1.7. Організація та види логістичних послуг

магниевый скраб beletage

Задача 1. Визначте рівень логістичного сервісу магазину«Шанс», який реалізує побутову техніку фірми Bosch. Загальна но-менклатура продукції, що випускається цією фірмою становить 215найменувань, з яких у магазині завжди представлено 50.

Теорія. Рівень логістичного сервісу визначається за формулою

V

PC = х100%,   (1.31)

^теор

де PC — рівень сервісу, %;

Уфакт — кількісна оцінка фактично наданого обсягу логістичнихпослуг;

Ктеор — кількісна оцінка теоретично можливого обсягу логісти-чних послуг.

Розв'язання. Таким чином, рівень логістичного сервісу скла-датиме

PC = — -100% = 23,56% .

215

Задача для самостійного рішення

Задача 2. Визначте, яким чином зміниться рівень логістичногосервісу оптової бази будівельних матеріалів, якщо у минулому роцівін дорівнював 20 %. У минулому році пропозиція постачальниківматеріалу становила 2649 найменувань, у звітному вона збільши-лась на 518 номенклатурних найменувань.

2. ТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИТА КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ

Найбільш повно поняття логістики розкриває таке визна-чення: Логістика— це...:

а)         організація матеріально — технічного постачання;

б)         процес управління матеріальними і інформаційними потоками з ме-тою ефективного використання ресурсів та зменшення логістичних витрат;

в)         надання послуг з транспортування сировини, матеріалів та готовоїпродукції;

г)         посередницька діяльність.

Зміна організаційних структур управління з метою локалі-зації суб'єктів логістичного управління передбачається          принципами логістики.

а)         функціональними;

б)         інструментальними;

в)         інституціональними.

Згідно з основними положеннями логістики логістичнівитрати повинні підраховуватися

а)         протягом окремої логістичної операції;

б)         протягом всього логістичного ланцюжка;

в)         протягом процесу виробництва продукції.

До загальних завдань логістики не належать:

а)         досягнення з найменшими витратами максимальної пристосованостіфірм до зміни ринкової ситуації;

б)         оптимізація величини виробничих запасів на складах підприємства;

в)         створення інтегрованої ефективної системи регулювання й контро-лю за матеріальними та інформаційними потоками.

До локальних завдань логістики належать:

а)         оптимізація виробничих запасів та максимальне скорочення часу назберігання та транспортування вантажів;

б)         своєчасне забезпечення підприємства сировиною, енергоносіями,допоміжними матеріалами;

в)         забезпечення цілеспрямованого та своєчасного просування товарівусередині та за межами підприємства з мінімальними витратами;

г)         усі відповіді правильні.

Які із перелічених завдань не належать до сфери макроло-гістики:

а)         оптимізація адміністративно — територіальних розподільчих системдля багатоасортиментних матеріальних потоків;

б)         територіальне розташування складських комплексів загального ко-ристування, вантажних терміналів, диспетчерських центрів;

в)         управління запасами, переміщення, зв'язок, організація інформацій-них потоків, пакування виробів, їх зберігання, складування на підприємстві.

Яке із визначень найбільш повно характеризує мету логіс-тичної системи:

а)         доставка у потрібне місце необхідної кількості та певного асортиме-нту товарів і виробів, максимально підготовлених до виробничого чи осо-бистого споживання при заданому рівні витрат;

б)         доставка необхідної кількості та певного асортименту товарів і ви-робів при заданому рівні витрат;

в)         доставка у потрібне місце певного асортименту товарів і виробів,максимально підготовлених до виробничого чи особистого споживанняпри заданому рівні витрат.

Узгодження цілей і знаходження компромісу міжсуб'єктами логістичного ланцюга (постачальником, виробни-ком, посередником, споживачем) відбувається на            рівні.

а)         виробничому рівні;

б)         мікрорівні;

в)         метарівні;

г)         мезо- або макроекономічному рівні.

Узгодження цілей і знаходження компромісу міжсуб'єктами логістичної мережі при кооперації виробників, по-стачальників, дистриб'юторів, фінансових організацій відбува-ється на рівні.

а)         виробничому рівні

б)         мікрорівні;

в)         метарівні;

г)         мезо- або макроекономічному рівні.

Чи можливе комплексне, глобальне узгодження цільовихорієнтирів та знаходження компромісів між усіма учасникамилогістичної системи на всіх ієрархічних рівнях?

а)         так, можливе;

б)         можливе лише досягнення окремих домовленостей, які дозволятьдеякою мірою узгодити відносини між декількома сторонами

в)         зовсім неможливе.

Наведена нижче схема відповідає логістичній системі:

а)         з прямими зв'язками;

б)         гнучкій;

в)         ешелонованій.

Система, в якій матеріальний потік досягає споживачабез участі посередників на основі безпосередніх господарськихзв'язків, називається:

а)         системою з прямими зв'язками;

б)         гнучкою;

в)         ешелонованою.

Система організації виробництва, за якою центральнийорган управління ставить задачі кінцевій виробничій ланці, апредмети праці передаються від одного підрозділу до іншоготільки після відповідного запиту — це:

а)         підштовхувальна логістична система;

б)         тяглова логістична система;

в)         інтегрована логістична система.

Охоплення усіх характеристик об'єкта — оригіналу ха-рактерна для:

а)         ізоморфних моделей;

б)         гомоморфних моделей;

в)         матеріальних моделей.

