12.3. Оцінка результатівлогістичної діяльності

магниевый скраб beletage

Розроблення та використання систем оцінки результатів логіс-тичної діяльності покликані вирішувати три головні завдання (Бау-зрсокс, 2005):

моніторинг логістичних операцій;

контроль над ними;

оперативне управління.

Моніторингові показники дозволяють прослідкувати за динамі-кою роботи логістичних систем у минулому для надання звітів ке-рівництву та споживачам. До типових моніторингових показниківналежать рівень сервісу (див. розділ 11) та елементи логістичнихвитрат (див. п. 12.2).

Контрольні показники відображають поточні результати діяль-ності і служать для коректування логістичного процесу у тих випа-дках, коли він відхиляється від встановлених нормативів. Логісти-чний контроль проявляється, наприклад, у відслідковуванніпошкоджень вантажів при транспортуванні. Так, якщо система оці-нка періодично виявляє псування продукції, керівництво з логісти-ки може визначити причину і внести необхідні зміни до процесівупакування чи навантаження.

Управлінські показники призначені для мотивації персоналу,наприклад, коли підбирання замовлення для відправлення відбува-ється швидше, ніж у виділений для цього час тощо.

Як правило, показниками результативності окремих видів дія-льності вимірюються ефективність чи продуктивність елементар-них логістичних операцій, проте показники повинні орієнтуватисяна весь логістичний процес і давати оцінку ступеня задоволеностіспоживачів роботою всього логістичного ланцюга, відображати за-гальну тривалість циклу виконання замовлення або загальну якістьпослуг, тобто характеризувати сукупну ефективність усіх операцій.