1.7. Організація та види логістичних послуг

Задача 1. Визначте рівень логістичного сервісу магазину«Шанс», який реалізує побутову техніку фірми Bosch. Загальна но-менклатура продукції, що випускається цією фірмою становить 215найменувань, з яких у магазині завжди представлено 50.

Теорія. Рівень логістичного сервісу визначається за формулою

V

PC = х100%,   (1.31)

^теор

де PC — рівень сервісу, %;

Уфакт — кількісна оцінка фактично наданого обсягу логістичнихпослуг;

Ктеор — кількісна оцінка теоретично можливого обсягу логісти-чних послуг.

Розв'язання. Таким чином, рівень логістичного сервісу скла-датиме

PC = — -100% = 23,56% .

215

Задача для самостійного рішення

Задача 2. Визначте, яким чином зміниться рівень логістичногосервісу оптової бази будівельних матеріалів, якщо у минулому роцівін дорівнював 20 %. У минулому році пропозиція постачальниківматеріалу становила 2649 найменувань, у звітному вона збільши-лась на 518 номенклатурних найменувань.

2. ТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИТА КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ

Найбільш повно поняття логістики розкриває таке визна-чення: Логістика— це...:

а)         організація матеріально — технічного постачання;

б)         процес управління матеріальними і інформаційними потоками з ме-тою ефективного використання ресурсів та зменшення логістичних витрат;

в)         надання послуг з транспортування сировини, матеріалів та готовоїпродукції;

г)         посередницька діяльність.

Зміна організаційних структур управління з метою локалі-зації суб'єктів логістичного управління передбачається          принципами логістики.

а)         функціональними;

б)         інструментальними;

в)         інституціональними.

Згідно з основними положеннями логістики логістичнівитрати повинні підраховуватися

а)         протягом окремої логістичної операції;

б)         протягом всього логістичного ланцюжка;

в)         протягом процесу виробництва продукції.

До загальних завдань логістики не належать:

а)         досягнення з найменшими витратами максимальної пристосованостіфірм до зміни ринкової ситуації;

б)         оптимізація величини виробничих запасів на складах підприємства;

в)         створення інтегрованої ефективної системи регулювання й контро-лю за матеріальними та інформаційними потоками.

До локальних завдань логістики належать:

а)         оптимізація виробничих запасів та максимальне скорочення часу назберігання та транспортування вантажів;

б)         своєчасне забезпечення підприємства сировиною, енергоносіями,допоміжними матеріалами;

в)         забезпечення цілеспрямованого та своєчасного просування товарівусередині та за межами підприємства з мінімальними витратами;

г)         усі відповіді правильні.

Які із перелічених завдань не належать до сфери макроло-гістики:

а)         оптимізація адміністративно — територіальних розподільчих системдля багатоасортиментних матеріальних потоків;

б)         територіальне розташування складських комплексів загального ко-ристування, вантажних терміналів, диспетчерських центрів;

в)         управління запасами, переміщення, зв'язок, організація інформацій-них потоків, пакування виробів, їх зберігання, складування на підприємстві.

Яке із визначень найбільш повно характеризує мету логіс-тичної системи:

а)         доставка у потрібне місце необхідної кількості та певного асортиме-нту товарів і виробів, максимально підготовлених до виробничого чи осо-бистого споживання при заданому рівні витрат;

б)         доставка необхідної кількості та певного асортименту товарів і ви-робів при заданому рівні витрат;

в)         доставка у потрібне місце певного асортименту товарів і виробів,максимально підготовлених до виробничого чи особистого споживанняпри заданому рівні витрат.

Узгодження цілей і знаходження компромісу міжсуб'єктами логістичного ланцюга (постачальником, виробни-ком, посередником, споживачем) відбувається на            рівні.

а)         виробничому рівні;

б)         мікрорівні;

в)         метарівні;

г)         мезо- або макроекономічному рівні.

Узгодження цілей і знаходження компромісу міжсуб'єктами логістичної мережі при кооперації виробників, по-стачальників, дистриб'юторів, фінансових організацій відбува-ється на рівні.

а)         виробничому рівні

б)         мікрорівні;

в)         метарівні;

г)         мезо- або макроекономічному рівні.

Чи можливе комплексне, глобальне узгодження цільовихорієнтирів та знаходження компромісів між усіма учасникамилогістичної системи на всіх ієрархічних рівнях?

а)         так, можливе;

б)         можливе лише досягнення окремих домовленостей, які дозволятьдеякою мірою узгодити відносини між декількома сторонами

в)         зовсім неможливе.

Наведен