1.4. Транспортна логістика

магниевый скраб beletage

Задача 1. Скласти шахову відомість квартального вантажообі-гу заводу, побудувати схему вантажопотоків, провести вибіртранспортних засобів, визначити їх необхідну кількість, розробитимаршрути руху, скласти графік роботи транспортних засобів за да-ними, наведеними у табл. 1.26.

Таблиця 1.26ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

Номермарш-руту

Маршрут

Відстаньв один кі-нець, м

Квартальнийвантажообіг

звідки

куди

найменування вантажу

1

Склад шихти

Ливарний цех

Шихтовий матеріал

130

1200

2

Ливарний цех

Механічний цех

Лиття

400

1000

3

Склад металу

Ковальський цех

Метал для поковок

120

250

4

Ковальський цех

Механічний цех

Поковки

240

200

5

Склад металу

Механічний цех

Чорний метал

200

230

6

Склад допоміж-них матеріалів

Механічний цех

Допоміжні матеріа-ли

280

100

7

Механічний цех

Склад готовоїпродукції

Готова продукція(середні деталі)

150

1100

За транспортні засоби доцільно вибирати електрокари з підіймаль-ною платформою вантажопідіймальністю 1,5 т; максимальна швид-кість руху електрокари з вантажем — 4—5 км/год.; без вантажу — 9—10 км/год. Час завантаження і розвантаження (за даними заводу) —13—15 хв. Максимальний добовий вантажообіг по заводу в ціломускладає 120 т. Фактичний час роботи транспорту 13 годин на добу.

Коефіцієнти використання вантажопідйомності електрокари:0,5 — чорні метали, поковки, середні деталі; 0,7 — шихта; 0,6 —відливки; 0,4 — допоміжні матеріали.

Теорія. Шахова відомість складається у такому порядку:

будується таблиця, в рядках якої зазначені відправники ван-тажу, в стовпчиках — отримувачі вантажу, причому підрозділипідприємства заносяться в стовпчиках в тому самому порядку, вякому вони розміщені у рядках;

на перехресті однакових підрозділів ставиться знак «х» — самсобі цей підрозділ нічого не відправляє і не отримує;

послідовно у таблицю заносяться вихідні дані про перевезен-ня вантажів.

Шахова відомість служить основою для складання схеми ван-тажопотоків.

Схема вантажопотоків — графічне зображення даних шаховоївідомості на генеральному плані підприємства. При побудові схемипотрібно враховувати, що товщина стрілок — вантажопотоків по-винна бути пропорційна їх обсягу.

Кількість транспортних засобів кожного маршруту визначаєтьсяза формулою

N = Qda6_,     (1.19)

Чдоб

де Qdo6 — добовий вантажообіг при перевезенні даного виду ван-тажів, т/добу;

Чдоб — добова продуктивність транспортного засобу, т/добу.Добовий вантажообіг при перевезенні даного виду вантажів ви-значається за формулою

  • Qdo6 = Д К,            0.2°)

де Qp — річний (квартальний) вантажообіг кожного найменуваннявантажів, т/рік;

Д — кількість робочих днів у році (кварталі);Кн — коефіцієнт нерівномірності перевезень, розрахований попідприємству в цілому.

Коефіцієнт нерівномірності перевезень по заводу в цілому ви-значається за формулою

К = Qd06 макс ,         (1.21)

н Q

Ь^-доб .серед

де &об.макс — максимальний добовий вантажообіг по заводу в ціло-му, т/добу; Qdo6.cepd — середньодобовий вантажообіг по заводу в ці-лому, т/добу.

Середньодобовий вантажообіг по заводу в цілому визначаєтьсяза формулою

Qdo6 .серед д '           (1.22)

де Q,,,, — квартальний вантажообіг, т/кв.;Д — кількість робочих днів у кварталі.

Добова продуктивність електрокари визначається за формулою

  • Чдоб = Чц тц,         (1.23)

де Чц — рейсова (циклова) продуктивність електрокари, т/цикл;тц — кількість транспортних циклів за добу, цикл/добу.Рейсова (циклова) продуктивність транспортного засобу визна-чається за формулою

Чц = Чн • Кгр ,           (1.24)

де Чн — номінальна вантажопідйомність електрокари, т,

Кр

Кількість транспортних циклів за добу визначається за формулою

тц = F^,           (1.25)

Ц.ХЄ

де Fd.xe — добовий фонд часу роботи електрокари, хв.;Тц.хЄ — транспортний цикл, хв.

