1.5. Розподільча логістика

Задача 1. На території району міста розміщено 5 магазинів од-ного власника, що торгують продовольчими товарами. їх коорди-нати і місячний товарообіг наведено у табл. 1.32. Знайти координа-ти точок для розміщення оптового складу.

Таблиця 1.32

ТОВАРООБІГ І КООРДИНАТИ МАГАЗИНІВ

Номермагазину

Координати, X

Координати, Y

Товарообіг, т/міс.

1

40

60

9

2

20

100

15

3

80

70

10

4

10

82

12

5

30

15

5

Теорія. Задачі такого типу розв'язуються за допомогою методувизначення центра ваги матеріальних потоків (в основу цього під-ходу покладено припущення, що транспортні витрати залежать ви-ключно від відстані).

Цей метод дозволяє визначити оптимальне місце розміщенняодного розподільчого центра. Для цього використовується методнакладення мережі координат на карту потенційних місць розмі-щення складів. Система мережі дає можливість оцінити вартістьдоставки вантажів від кожного постачальника до ймовірного скла-ду і від складу до кінцевого споживача.

Обирають варіант, який визначається як центр ваги. Координатицентра ваги вантажних потоків, тобто точки, у якій може бути роз-міщено розподільчий склад (Хсклад, Ycmad), визначається за форму-лами:

n

ІД • X,

Xсклад            n          ,           ( . 7)

ІВ

i=1

У в-у.

/ j і і

Усклад            n          ,           (1.28)

їв,

i=1

де B, — вантажообіг z-го споживача;X,, у — координати z-го споживача;n — кількість споживачів.

Розв'язання. Координати складу становитимуть

X _ 40• 9 + 20-15 + 80-10 + 20-12 + 30• 5 _33 92

склад _            9 +15 +10 +12 + 5      _ , .

60• 9 +100• 15 + 70• 10 + 82• 12 +15• 15 „„ „„у                                74 49 .

склад   9 +15 +10 +12 + 5      '

Задача 2. Власник торгової бази хоче розмістити склад у од-ному із районів міста, щоб якісно обслуговувати продовольчі мага-зини. Координати магазинів, транспортні тарифи а також місячнийвантажообіг наведено у табл. 1.33. Потрібно знайти координати то-чок для розміщення оптового складу.

Таблиця 1.33

КООРДИНАТИ МАГАЗИНІВ,ТОВАРООБІГ ТА ТРАНСПОРТНІ ТАРИФИ

Номер ма-газину

Координа-ти, X

Координа-ти, У

Товарообіг,т/міс.

Транспортний тарифдля z-го магазину грн/ т. км

1

40

60

9