1.6. Логістика посередництва

магниевый скраб beletage

Задача 1. Виробниче підприємство «Мелвін» займається виго-товленням алюмінієвих конструкцій. До цього часу усі операції іззабезпечення підприємства сировиною та матеріалами велися під-приємством самостійно. Матеріальні ресурси купувалися на вели-ких оптових базах. Під час проведення чергової виставки, де булипредставлені нові зразки матеріалів та комплектуючих, менеджерипідприємства отримали декілька пропозицій від прямих посередни-ків відомих європейських фірм на поставку необхідних матеріаль-них ресурсів. Підрахунки логістичних витрат щодо закупівлі сиро-вини та матеріалів показали, що робота з прямими посередникамидозволить значно зменшити логістичні витрати.

КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ПОСЕРЕДНИКА

Методом рейтингових оцінок визначте посередника, з яким слідукладати довгострокову угоду. У табл. 1.38 наведено критерії ви-бору постачальників у порядку зменшення їх важливості.

Таблиця 1.38

Найменування критерію

Значення критерію (ранг)

1. Надійність часу постачання

1

2. Тарифи постачання

2

3. Загальний час постачання

3

4. Готовність посередника до переговорів про змі-ну тарифів постачань

4

5. Наявність додаткового устаткування (з перероб-ки вантажів)

5

6. Частота надання сервісних послуг

6

7. Наявність додаткових послуг з комплектації ван-тажу

7

8. Втрата або розкрадання вантажу

8

9. Моніторинг постачань

9

10. Процедура подачі замовлення

10

У табл. 1.39 наведені результати експертної оцінки посередни-ків за обраними критеріями. Оцінка велася за 5-ти бальною шкалоюі має наступні значення: 5 — «дуже добре»; 4 — «добре»; 3 — «за-довільно»; 2 — «погано»; 1 — «дуже погано».

Таблиця 1.39

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ПОСЕРЕДНИКІВ

Найменування критерію

Посередник 1

Посередник 2

Посередник 3

1. Надійність часу постачання

5

4

5

2. Тарифи постачання

4

5

5

3. Загальний час постачання

5

5

3

4. Готовність посередника до перего-ворів про зміну тарифів постачань

3

3

4

5. Наявність додаткового устаткування(з переробки вантажів)

3

4

4

Закінчення табл. 1.39

Найменування критерію

Посередник 1

Посередник 2

Посередник 3

6. Частота надання сервісних послуг

5

4

4

7. Наявність додаткових послуг з ком-плектації вантажу

2

4

3

8. Гарантія збереження вантажу

5

4

4

9. Моніторинг постачань

3

5

5

10. Процедура подачі замовлення

5

4

4

Теорія. Загальний алгоритм вибору посередника наведений на

ОЦІНКА ПОСЕРЕДНИКІВ

Розв'язання. У нашому випадку процедура вибору найбільшважливих критеріїв, аналіз посередників, що працюють на ринку,попередній вибір посередників, експертна оцінка кожного посеред-ника за обраними критеріями вже виконані. Наступним етапом євизначення рейтингу посередника за кожним фактором (табл. 1.40).

Таблиця 1.40

Найменуваннякритерію

Ранг

Вага

Посередник 1

Посередник 2

Посередник 3

оці-нка

рей-тинг

оці-нка

рей-тинг

оці-нка

рей-тинг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Надійність часупостачання

1

10

5

50

4

40

5

50

2. Тарифи постачання

2

5

4

20

5

25

5

25

3. Загальний час по-стачання

3

3,33

5

16,65

5

16,65

3

9,99

4. Готовність посере-дника до переговорівпро зміну тарифівпостачань

4

2,5

3

7,5

3

7,5

4

10

5. Наявність додатко-вого устаткування (зпереробки вантажів)

5

2

3

6

4

8

4

8

6. Частота наданнясервісних послуг

6

1,67

5

8,35

4

6,68

4

6,68

7. Наявність додатко-вих послуг з компле-ктації вантажу

7

1,43

2

2,86

4

5,72

3

4,29

8. Гарантія збере-ження вантажу

8

1,25

5

6,25

4

5

4

5

9. Моніторинг поста-чань

9

1,11

3

3,33

5

5,55

5

5,55

10. Процедура подачізамовлення

10

1

5

5

4

4

4

4

Загальнийрейтинг

 

 

 

131,94

 

132,1

 

138,51

Стовпчики 1 і 2 таблиці заповнюємо згідно із даними, наведе-ними в умові задачі (табл. 1.38).

Вага (стовпчик 3) визначається як результат ділення кількостікритеріїв (10) на відповідний ранг.

Стовпчики 4, 6 заповнюємо відповідно із даними, наведеними утабл. 1.39.

Дані у стовпчиках 5, 7, 9 розраховуються як результат множен-ня ваги на відповідну оцінку.

Загальний рейтинг визначається як сума рейтингів кожного по-середника за усіма критеріями.

У розглянутому прикладі найвищий рейтинг посередника 3 сві-дчить про його перевагу. Однак для розрахунку рейтингу може ви-користовуватись й інша система оцінок, за якої більш високий рей-тинг свідчить про вищий рівень негативних якостей постачальника.У цьому випадку перевагу слід віддавати тому постачальнику, якиймає найнижчий рейтинг.

За результатами проведених розрахунків можна зробити висно-вок, що найбільш доцільним є укладання угоди на постачання ком-плектуючих виробів і матеріалів з третім посередником.

Задача для самостійного рішення

Задача 2. Магазин електроінструментів «Укртекс» отримавпропозиції про укладання угод на постачання товарів від 4 посере-дників. Експертні оцінки діяльності посередників наведені утабл. 1.41. Методом рейтингових оцінок, визначте посередника зяким слід укласти довгострокову угоду.

Таблиця 1.41

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ПОСЕРЕДНИКІВ

Найменування критерію

Посере-дник 1

Посере-дник 2

Посере-дник 3

Посере-дник 4

1. Надійність часу поста-чання

2

4

3

5

2. Тарифи постачання

5

5

2

5

3. Загальний час постачання

5

2

5

4

4. Готовність посередникадо переговорів про змінутарифів постачань

4

3

5

2

5. Наявність додатковогоустаткування (з переробкивантажів)

3

4

2

4

Закінчення табл. 1.41

Найменування критерію

Посере-дник 1

Посере-дник 2

Посере-дник 3

Посере-дник 4

6. Частота надання сервіс-них послуг

5

4

5

5

7. Наявність додаткових по-слуг з комплектації вантажу

2

4

5

2

8. Гарантія збереження ван-тажу

3

4

4

1

9. Моніторинг поставок

3

5

5

4

10. Процедура подачі замо-влення

5

4

5

5