Час транспортного циклу визначається за формулою

Т = Т + Т + Т ,            (1.26)

Т„

ц.хе пр н р '    V ^

коефіцієнт використання вантажопідйомності.

де Тпр — час пробігу з вантажем і без вантажу, хв.;

час навантажування, хв.;

Тр — час розвантажування, хв.

Маршрути руху розробляються, виходячи з умов руху транспо-ртних засобів, за твердим графіком, за розкладом руху. Транспорт-ні засоби закріплюються за визначеним маршрутом, чим забезпечу-ється їх максимальне та рівномірне завантаження.

Графіки руху транспортних засобів потрібно будувати на основірозроблених маршрутів. У них потрібно зазначати час прибуття упункти призначення, на завантажування та розвантажування. Гра-фік будується в добовому вимірі.

Розв'язання. Побудуємо шахову відомість вантажообігу(табл. 1.27).

зі складу шихти в ливарний цех відправлено 1200 т шихти(склад шихти є відправником, а ливарний цех — одержувачем);

склад металу відправляє в механічний цех 230 т чорного ме-талу, а в ковальський цех — 250 т металу для поковок;

ливарний цех передає в механічний цех 1000 т металу дляподальшої обробки;

ковальський цех передає в механічний цех 200 т металу;

зі складу допоміжних матеріалів у механічний цех відправля-ється 100 т допоміжних матеріалів;

з механічного цеху на склад готової продукції передається1100 т готових виробів (середніх деталей).

Знаходимо підсумок у кожному рядку і стовпчику. Підсумок устовпчиках дорівнюватиме підсумку в рядках.

На основі шахової відомості будуємо схему вантажопотоків(рис. 1.4).

ШАХОВА ВІДОМОСТЬ ВАНТАЖООБІГУ

Таблиця 1.27

Відправникивантажів

Одержувачі вантажів

ливарний цех

ковальський цех

механічний цех

склад металу

склад шихти

склад допоміжнихматеріалів

склад готової про-дукції

всього

Ливарний цех

X

1000

1000

Ковальський цех

X

200

200

Механічний цех

X

1100

1100

Склад металу

250

230

X

480

Склад шихти

1200

X

1200

Склад допоміжнихматеріалів

100

X

100

Склад готової про-дукції

 

 

 

 

 

 

X

Всього

1430

250

1300

0

0

0

1100

4080

За допомогою формул (1.19—1.26) визначимо необхідну кіль-кість електрокар. Визначимо кількість електрокар необхідних дляздійснення перевезень за маршрутом 1.

Маршрут 1 «Склад шихти — ливарний цех»

бдоб. серед = 4080 / 70 = 58,3 т/добу (кількість робочих днів у ква-рталі -70);

Qдоб. макс = 120 т/добу;

Кн = 120 / 58,3 = 2,06;

  • Qдоб =(1200 / 70) 2,06=35,3 т/добу;

дц =1,5*0,7=1,05 т;

т, (130*60 130*60^ ^ ^ „„

тц. хв = І         +          | +15 +15 = 33 хв;

  • 4*1000 9*1000FдXB =13 60 = 780 хв;тц = 780/33 = 23,6 ~ 24;^доб 1,05 23,6 = 24,8 ~ 25 т/добу;N = 35,3 / 24,8 = 1,42 одиниць.

Результати розрахунків кількості електрокар за всіма маршрутамизаносимо до табл. 1.28. Підрахувавши необхідну кількість електрокарза всіма маршрутами (стовпчик 7, табл. 1.28), отримаємо 6,26. Такимчином для перевезення вантажів потрібно 7 електрокар.

Таблиця 1.28

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКІВ

Номермаршруту

Розрахунковийдобовий вантажообіг,

<^доб), т

Циклова

продуктивність, (^ц.), т

Тривалість одноготранспортного циклу,

(Тц.хв),хв-

Кількість цикліводнієї електрокариза добу, (тц)

Добова продук-тивністьоднієї електрокари,

(?доб)

Необхідна кількістьелектрокар, (N)

Загальна необхіднакількість циклів за добу,

(тц заг)

Витрати часу на всітранспортні цикли,

(Тц.т. заг)

1

35,3

1,05

33

24

24,8

1,42

34

1122

2

29,4

0,9

39

20

18,0

1,63

33

1287

3

7,4

0,75

33

24

17,7

0,42

10

330

4

5,9

0,75

35

22

16,7

0,35

8

280

5

6,8

0,75

34

23

17,2

0,40

9

306

6

2,9

0,6

36

22

13,0

0,22

5

180

7

32,4

0,75

33

23

17,7

1,83

43

1419

Усього

6,27

Маршрути електрокар наведено в табл. 1.29.

