Облік логістичних витрат

магниевый скраб beletage

Важливою проблемою, від раціонального вирішення якої зале-жить повномасштабне використання логістики в діяльності підпри-ємств, є удосконалення обліку відповідних витрат. Насамперед цедасть можливість створити передумови для точнішого розрахункуефективності логістичної діяльності.

Нормативи бухгалтерського обліку такі, що всі субфункції логі-стики відображаються в різних реєстрах, і було б доцільно в бухга-лтерській та статистичній звітності підприємств виділити в окремустаттю логістичні витрати. При цьому йдеться не про зміни в стан-дарті обліку витрат на виробництво, а лише у формі 2 «Звіт про фі-нансові результати». Тобто така невелика зміна у звітності неускладнить облікову роботу, але дасть змогу кожному підприємст-ву підрахувати ефективність проведення логістичних заходів та ви-значити їхній вплив на зміну обсягу реалізації продукції.

Наявність таких статей у статистичній звітності підприємств,вирішить проблему обліку логістики, оскільки таку форму звітностіза результатами року подають усі, в тому числі малі підприємствавсіх видів економічної діяльності.

Для аналізу впливу відповідних витрат на зміну обсягів реаліза-ції продукції та сума додаткового одержаного прибутку можна за-стосувати методи вивчення взаємозв'язків, зокрема індексного тарегресійно- кореляційного. Індексний метод дозволяє проаналізу-вати функціональні взаємозв'язки, регресійно-кореляційний — сто-хастичні взаємозв'язки між показниками. Використання таких ме-тодів дає змогу кількісно визначити вплив чинників, у даномувипадку — логістичних витрат, на результати діяльності підприєм-ства.

Регресійна модель зв'язку має такий вигляд (у випадку лінійноїформи):

Y = a0 + a1 x1 + a2x2 + ... + an xn,    (12.24)

де Y — прибуток або обсяг реалізованої продукції,xn — статті логістичних витрат,an — коефіцієнт регресії.

У такій моделі зв'язку результативним показником (Y) може бу-ти сума прибутку, вартість реалізованої продукції або інший фінан-совий показник, а чинниками (х) — окремі елементи логістичнихвитрат. Одержані після розрахунків за даними звітності значеннякоефіцієнтів регресії (а1, а2, ... ап) покажуть напрям та величинувпливу кожного елемента витрат на результативний показник. Ареалізація кореляційної частини методу, тобто розрахунок показ-ників кореляції, дисперсій, показників варіації тощо, дасть змогувиявити тісноту зв'язку між результативним показником та чинни-ками. Крім того, за допомогою методів регресій і кореляцій можнарозрахувати на підприємстві науково обгрунтовані прогнозні пока-зники і таким чином спланувати відповідні дії й спрямувати їх упевне русло для становлення найбільш прибуткового та ефективно-го виробництва (Окландер, 2008).