціни на ресурси;


Закінчення табл. 12.1

Ознакакласифікації

Види логістичних витрат

 

нормальні— середні витрати, що віднесені на певний об'єкт в даному періоді при фак-тичному об'ємі обслуговування. Ці витрати дорівнюють фактичному об'єму спожитихресурсів, помноженому на їх середні ціни;

планові — витрати, розраховані для певного логістичного об'єкту і певного періоду заумови визначених програми обслуговування, об'єму замовлень споживачів і технології.Ці витрати дорівнюють запланованому об'єму використання ресурсів, помноженому наїх планові ціни;

витрати упущених можливостей — характеризують упущену вигоду. Вона пов'язана зтим, що обмежений об'єм ресурсів може бути використаний лише певним чином, щовиключає вживання іншого можливого варіанту, що забезпечує отримання прибутку

за формами тамісцем виник-нення

витрати у постачанні;витрати у виробництві;витрати у дистрибуції

за логістичнимифункціями

витрати транспортування;витрати складування;витрати пакування;

витрати обслуговування споживачів тощо

за сферами пе-реміщення мате-ріального потоку

витрати фізичного переміщення;витрати запасів;

витрати інформаційно-управлінських процесів

за джерелом пе-реміщення

власні витрати;

витрати логістичного аутсорсингу


Прийняття оптимального логістичного рішення у межах певноїсистеми супроводжується врахуванням всіх складових витрат в по-казнику повних витрат.