1.4. Значення логістики

магниевый скраб beletage

Концепція логістики поряд з концепцією маркетингу набуваєвсе більшого значення для керівників підприємств як засіб забезпе-чення відносно стійкого економічного становища та досягненняуспіху в конкурентній боротьбі за ринок (див. приклад 1). Зокрема,значення логістики полягає в тому, що вона (Економічна, 2001):

підтримує ринкову орієнтацію підприємства, спрямовує напропозицію покупцям оптимального сервісу (рівня та якості обслу-говування), сприяє збільшенню прозорості ринку, а також еластич-ності й здатності підприємств пристосовуватися до мінливих ситу-ацій на ринку;

орієнтує на стимулювання продажу та сервісу за одночасноїраціоналізації структури логістичних витрат загалом, тобто поси-лює усвідомлення значення співвідношення «витрати — корис-ність» в усіх сферах підприємства і фазах логістичного процесу;

спрямовує на використання синергічних залежностей таефектів;

надає можливість розв'язувати проблеми, які виникають настиках (з'єднаннях) переміщень товарів та інформації з іншимисферами на підприємстві (маркетингом, виробництвом, фінансами,персоналом та ін.);

породжує і стимулює тенденції до інтеграції та ієрархізаціїцілей на підприємстві й у зв'язках з його партнерами, підтримуєзаходи і компоненти управління, а також довготривалу маркетин-гову стратегію, детермінуючи їх результативність;

орієнтує на раціоналізацію організаційної системи підпри-ємств і змісту товарних переміщень загалом;

стимулює зростання загальної ефективності господарювання.

Приклад 1: За даними (Смехов, 1990), реалізація теоретичних поло-жень логістики в середньому дає можливість скоротити витрати натранспортування і зберігання на 15-20%, зменшити рівень запасів на50%, знизити тривалість виробничого циклу на 50-70%. Зокрема, напідприємствах "Форд" це дозволило зменшити рівень запасів на 40%.Такий самий відсоток скорочення "непрацюючих ресурсів" спостерігав-ся в корпорації "Дженерал Моторс", яка планувала у перспективі довес-ти значення цього показника до 60%. Поряд із зменшенням витрат,практичне використання логістичних підходів управління забезпечує100% виконання договірних зобов'язань та високий рівень сервісу(Окландер, 1996).

Розвиток і підсилення значення логістики відбувається в резуль-таті зміни пріоритетів сучасних підприємств, пов'язаних з акценту-ванням уваги не на виробничому процесі, а на потребах кінцевихспоживачів, вимогах функціонування цільових ринків. Крім того, впроцесі стрімкого розвитку НТП, результати якого впроваджуютьсяперш за все у безпосереднє виготовлення продукції, спостерігаєтьсязменшення «доступності» резервів економічності в логістичних про-цесах, значна частина яких залишилася у транспортно-складських тапакувальних процесах, що зумовлене переважанням ручної праці,значно нижчим рівнем продуктивності праці. Традиційне розуміннякритичності ресурсів виробництва, яке передбачало створення до-статніх запасів (матеріалів, сировини, комплектуючих частин, фінан-сових, трудових ресурсів та ін.), трансформувалося, тому в результа-ті суцільної комп'ютеризації економічних процесів, високоїшвидкості трансакційних процесів, розвинутої транспортної мережіта насиченості цільових ринків повноцінним замінником дорогих за-пасів стають інформаційні ресурси (значно дешевші за критичні ре-сурси). їх управлінням, формуванням інтегрованого інформаційногозв'язку, відкритих інформаційних систем також займається логісти-ка. Формування та посилення мегатрендів (скорочення циклу життяпродукції, інтернаціоналізація, глобалізація, екологізація, інформа-тизація) вимагає інтеграції господарських процесів і процесів прийн-яття рішень щодо використання синергічних зв'язків з метою ство-рення синергічного потенціалу, який охоплює зменшення повнихвитрат, підвищення рівня обслуговування, приріст додаткової варто-сті і корисності.

Таким чином, логістику потрібно розглядати у контексті марке-тингу, вона є частиною маркетингу, оскільки реалізує основнийсмисл сформульованої Ф. Котлером концепції маркетингу: «Виро-бляти те, що продається, а не продавати те, що виробляється».

Контрольні запитання

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИЙ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИПОТОКАМИ В ЛОГІСТИЦІ