1.2. Логістика складування

магниевый скраб beletage

Задача 1. Визначте розмір площі складу методом навантаженьпри наступних умовах: річний обсяг вантажів, що надходять насклад — 34 000 т.; максимальна норма запасу — 40 діб; середнєрозрахункове навантаження на 1 м2 площі складу — 8т /м2; коефі-цієнт використання площі складу — 0,5; коефіцієнт нерівномірнос-ті надходження вантажів на склад — 1,4.

Теорія. Розрахунок площі складського приміщення за методомнавантажень визначається за допомогою наступної формули

S = max ' " ,     (1.8)

заг.      тт

Чср вик.

S          2

де Sзаг.— загальна площа складу, м ;

Zm» — максимальна норма зберігання z-го вантажу на складі, т;

Kh — коефіцієнт нерівномірності надходження вантажів насклад;

q ср — середнє розрахункове навантаження на 1 м2 площі скла-ду, т/м2;

Кеик. — коефіцієнт використання площі складу.

Коефіцієнт нерівномірності надходження вантажу на склад ви-значається за формулою

            ^^ддОбштс ,   (1.9)

Qdo6   .серед

де Qda6. MaKC — максимальний добовий обсяг вантажу, що надходитьна склад, т/добу;

— середньодобовий обсяг вантажу, що надходить насклад, т/добу.

Максимальна норма зберігання вантажу на складі дорівнює на-ступному:

n Q ,

Zmax    ' Z max i ,         (1.10)

i_1 360

де Qpi — річний обсяг надходження на склад i-го вантажу, т/рік;

Z maxi — максимальна норма запасу і-го вантажу, діб;

n — кількість найменувань вантажів, що надходять на склад.

Розв'язання. За формулою (1.10) розрахуємо максимальнунорму зберігання вантажу на складі:

Zmax _ 3400 • 40 _ 377,78 т.max 360

За формулою (2.1) розраховуємо площу складського приміщення

_ 377,78 -1,4 _ 2

S _       _ 132,22 м

3a2. 8 • 0,5

Задача 2. Використовуючи точний метод, розрахуйте розмірплощі складу, необхідної для зберігання круглої сталі та середніхдеталей.

  • Для зберігання круглої сталі використовуються вертикальністійки розміром 2,4 4 м та місткістю 34 т. Для середніх деталейвикористовують стелажі розміром 2,5 4 м, місткістю — 45т. Мак-симальний запас круглої сталі на складі — 1450 т, середніх дета-лей — 2340 т. Коефіцієнт нерівномірності надходження вантажу —1,3. Коефіцієнт використання площі складу — 0,6.

Теорія. Розрахунок площі під стійки для зберігання сталі про-водиться за формулою:

Se - Шс • Дс • Пс,      (1.11)

де S — площа під вертикальні стійки для зберігання сталі, м2;

Шс — ширина вертикальної стійки для зберігання круглої сталі, м;Дс — довжина вертикальної стійки для зберігання круглої сталі, м;пс — кількість вертикальних стійок для зберігання круглої сталі, шт.Кількість вертикальних стійок визначається за формулою

z K

пс = max' н ,    (1.12)

Чс

де Zmax — максимальний запас зберігання круглої сталі, т.;

Кн — коефіцієнт нерівномірності надходження металу насклад;

Чс — місткість вертикальної стійки, т.;

Розрахунок площі складу, під стелажі для зберігання середніхдеталей, проводиться за формулою

^стел. Шстел. Дстел. nстел., (1.13)

де ^стел. — площа під стелажі для зберігання середніх деталей, м2;Шстел. — ширина стелажу для зберігання середніх деталей, м;Дстел. — довжина стелажу для зберігання середніх деталей, м;пстел — кількість стелажів для зберігання середніх деталей, шт.Необхідна кількість стелажів для зберігання середніх деталейвизначається за формулою:

z к

Пстел = maX' Н,         (1.14)

Чстел

де Zmax — максимальний запас зберігання середніх деталей, т.;

кн — коефіцієнт нерівномірності надходження середніх дета-лей на склад;

Чстел — місткість стелажу, т.;

Загальна площа визначається за формулою

= (Sc + )/Кшк, (1.15)

де квш — коефіцієнт використання площі складу.

