Логістичні витрати за сферамипереміщення матеріального потоку

На рис. 12.1 наведено види логістичних витрат за сферами пе-реміщення матеріального потоку. Так, витрати фізичного перемі-щення охоплюють всі витрати, пов'язані із транспортуванням мате-ріалів і готових виробів у сфері постачання і дистрибуції міжвузлами логістичної системи за винятком внутрішньооб'єктногопереміщення (внутрішньозаводського транспортування і маніпуля-ційного переміщення на складі).

Витрати інформаційно — управлінських процесів охоплюютьвитрати інформаційних і фінансових потоків, серед них підготовкупланів, рішень, їх доведення до виконавців, контроль за виконан-ням та підготовкою і доведення рішень.

Витрати запасів охоплюють всі види витрат, пов'язаних із ці-льовим формуванням і отриманням матеріального потоку в запасаху місцях стаціонарного складування.

Охарактеризуємо більш детально структуру витрат запасів.

1. Витрати замовлення, зумовлені потребою формування замо-влення для створення запасів матеріалів, виробів, тощо.

Рівень цих витрат залежить від кількості річних замовлень, вар-тості одного замовлення та структури витрат замовлення.

Беручи до уваги, що витрати замовлення стосуються лише ви-трат складування замовлення і не стосуються витрат закупівлі, їхможна поділити на постійну та змінну складові.

До постійних належать витрати експлуатації інформаційних си-стем, які не залежать від кількості сформованих замовлень.

Змінні витрати — витрати, які залежать від кількості замовлень:витрати моніторингу запасів, опрацювання замовлень на поставкута розрахункових документів.

Взам Взам пост + «зам взмін,           (12.6)

де Взам — витрати замовлення, грн;

Взам пост — річна сума постійних витрат замовлення, грн;«зам — кількість замовлень на рік, од.,взмін — змінні витрати одного замовлення, грн/од.Зробивши нескладні перетворення, отримаємо залежність річ-них витрат замовлення від величини одного замовлення.Цикл замовлення, днів:

R - 360 / «зам. (12.7)

Річні змінні витрати замовлення:

Взам зм «зам ' ^мію   (12.8)

«зам = РР / ^зам,        (12.9)

де Щіам — величина одного замовлення.Тоді:

  • + (Рр / ^зам) взмін.          (12.10)

Отже, річні витрати замовлення обернено пропорційні до вели-чини одного замовлення (рис. 12.2 та 12.3).

2. Витрати утримання запасів на складі є найістотнішою скла-довою витрат запасів і включають:

витрати капіталу;

витрати утримання складів;

витрати обслуговування запасів;

витрати ризику запасів.

Витрати капіталу за своєю сутністю визначаються рівнем втратпідприємства від «замороження» капіталу, тобто становлять втра-чені можливості, зважаючи, що цей капітал міг бути використанийв іншій виробничій діяльності, інвестований, покладений на депо-зитний рахунок.

Традиційно витрати капіталу (Вкап) розраховуються встановлен-ням процентної ставки щодо вартості запасу і це ототожнює її зізвичайною процентною ставкою, рентабельністю капіталу тощо.

Вкап = МзаП • С • (гк / 100), (12.11)

де Мзап — величина запасу, од.

С — ціна одиниці запасу, грн/од.

гк — прийнятий процент витрат капіталу стосовно вартості за-пасів, %

Витрати капіталу є одними з найістотніших складових витратзапасу, тому необгрунтоване завищення чи заниження граничногорівня відсотку може призвести до хибних логістичних рішень вуправлінні запасами.

Витрати утримання складу (складські витрати (Вскл)) охоплю-ють витрати розміщення, переміщення (як маніпуляції) і витратизберігання на складі (такі як амортизація, освітлення, опалення, ве-нтиляція, орендна плата, забезпечення особливих умов утриманнязапасів).

Маніпуляційні витрати (витрати внутрішньоскладських пере-міщень, витрати праці тощо) пропорційні змінам щодо величинизапасів.

Інші складові — амортизація, певною мірою освітлення, опа-лення, вентиляція — відносяться до постійних витрат.

  • Вскл зм (гскл зм / 100) • С • ММзап вскл зм • Мзаю       (12.12)

де Вскл зм — змінні складські витрати, грн;

гскл зм — процентна ставка змінних витрат на утримання скла-дів, %;

вскл зм — змінні складські витрати утримання одиниці запасу наскладі, грн/од.

Вскл вл Вскл пост + вскл зм вл ^^зап,        (12.13)

Вскл ст вскл зм ст • ММзап. (12.14)

За допомогою графіка можна визначити критичне значення рів-ня запасів: якщо утримувані запаси є менші від цього значення, тодоцільно використовувати сторонні склади, якщо більші — власні.

Витрати обслуговування запасів (Вобс) є витратами страхуваннязапасів та оподаткування запасів. Вони є пропорційними до кілько-сті запасів та їх вартості.

Вобс = (Гобс / 100) • С • Мзап,        (12.15)

де гобс — сума процентної ставки, що враховує страхування від ри-зику втрат чи пошкодження та чинні податки на власність, %.

Витрати ризику запасів відображають ймовірну втрату вартостітоварів (знецінення), у наслідок його утримання в запасі.Причинами знецінення можуть стати:—моральне старіння товарів;

—фізичне старіння товарів (наприклад, ржавіння виробів з ме-талу);

— сезонне старіння товару.

