1.3. Логістика запасів

Задача 1. Річна потреба дитячого кафе «Чунга — Чанга» у со-ках складає 1800 л. Витрати на оформлення замовлення та транс-портування складають 16 у.о. Розмір партії поставки повинен бутикратний 100. Ціна 1 л соку — 1,2 у.о. Вартість зберігання 1л сокуна складі складає 5 % від його вартості. Аналітичним та графічнимспособами визначити оптимальний розмір замовлення.

Теорія. Розмір оптимальної партії замовлення визначається за фо-рмулою, яка у теорії управління запасами відома як формула Уілсона.В основу цієї формули покладено гіпотезу, що запаси безперервнозмінюються від замовленої величини Q до 0, а потім знову безперерв-но зростають до величини Q (при надходженні нового замовлення).

Відповідно середній рівень запасів дорівнює Q/2 протягом всьо-го часу, який розглядається.

Оскільки витрати на збереження одиниці товару виражаються увідсотках від ціни закупівлі цього товару, витрати на збереженнябудуть дорівнювати Q/2 і СН. Тоді повні змінні витрати на утри-мання запасів будуть виражатись як

CVT _ Q •C •н+DL,   (1.16)

2 Q

де D — попит на товар з боку замовника (шт.) за одиницю часу;

L — витрати на реалізацію замовлення (витрати на оформленнядокументів, транспортування), грн;

H — витрати на збереження товару за одиницю часу у відсоткахвід С;

С — витрати на придбання одиниці товару, грн;Q — обсяг замовлення, шт.

(Q • с • н \

Відповідно перша складова формули І —2— І визначає розмірвитрат на зберігання придбаного товару, а друга складова

fD L .   ...

I q I — розмір витрат на транспортування партії товару.Обсяг замовлення визначається за формулою

^ 2D • L

Q " (1Л7)

Розв'язання. Для визначення обсягу замовлення аналітичнимметодом підставимо у формулу (1.17) відповідні дані

2-1800-16 = 979 я 980 л.

ЛІ 1,2 - 0,05

Для визначення оптимального розміру замовлення графічнимметодом потрібно скласти таблицю (1.15). За даними таблиці буду-ється графік, як показано на рис. 1.3.

Для визначення оптимального розміру замовлення на графікупотрібно знайти місце перетину кривої витрат на реалізацію замов-лення та кривої витрат на зберігання продукції та визначити зна-чення, що відповідає йому на горизонтальній осі.

Таблгщя 1.15

ВИТРАТИ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ЗАМОВЛЕННЯ ТА УТРИМАННЯЗАПАСІВ ПРИ РІЗНИХ ЗНАЧЕННЯХ ПАРТІЇ ПОСТАВКИ

Розмір партіїпоставки,л

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

Витрати нареалізаціюзамовлення(У.о)

288

144

96

72

57,6

48

41,14

36

32

28,8

24

22,15

20,57