1.1. Логістика постачання

Задача 1. Приватне підприємство, що виготовляє металеві де-талі, має дві виробничі дільниці. При виконанні чергового замов-лення обидві дільниці виробляли однакові деталі. Визначте, на якійіз дільниць найбільш раціонально використовується метал, якщо:

норма витрати металу на дільницях однакова і дорівнює —1,5 кг на деталь.

відходи на першій дільниці складають 0,2 кг на деталь.

витратний коефіцієнт на другій дільниці дорівнює 1,25.

Теорія. Задачі такого типу розв'язуються шляхом визначеннята порівняння показників загальної витрати матеріального ресурсуна виробництво одиниці продукції (норми витрат), корисної витра-ти матеріального ресурсу, витратного коефіцієнта та коефіцієнтакорисного використання.

Норма витрат — це планова міра суспільно необхідних витратресурсу на виготовлення одиниці продукції або послуг заданого рі-вня якості, котра передбачає витрату ресурсу не вище досягнутогомінімального рівня споживання.

Поелементними складовими норми (нормативами витрат ресур-су) є: корисна витрата ресурсу, технологічні відходи ресурсу, втра-ти ресурсу.

Витратний коефіцієнт розраховується за такою формулою

де Кв — витратний коефіцієнт;

т3 — загальні витрати ресурсу за нормою на одиницю про-дукції;

qK — корисна витрата ресурсу на одиницю продукції.Коефіцієнт корисного використання є зворотною величиноювідносно до витратного коефіцієнта

Кк = ,  (1.2)

т3

де Кк — коефіцієнт корисного використання матеріалу.

Розв'язання. При вирішенні завдання спочатку потрібно ви-значити розмір корисної витрати матеріалу на другій дільниці задопомогою формули (1.1):

тз 1,5q = —— =         = 1,2 кг.

Кв 1,25

Таким чином відходи на другій дільниці складатимуть 1,5 -- 1,2 = 0,3 кг.

Якщо порівняти відходи при виготовленні однієї деталі на пер-шій дільниці (0,2 кг) та на другій дільниці (0,3 кг), то можна зроби-ти висновок, що більш ефективно метал використовується на пер-шій дільниці.

Задача 2. Річна виробнича програма приватного підприємстваз виготовлення керамічних виробів складала у базовому році 10 500шт. За рахунок зменшення відходів коефіцієнт корисного викорис-тання матеріалу на кінець базового року збільшився з 0,7 до 0,75(при цьому корисна витрата матеріалу не змінилася). Скільки дода-ткових готових виробів можна буде виготовити у наступному роціпри використанні такого ж обсягу ресурсів як у базовому році.

Розв'язання. В зв'язку з тим, що корисна витрата матеріалу уплановому році не змінилася, а коефіцієнт корисного використаннязбільшився, то згідно з формулою (1.2) загальні витрати матеріалуза нормою на одиницю продукції повинні зменшитися. Враховую-чи, що обсяг ресурсів у плановому році залишився таким як і в ба-зовому році об'єм випуску виробів можна розрахувати використа-вши наступну пропорцію:

10 500 = Nm.

0,7 0,75

„ . ЛГ 10 500 • 0,75    ч

Звідки Nm =   — = 11 250 (один.)

Таким чином додаткова кількість готових виробів, що буде ви-роблена у плановому році складе:

AN^. = 11 250 -10 500 = 750 (один.).

Задача 3. У регіоні працюють три підприємства з виготовлен-ня паперу. Норми витрати деревини на 100 кг. паперу та плановийобсяг виробництва для кожного підприємства наведені в табл. 1.1.Визначити резерв економії деревини для кожного підприємства тадля регіону в цілому.

Таблиця 1.1

НОРМИ ВИТРАТИ ДЕРЕВИНИ НА 100 КГ. ПАПЕРУ

Підприємство

Норма витрати деревини,т /100 кг паперу

Плановий обсягвиробництва паперу, кг

Підприємство 1

3,5

560

Підприємство 2

3,9

720

Підприємство 3

4,2

1000

Розв'язання. Визначимо обсяг деревини, необхідний для ви-конання виробничої програми на кожному підприємстві (Q):

q = І60. 3,5 = 19,6 т.

1 100720

Q =      3,9 = 28 т.

2 100

Q3 = ^. 3,2 = 42т.

3 100

Визначимо обсяг деревини, необхідний для виконання вироб-ничої програми другим та третім підприємствами при досягненніними більш прогресивного показника використання деревини пер-шого підприємства:720

Q = —. 3,5 = 25,2 т.

2 100

£ = . 3,5 = 35т.

3 100

Знайдемо величину економії деревини для другого та третьогопідприємств:

AQ2 = 28 - 25,2 = 2,8 т.