Очевидно, що такі витрати мають встановлюватись диферен-ційно залежно від виду товару, оборотності товару у запасі і бутипропорційними до величини запасів.

Вриз = (Гриз / 100) • С • Мзап,        (12.16)

де гриз — сума відсоткової ставки ризику знецінення.

Викладений аналіз витрат утримання запасів свідчить, що завинятком витрат утримання складів у разі використання власнихскладів, решта складських витрат є пропорційними до величини за-пасів.

а)сторонній склад

(12.17)

б) власний склад

(12.18)

Вуз = (((/"кап + Гобс + Гриз) / 100) • С + ("скл зм / 100) • С) • Мзап =

= ("уз / 100) • С • Мзап = ("уз / 100) • Сзап, (12.19)

де Сзап — вартість запасів, що дорівнює добутку ціни і кількостіодиниць запасу.

Дана модель дає змогу сформувати такий загальний укрупненийпорядок розрахунку витрат утримання запасів:

—розрахунок вартості запасів — слід оперуватися середньо-зваженою величиною рівня запасів протягом року;

—встановлення проценту вартості продукції, що відображає всіскладові питомих витрат утримання запасів;

розрахунок річної суми витрат утримання запасів.

3. Витрати утримання запасів в дорозі (Вуз д). Є актуальним,коли право власності на товар переходить до клієнта до початкудоставки до місця призначення.

За складом витрати утримання запасів в дорозі ідентичні до ви-трат утримання запасів на складі, тобто охоплює чотири складові.Водночас за структурою істотно відрізняються:

витрати капіталу оцінюються аналогічно, однак є потреба урозрахунку часових параметрів, а відтак і середнього рівня запасіву дорозі;

витрати утримання транспортних засобів, як тимчасовогоскладу, повністю враховуються в транспортних тарифах (амортиза-ція обладнання, вартість навантаження-розвантаження тощо) і невимагають додаткового врахування;

—витрати обслуговування запасів у дорозі, як витрати страхуваннявід втрат, пошкоджень запасів ураховуються у транспортних тарифах;

(Х^зам і • кр і) / 360

(12.20)(12.21)

—витрати ризику реально відсутні з причин нетривалого пере-бування в запасі, що не призводить до знецінення.

4. Витрати вичерпання запасів (Вв). Належать до імовірніснихвитрат, облік яких не передбачається, однак вплив яких на прийн-яття рішення в управлінні запасами може бути надто істотним.

Дані витрати мають місце за таких обставин:

запізнення реалізації замовлення;

здійснена купівля товару конкурента;

здійснена купівля товару — субституту;

зупинка та простої виробництва.

Перші три обставини призводять до того, що організація недо-отримає прибуток, понесе збитки, тому такі витрати трактуються яквитрати втраченого продажу.

Якщо відбувається четверта обставина, то внаслідок зупин-ки виробництва, це призведе до істотних економічних збитків, не-виконання зобов'язань наступними учасниками логістичного лан-цюга.

Витрати утримання запасів перебувають у залежності від витратвичерпання запасів у частині утримання страхових запасів: чимвищий рівень страхових запасів, тим нижчий рівень витрат вичер-пання запасів.

Розрахунок витрат вичерпання запасів здійснюється за фор-мулою:

Вв = (r / 100) • С • Мвич.      (12.22)

де r — питомі втрати прибутку чи/та збитки у % до вартості запа-сів, яких не було для забезпечення актуального попиту;

С, Мвич — відповідно ціна одиниці та кількість одиниць запасу,що не були реалізовані (отримані) для забезпечення актуальногопопиту.

Загальні витрати запасів можна розрахувати за формулою:

Взаг = Взам + Вуз + Вуз д + Ввз.      (12.23)

Отже, логістичні витрати запасів — це сума витрат, величинаяких змінюється як у прямій, так і зворотно — пропорційній зале-жно від розміру поставок:

витрати, які змінюються в прямопропорційній залежно відрозміру поставок — витрати зберігання і втрати прибутку внаслі-док втрачених (невикористаних) можливостей, пов'язаних зі ство-ренням і зберіганням запасів;

витрати, які змінюються у зворотньопропорційній залежнос-ті від розміру поставок, — транспортно-заготівельні витрати.

Оскільки логістична політика розробляється на підставі логіс-тичних витрат, вони повинні знаходитися під постійним контролемадміністрації підприємства.

За рахунок здійснення раціональної політики логістична систе-ма повинна вносити вклад в отримання підприємством максималь-ного прибутку. Тому додаткові логістичні витрати доцільно збіль-шувати лише до точки рівноваги, в якій маржинальні витратидорівнюють маржинальним доходам, бо після проходження цієї то-чки підприємство не отримує прибуток. У цьому зв'язку виникаютьтакі основні проблеми:

облік і оцінка маржинальних витрат, виділення з них логісти-чної складової;

визначення в рамках логістичних маржинальних витрат част-ки кожного компонента логістичної системи;

інертність логістичних витрат (договір оренди, договір по-ставки, контракт по найму та ін.), внаслідок якої неможливе їхнєшвидке модифікування;

складність визначення функціональної залежності величиниприбутку від додаткових логістичних витрат.

Будь-яке підприємство намагається адаптуватися до умовзовнішнього середовища. Залежно від здійснюваної логістичноїполітики підприємство самостійно встановлює певний стандартсервісу і конкретну величину логістичних витрат (Крикавсь-кий, 2005).