13.2. Перспективи використання логістики в Україні

магниевый скраб beletage

При виникненні та розвитку логістики за кордоном основноюпричиною її розвитку став пошук резервів у позавиробничій галузіза рахунок системного підходу до виробничих процесів та їх транс-портно-складського забезпечення з урахуванням особливостей то-варообороту.

Для того щоб прискорити розвиток логістики в Україні, важли-во з'ясувати причини, які стримують її практичне застосування(Кальченко, 2000).

По-перше, це відсутність належного державного підходу допроблем логістики, що виявляється як у відсутності відповідноїправової бази, так і у нестачі спеціалістів і центрів їх підготовки.

По-друге, відсутній комплексний облік витрат, при якому їхзростання у транспортно-складському господарстві перекриваєтьсяефективністю, досягнутою за межами цієї галузі господарства. Ра-зом з тим існуюча система бухгалтерського обліку, методика виро-бничого госпрозрахунку, які застосовуються на практиці, поки щоне дають можливості для повної оцінки витрат і результатів на рів-ні відповідних підрозділів і служб підприємства.

По-третє, логістичний підхід передбачає проведення кардина-льних змін у структурі підприємства, перехід до більш гнучких ор-ганізаційних структур, створення спеціалізованих цехів і службтранспортно-складського господарства.

По-четверте, розвиток ідей логістики гальмується недолікамиу професійній підготовці кадрів. Існує ще багато інших причин, лі-квідація яких прискорила б широкомасштабне впровадження логіс-тики у практику.

Логістика як наукова дисципліна та практика менеджменту мо-же стати надійним помічником у вдосконаленні діяльності підпри-ємств. З цією метою в Україні необхідно створити розгалужену ме-режу логістичних ланцюгів, що в сучасних умовах допоможе під-приємствам швидше встановити нові господарські зв'язки. Такіслужби, як ніякі інші заходи, спроможні швидко відновити вироб-ничий ритм, подолавши бар'єр у господарських відносинах.

При розробці логістичних моделей, орієнтованих на викорис-тання на загальноекономічному просторі колишнього СРСР, необ-хідно враховувати ряд особливостей (Кальченко, 2000).

Перша особливість полягає в тому, що територія застосуванняцих моделей досить велика, і це ускладнює проектування логістич-них моделей, сприяє збільшенню обсягів запасів і транспортно-заготівельних витрат. Друга особливість — це нерозвинута інфра-структура (засоби транспорту і зв'язку, обладнані склади, пакува-льне устаткування). Разом з уповільненням обороту матеріальнихоб'єктів це спричиняє великі втрати, пошкодження матеріальнихцінностей. З розвитком матеріально-технічної бази сфери оборотудія цього фактора послаблюється. Третя особливість полягає у ви-сокому ступені концентрації виробництва та споживання на вели-ких підприємствах. З одного боку, це сприяє інтенсифікації матері-альних потоків, а з іншого — уповільнює реакцію та гнучкістьчерез зміну потреб клієнтів. Четверта особливість — високийступінь концентрації управління, що знижує реактивну спромож-ність виробництва на змінюваний попит. Концентрація управліннявиявляється в обмеженій самостійності виробничих і постачальни-цько-збутових підприємств та організацій, в необхідності узгоджу-вати прийняті рішення з вищими органами управління. П'ята осо-бливість полягає у низькому ступені інтеграції виробництва. Вонавиявляється в об'єднанні багатьох проміжних етапів технологічно-го циклу, намаганні досягти максимального ступеня готовностіпродукції до кінцевого споживання. Шоста особливість — це сла-бка насиченість ринку. Дія цього фактора полегшує проектування іфункціонування маркетинг-логістики, але створює великі складно-щі для постачальницької логістики. Сьома особливість полягає увідсутності резервів виробничих потужностей і має вияв у нагро-мадженні великих резервів матеріальних ресурсів у вигляді матері-алів, сировини, що значною мірою перешкоджає гнучкості вироб-ництва і свідчить про низький рівень інтенсивності матеріальнихпотоків.

Концепція логістики в управлінні матеріальними потоками зна-ходиться на стадії становлення в Україні. Необхідною умовою ус-пішного її розвитку при цьому є підготовка висококваліфікованихфахівців, спроможних здійснювати проектування автоматизованихсистем логістики і застосовувати їх на підприємствах та у постача-льницько-збутових організаціях (Кальченко, 2000). 3 цією метоюМ. А. Окландер пропонує створити Українську асоціацію логісти-ки, основними напрямками діяльності якої стануть (Окландер,1996):

встановлення та розвиток міжнародних контактів в галузі ло-гістики, у тому числі з Європейською логістичною асоціацією;

переклад та видання зарубіжної літератури з логістики;

організація лекцій, семінарів, виставок, конференцій з метоюпропаганди знань, обміну досвідом, надання методичної допомогиу сфері логістики;

сприяння підвищенню професійного рівня спеціалістів з про-блем логістики;

здійснення наукових досліджень логістичної спрямованості.

Контрольні запитання

Проаналізуйте розвиток логістики за кордоном.

Які форми логістичних інтеграцій за кордоном Ви знаєте? Охаракте-ризуйте їх і дослідіть перспективи впровадження в Україні.

З'ясуйте основні причини, що стримують практичний розвиток логі-стики в Україні.

Визначте основні особливості розробки логістичних моделей в краї-нах колишнього СРСР та умови їх успішного розвитку.

Запропонуйте власні рекомендації щодо становлення логістики вУкраїні.

ПРАКТИКУМ

1. РОЗРАХУНКОВІ ТА АНАЛІТИЧНІ ЗАВДАННЯ