12.4. Економічна ефективністьлогістичних систем підприємства

магниевый скраб beletage

Ідеальний варіант функціонування логістики підприємства,що унеможливлює конфлікт цілей між функціональними галузя-ми постачання, виробництва, розподілу, транспортування, скла-дування тощо, може існувати лише за умов наскрізної «рівностієдностей», яка передбачає: величина партій закупівлі = оптима-льній партії у виробництві = оптимальній партії готової продук-ції, що гарантує достатність запасів = замовленій поставці спо-живачам = оптимальній партії транспортування до споживачів(Економічна, 2001).

Метою багатьох фірм є забезпечення доставки потрібних това-рів з мінімально можливими витратами у необхідне місце та у за-даний час. На жаль, логістична система неспроможна одночаснозабезпечити максимально можливий спектр послуг для клієнтів і домінімуму скоротити витрати, пов'язані з розподілом товару. Це по-требує створення умов для зберігання великих товарно-матері-альних запасів, бездоганної системи транспортування, наявностібагатьох складів. Усе це зумовлює збільшення витрат, пов'язаних зрозподілом.

При орієнтації на зменшення витрат витрати товароруху нерід-ко пов'язані між собою в обернено пропорційній залежності. Наве-демо приклади.

Керівники експедиційно-транспортної служби у всіх можли-вих випадках надають перевагу транспортуванню товару залізни-цею, а не літаком. Це зменшує транспортні витрати, однак черезменшу швидкість залізничного транспорту капітал тут виявляєть-ся зв'язаним довше, платежі з боку клієнтів вчасно не надходять.Крім того, подібна доставка може змусити споживачів здійснюва-ти закупівлі у конкурентів, які пропонують більш стислі строкидоставки.

Для зведення витрат до мінімуму відділ відвантаження вико-ристовує дешеві контейнери, що призводить до численних пошко-джень товару в дорозі і викликає незадоволення споживачів.

Керівники служби товарних запасів надають перевагу наяв-ності невеликих товарно-матеріальних запасів для скорочення ви-трат на їх зберігання. Однак при цьому частішають випадки відсут-ності товару, зростає кількість невиконаних замовлень, збільшу-ється обсяг канцелярської роботи, виникає необхідність виробниц-тва незапланованих партій товару і використання дорогих засобівйого прискореної доставки.

Таким чином, велике значення для скорочення часу та витратобороту має створення на основних транспортних маршрутах вели-ких, технічно оснащених терміналів та складських пунктів, на якихшироко застосовуються пакети і піддони, завдяки чому, зокрема,зменшується обсяг вантажно-розвантажувальних робіт, час та ви-трати на їх виконання.

Без сумніву, орієнтація на мінімізацію витрат залишається акту-альною, але за умови оптимального поєднання витрат основного таобігового капіталу, задіяного у межах ринкової стратегії та прибут-ку, що він приносить. Таким чином, стратегія матеріально-техніч-ного забезпечення компанії має цілком підпорядковуватися ринко-вій стратегії. Успішна реалізація останньої — гарант досягненнявисокого рівня рентабельності фірми.

Відправна точка створення логістичної системи — вивченняпотреб клієнтів та пропозицій конкурентів. Споживачів цікавить:

своєчасна доставка товару;

готовність постачальника виконати замовлення;

обережне поводження з товаром під час вантажно-розванта-жувальних робіт;

готовність постачальника приймати дефектні товари назад ташвидко замінювати їх;

готовність постачальника зберігати товарно-матеріальні запа-си на вимогу клієнта.

Головним завданням фірми незалежно від цінових та неціновихфакторів є визначення мети своєї логістичної системи, якою було бдоцільно керуватися в процесі планування.

Розробивши комплексну мету логістики, фірма приступає доформування такої системи товароруху, яка забезпечила б досягнен-ня цієї мети з мінімальними витратами. При цьому необхідно від-повісти на такі основні запитання:

яким чином працювати із замовниками (обробка замов-лень);

де слід зберігати товарно-матеріальні запаси (складу-вання);

який рівень запасу повинен виконувати роль страхового (то-варно-матеріальні запаси);

яким чином належить проводити процес відвантаження това-рів (транспортування).

Ці чотири аспекти та їх значущість розглядаються фірмами змаркетингової точки зору.

Досвід свідчить, що логістика має високий потенціал економіч-ної ефективності. Відносно нетривала історія розвитку практичноїлогістики підтверджує таку думку.

Контрольні запитання

Сформулюйте та розкрийте зміст методологічних підходів визна-чення економічної ефективності логістики. Наведіть необхідні формули.

Визначте сутність та методи розподілу логістичних витрат.

Наведіть класифікацію логістичних витрат.

Охарактеризуйте носії витрат за логістичними функціями.

Структура логістичних витрат за сферами переміщення матеріально-го потоку.

Наведіть структуру логістичних витрат за сферами переміщення ма-теріального потоку та охарактеризуйте витрати фізичного переміщення,запасів та інформаційно — управлінських процесів.

Дайте детальну характеристику витрат замовлення, що входять доструктури витрат запасів. Наведіть розрахункові формули для визначеннявитрат, циклу та змінних витрат замовлення.

Наведіть графічну інтерпретацію витрат замовлення залежно від кі-лькості замовлень та розміру одного замовлення.

Розкрийте зміст та структуру витрат утримання запасів на складі.Подайте розрахункові формули для визначення кожної їх складової.

Наведіть графічну інтерпретацію рішення щодо вибору сторонньогочи власного складу, виконайте відповідний аналіз за розрахунковими фо-рмулами.

Розкрийте зміст витрат утримання запасів в дорозі. Наведіть розра-хункову формулу їх визначення.

Розкрийте зміст витрат вичерпання запасів. Наведіть розрахунковуформулу їх визначення.

Наведіть графічну інтерпретацію загальних логістичних витрат запа-сів та формулу для їх розрахунку.

Поясність, в якому випадку доцільно збільшувати додаткові логісти-чні витрати. Чому і які виникають при цьому проблеми?

Виконайте аналіз обліку логістичних витрат.

Розкрийте зміст моніторингових показників системи оцінки резуль-татів логістичної діяльності.

Поясніть сутність та наведіть приклади контрольних показників сис-теми оцінки результатів логістичної діяльності.

Визначте сутність управлінських показників системи оцінки резуль-татів логістичної діяльності. Наведіть приклади.

Охарактеризуйте основні положення щодо створення ефективної ло-гістичної системи та проблеми, що виникають при цьому.

ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИКИВ УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