Таблгщя 1.29

МАРШРУТИ РУХУ ЕЛЕКТРОКАР

Номермаршруту

Маршрут

Відстань,м

Найменуваннявантажу

Тривалістьтранспортногоциклу, хв

Кількістьциклів

Загальнівитрати часу,хв

звідки

куди

Електрокара 1

1 | Склад шихти | Ливарний цех | 130

Шихтовий матеріал | 33 | 23

759

Всього

759

Електрокара 2

1

Склад шихти

Ливарний цех

130

Шихтовий матеріал

33

11

363

3

Склад металу

Ковальський цех

230

Метал для поковок

33

10

330

Всього

693

Електрокара 3

2 | Ливарний цех | Механічний цех | 400 | Відливки | 39 | 20

780

Всього

780

Електрокара 4

2

Ливарний цех

Механічний цех

400

Відливки

39

13

507

6

Склад допоміж-них матеріалів

Механічний цех

240

Допоміжні матеріа-ли

36

5

180

5

Склад металу

Механічний цех

200

Чорний метал

34

2

68

Всього

755

Електрокара 5

4

Ковальський цех

Механічний цех

240

Поковки

35

8

280

5

Склад металу

Механічний цех

200

Чорний метал

34

7

238

7

Механічний цех

Склад готової продукції

150

Готова продукція

33

7

231

Всього

749

Електрокара 6

7 | Механічний цех | Склад готової продукції | 150

Готова продукція | 33 | 23

759

Всього

759

Електрокара 7

7 | Механічний цех | Склад готової продукції | 150 | Готова продукція | 33 | 13

429

Всього

429


Графік руху електрокари 5 наведено в табл. 1.30.

На рис. 1.5 наведено збільшене зображення фрагмента 1 табл. 1.30.

Таблиця 1.30

Навантаження

Розвантаження

Рух звантажем

\

Рух безвантажу

15 19   34 35

хвилини

Рис. 1.5. Фрагмент 1 (збільшене зображення)

Задачі для самостійного рішення

Задача 2. Готові вироби перевозяться зі складального цеху насклад за допомогою електрокарів за маятниковим односторонніммаршрутом на спеціальних піддонах. Маса виробу — 100 кг, напіддоні розміщується одночасно 4 вироби. Вантажопідйомністьелектрокара — 0,5 т. Час пробігу електрокара по маршруту: з ван-тажем — 10 хв.; без вантажу — 7 хв. Середній час навантажуваль-них та розвантажувальних робіт (разом) — 15 хв. Максимальнийдобовий вантажообіг — 30 т. Режим роботи електрокарів двохзмін-ний. Час на обслуговування електрокари складає 90 хв. Робочогочасу. Визначте необхідну кількість електрокарів.

Задача 3. Деталі перевозяться із механічного цеху до склада-льного цеху за маятниковим одностороннім маршрутом на відстань500 м. електрокарами. Вантажопідйомність електрокара — 500 кг.Коефіцієнт використання вантажопідйомності електрокару — 0,7.Швидкість руху електрокари: з вантажем — 4 км/год.; без ванта-жу — 6 км/год. Середній час навантажувальних робіт — 8 хв.; роз-вантажувальних робіт — 10 хв. Середньодобовий вантажообіг —20 т. Коефіцієнт нерівномірності перевезення вантажів складає —1,2. Режим роботи електрокарів трьохзмінний, тривалість зміни8 год. Час на обслуговування електрокари складає 30 хв. протягомзміни. Визначте необхідну кількість електрокарів.

Задача 4. Відповідно до вихідної інформації (табл. 1.31) склас-ти шахову відомість квартального вантажообігу заводу та побуду-вати схему вантажопотоків.

Таблиця 1.31

ВИХІДНА ІНФОРМАЦІЯ

Номермарш-руїу

Маршрут

Відстань водин кі-нець, м

Кварталь-ний ван-тажообіг,

т

звідки

куди

найменуваннявантажу

1

Склад шихти

Ливарнийцех

Шихта

130

1200

2

Ливарнийцех

Механічнийцех

Лиття

400

1000

3

Склад металу

Ковальськийцех

Метал

120

250

4

Ковальськийцех

Механічнийцех

Поковки

240

200

5

Склад металу

Механічнийцех

Чорний ме-тал

200

230

6

Склад допо-між-них ма-теріалів

Механічнийцех

Допоміжніматеріали

280

100

7

Механічнийцех

Склад гото-вої продукції

Готова про-дукція

150

1100