Розв'язання. За допомогою формул (1.12) та (1.11) визначає-мо кількість вертикальних стійок для зберігання круглої сталі іплощу складу під ці стійки:

150-1,3

пс _ 34 _ 5,7 ~ 6шт.,

SC _ 2,4• 4• 6 _ 57,6м2;

За допомогою формул (1.14) і (1.13) визначаємо кількістьстелажів для зберігання середніх деталей і площу складу під цістелажі:

234-1 3

Пст _ 45 ' _ 6,76 ~ 7шт.;

Scm _ 2,5-4• 7 _ 70 м2.

Загальна площа визначається за формулою (1.15):

S3az _ (57,6 + 70)/0,7 _ 181м2.

Задачі для самостійного рішення

Задача 3. Методом навантажень визначити площу складськогоприміщення для зберігання готових виробів за даними, наведенимиу табл. 1.13.

Taблuця 1.13

ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПЛОЩІСКЛАДСЬКОГО ПРИМІЩЕННЯ

Найменуваннявантажу

Квартальненадходженняна склад, т.

Максималь-на норма за-пасу, діб

Середнєрозрахунко-ве наванта-ження, т/м2

Коефіцієнтвикористан-ня площі

Дрібні деталі

260

20

4

0,3

Середні деталі

750

10

2,6

0,8

Великі деталі

230

30

2

0,16

Коефіцієнт нерівномірності надходження вантажів на склад —1,07.

Задача 4. Методом навантажень визначити розмір площі скла-ду для зберігання металу за даними, наведеними у табл. 1.14.

Таблиця 1.14

ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПЛОЩІ СКЛАДСЬКОГО ПРИМІЩЕННЯ

Наймену-ваннявантажу

Річне над-ходженняна склад, т

Максима-льнанормазапасу, діб

Середнєрозрахун-кове нава-нтаження,т/м2

Коефіці-єнт вико-ристанняплощі

Коефіці-єнт нерів-номірностінадхо-дженнявантажу

Відливки

129 000

20

8

0,5

1,4

Сталь

245 000

30

5

0,4

1,5

Прокат

186 000

24

7

0,7

1,3

Задача 5. У базовому році річне надходження вантажів насклад склало 15 000 т; максимальна норма запасу — 50 днів, коефі-цієнт надходження вантажів на склад — 1,2, середнє розрахунковенавантаження — 5т/м2, коефіцієнт використання площі складу 0,4.

Визначте економію на утримання складського приміщення у на-ступному році, якщо за рахунок підвищення ефективності поста-чання підприємства максимальна норма запасу зменшиться на 30днів, а в результаті зміни системи складування вантажів коефіцієнтвикористання площі складу досягне 0,8.

Вартість утримання 1 м2 площі складу складає 30 грн.

Задача 6. Визначте середньодобовий обсяг вантажу, що над-ходить на склад торгової фірми «Обрій», яка торгує овочевимиконсервами та напівфабрикатами, якщо максимальний добовий об-сяг вантажів, що надходять на склад складає 500 кг; максимальнанорма зберігання — 2 т; загальна площа складу — 60 м2; середнєнавантаження на 1 м2 площі складу дорівнює 80 кг/м2; коефіцієнтвикористання площі складу — 0,6.

  • Задача 7. Розрахуйте розмір площі приміщення складу мага-зину будівельних матеріалів, який здійснює торгівлю металевимпрокатом, дерев'яним брусом, фанерою, якщо максимальний запасзберігання металевого прокату — 2,5 тони, дерев'яного бруса —700 кг, фанери — 2 т. Для зберігання металевого прокату викорис-товуються вертикальні стійки розміром 0,5 3 м та місткістю 1,5 т.Для фанери використовуються стелажі розміром 2,5 2,5 м та міст-кістю 0,4 т. Для зберігання дерев'яного бруса використовують сте-лажі розміром 0,6 1,5 м місткістю 65 кг. Коефіцієнт нерівномірно-сті надходження вантажу 1,12, коефіцієнт використання площіскладу 0,4.