1.5. Розподільча логістика

магниевый скраб beletage

Задача 1. На території району міста розміщено 5 магазинів од-ного власника, що торгують продовольчими товарами. їх коорди-нати і місячний товарообіг наведено у табл. 1.32. Знайти координа-ти точок для розміщення оптового складу.

Таблиця 1.32

ТОВАРООБІГ І КООРДИНАТИ МАГАЗИНІВ

Номермагазину

Координати, X

Координати, Y

Товарообіг, т/міс.

1

40

60

9

2

20

100

15

3

80

70

10

4

10

82

12

5

30

15

5

Теорія. Задачі такого типу розв'язуються за допомогою методувизначення центра ваги матеріальних потоків (в основу цього під-ходу покладено припущення, що транспортні витрати залежать ви-ключно від відстані).

Цей метод дозволяє визначити оптимальне місце розміщенняодного розподільчого центра. Для цього використовується методнакладення мережі координат на карту потенційних місць розмі-щення складів. Система мережі дає можливість оцінити вартістьдоставки вантажів від кожного постачальника до ймовірного скла-ду і від складу до кінцевого споживача.

Обирають варіант, який визначається як центр ваги. Координатицентра ваги вантажних потоків, тобто точки, у якій може бути роз-міщено розподільчий склад (Хсклад, Ycmad), визначається за форму-лами:

n

ІД • X,

Xсклад            n          ,           ( . 7)

ІВ

i=1

У в-у.

/ j і і

Усклад            n          ,           (1.28)

їв,

i=1

де B, — вантажообіг z-го споживача;X,, у — координати z-го споживача;n — кількість споживачів.

Розв'язання. Координати складу становитимуть

X _ 40• 9 + 20-15 + 80-10 + 20-12 + 30• 5 _33 92

склад _            9 +15 +10 +12 + 5      _ , .

60• 9 +100• 15 + 70• 10 + 82• 12 +15• 15 „„ „„у                                74 49 .

склад   9 +15 +10 +12 + 5      '

Задача 2. Власник торгової бази хоче розмістити склад у од-ному із районів міста, щоб якісно обслуговувати продовольчі мага-зини. Координати магазинів, транспортні тарифи а також місячнийвантажообіг наведено у табл. 1.33. Потрібно знайти координати то-чок для розміщення оптового складу.

Таблиця 1.33

КООРДИНАТИ МАГАЗИНІВ,ТОВАРООБІГ ТА ТРАНСПОРТНІ ТАРИФИ

Номер ма-газину

Координа-ти, X

Координа-ти, У

Товарообіг,т/міс.

Транспортний тарифдля z-го магазину грн/ т. км

1

40

60

9

0,90

2

20

100

15

0,75

3

80

70

10

0,85

4

10

82

12

0,80

5

30

15

5

1

6

18

28

16

0,75

Теорія. При розв'язанні цієї задачі при визначенні координатрозміщення складу потрібно враховувати ще і вплив транспортноготарифу.

Розрахунок координат у цьому випадку проводиться за форму-лами

  • Ib X

Xсклад            n          ,           (1.29)

  • IB, T

і=1

n

  • It ві y

Yсклад            n          ,           (1.30)

  • ІВ, T

i_1

де T, — транспортний тариф для z-го споживача чи клієнта.

Розв'язання. Розрахунки проведено за допомогою формул (1.29та 1.30). Проміжні результати розрахунків наведено у табл. 1.35.

Таблиця 1.35

РОЗРАХУНОК КООРДИНАТ РОЗМІЩЕННЯ СКЛАДУ

Номер магазину

Складові формул 5.3—5.4

Ві ■T

TB ■ X

T ■ В • Y

1

8,1

324

486

2

11,25

225

1125

3

8,5

680

595

4

9,6

96

787,2

5

5

150

75

6

12

216

336

Всього

54,45

1691

3404,2

X _ 1691 _3106 Y _ 3404,2 _6252

X склад _ 5145 _ 31,06; Ісклад _ 5445 _ 62,52..

Задачі для самостійного рішення

Задача 3. На території різних районів міста розміщено 7 мага-зинів одного власника, що торгують побутовою хімією. їх коорди-нати та місячний вантажообіг наведено у табл. 1.36. Потрібно знай-ти координати точок для розміщення оптового складу.

Таблиця 1.36

ВАНТАЖООБІГ І КООРДИНАТИ МАГАЗИНІВ

Номер магазину

Координати, X

Координати, Y

Товарообіг, т/міс.

1

45

56

4

2

54

87

6

3

12

25

14

4

8

74

15

5

4

7

9

6

32

14

3

7

98

67

24

Задача 4. Торговий посередник, який займається реалізацієюпобутової техніки у регіоні, хоче розмістити склад, щоб якісно об-слуговувати магазини з мінімальними витратами. Координати ма-газинів, транспортні тарифи, а також місячний вантажообіг наведе-но у табл. 1.37. Потрібно знайти координати місця для розміщенняоптового складу.

Таблиця 1.37ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ КООРДИНАТ СКЛАДУ

Номермагазину

Коорди-нати, X

Коорди-нати, Y

Товаро-обіг, т/міс.

Транспортний тариф дляг-го магазину, грн/т. км

1

60

42

15

1,5

2

40

12

60

1,4

3

20

85

30

1,7

4

18

34

15

1,3

5

0

5

21

0,8