1.6. Логістика посередництва

Задача 1. Виробниче підприємство «Мелвін» займається виго-товленням алюмінієвих конструкцій. До цього часу усі операції іззабезпечення підприємства сировиною та матеріалами велися під-приємством самостійно. Матеріальні ресурси купувалися на вели-ких оптових базах. Під час проведення чергової виставки, де булипредставлені нові зразки матеріалів та комплектуючих, менеджерипідприємства отримали декілька пропозицій від прямих посередни-ків відомих європейських фірм на поставку необхідних матеріаль-них ресурсів. Підрахунки логістичних витрат щодо закупівлі сиро-вини та матеріалів показали, що робота з прямими посередникамидозволить значно зменшити логістичні витрати.

КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ПОСЕРЕДНИКА

Методом рейтингових оцінок визначте посередника, з яким слідукладати довгострокову угоду. У табл. 1.38 наведено критерії ви-бору постачальників у порядку зменшення їх важливості.

Таблиця 1.38

Найменування критерію

Значення критерію (ранг)

1. Надійність часу постачання

1

2. Тарифи постачання

2

3. Загальний час постачання

3

4. Готовність посередника до переговорів про змі-ну тарифів постачань

4

5. Наявність додаткового устаткування (з перероб-ки вантажів)

5

6. Частота надання сервісних послуг

6

7. Наявність додаткових послуг з комплектації ван-тажу

7

8. Втрата або розкрадання вантажу

8

9. Моніторинг постачань

9

10. Процедура подачі замовлення

10

У табл. 1.39 наведені результати експертної оцінки посередни-ків за обраними критеріями. Оцінка велася за 5-ти бальною шкалоюі має наступні значення: 5 — «дуже добре»; 4 — «добре»; 3 — «за-довільно»; 2 — «погано»; 1 — «дуже погано».

Таблиця 1.39

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ПОСЕРЕДНИКІВ

Найменування критерію

Посередник 1

Посередник 2

Посередник 3

1. Надійність часу постачання

5

4

5

2. Тарифи постачання

4

5

5

3. Загальний час постачання

5

5

3

4. Готовність посередника до перего-ворів про зміну тарифів постачань

3

3