Яке з наведених визначень не відповідає поняттю «мате-ріальний потік»?

а)         сукупність сировини, матеріалів, напівфабрикатів, які у вигляді ма-теріальних ресурсів надходять від постачальників до виробничих підроз-ділів і, перетворюючись там на готові продукти праці, через канали розпо-ділу доводяться до споживачів;

б)         сировина, матеріали, напівфабрикати, паливо, енергія, що викорис-товуються виробником для виробництва готової продукції;

в)         сукупність усіх засобів виробництва, що переміщуються між поста-чальниками, виробником, посередницькими організаціями та споживачамиза одиницю часу.

Відносно системи, що розглядається, матеріальні пото-ки поділяють на:

а)         дискретні, неперервні;

б)         зовнішні, внутрішні;

в)         стаціонарні, нестаціонарні.

За ступенем змінюваності елементів потоку матеріальніпотоки поділяють на:

а) дискретні, неперервні;      б) зовнішні, внутрішні;

в) стаціонарні, нестаціонарні;          г) рівномірні, нерівномірні.

Логістична операція — це:

а)         сукупність дій, спрямованих на просування матеріального та інфор-маційного потоку;

б)         сукупність дій, спрямованих на перетворення матеріального та су-путніх йому інформаційного, фінансового потоків та потоку послуг;

в)         сукупність дій, спрямованих тільки на перетворення матеріальногопотоку.

Матеріальний потік не вимірюється у наступних оди-ницях:

а) грн; б) тонн;           в) т/місяць; г) т/м2;

д) м3/рік;         є) правильні відповіді а, б, г.

Інформаційні потоки в логістиці:

а)         у просторі і часі повністю збігаються з відповідним матеріальнимпотоком;

б)         можуть не збігатися у просторі і часі з відповідним матеріальнимпотоком;

в)         завжди збігаються із відповідним матеріальним потоком у часовомуаспекті.

Для забезпечення виконання запланованих дій щодоуправління матеріальним потоком використовують:

а)         планові системи;

б)         диспозитивні (або диспетчерські) системи;

в)         виконавчі (або оперативні) системи.

Внаслідок договору на постачання, що обумовлює точнийтермін поставок, обсяг запасів матеріалів на складах фірми...

а)         скорочується, а витрати, що пов'язані із оформленням замовлень тапостачанням зменшуються;

б)         різко зростає;

в)         скорочується, а витрати, що пов'язані із оформленням замовлень тапостачанням, значно збільшуються;

Виберіть правильне визначення твердої оферти.

а)         це пропозиція на придбання товару, яка відсилається тільки одномупокупцеві із зазначенням терміну дії оферти, протягом якого продавець неможе змінити свої умови;

б)         це пропозиція на придбання товару, яка відсилається декільком по-купцям із зазначенням терміну її дії, протягом якого продавець не можезмінити свої умови;

в)         це пропозиція, яка відсилається тільки одному покупцеві із зазна-ченням терміну дії оферти та вважається прийнятою, якщо покупець ненадішле своїх заперечень у встановлений термін.

Тендерні торги проводяться у разі:

а)         коли продавець хоче продати товар за найвищою ціною;

б)         необхідності налагоджування довгострокових взаємовигіднихзв'язків між покупцем та постачальником;

в)         коли покупець не може самостійно проаналізувати ринкову пропо-зицію.

MRP (Materials requirements planning) — планування по-треби у матеріалах — належить до...

а)         логістичних систем «підштовхувального» типу;

б)         тяглових логістичних систем;

в)         інтегрованих логістичних систем.

Логістична система KANBAN належить до...

а)         логістичних систем «підштовхувального» типу;

б)         тяглових логістичних систем;

в)         інтегрованих логістичних систем.

Логістична система OPT (Optimized Production Techno-logy) сформована на основі:

а)         логістичної системи KANBAN;

б)         логістичної системи MRP-планування потреби у матеріалах;

в)         логістичної системи KANBAN та логістичної системи MRP-пла-нування потреби у матеріалах.

Яке із наведених визначень більш точно розкриває сут-ність поняття склад?

а)         склад — це складна технічна будівля, яка складається із взаємо-пов'язаних елементів, що має певну структуру та виконує ряд функцій зперетворення матеріальних потоків;

б)         склад — це складна технічна споруда, яка побудована із окремихелементів, що має певну структуру та виконує ряд функцій з накопичення,переробки та розподілу вантажів між споживачами;

в)         склад — це складна технічна будівля, яка складається із взаємо-пов'язаних елементів, що має певну структуру та виконує ряд функцій зперетворення матеріальних потоків, а також накопичення, переробки тарозподілу вантажів між споживачами.

Необхідність переміщення вантажу всередині складуобумовлює виникнення:

а)         вхідного матеріального потоку;

б)         внутрішнього матеріального потоку;

в)         вихідного матеріального потоку.

Логістичний процес на складі:

а)         вужчий ніж технологічний процес;

б)         збігається з технологічним процесом;

в)         значно ширший, ніж технологічний процес.

Передумовою ефективного використання площі зони збе-рігання є:

а)         вибір системи складування та складського обладнання, яке відпові-дає специфічним особливостям вантажу та забезпечує максимальне вико-ристання висоти і площі складу;

б)         застосування універсального обладнання для складування вантажу;

в)         мінімальні витрати часу на завантаження та розвантаження тран-спорту.

У якій зоні складу відбувається комісіонування замовленьклієнтів:

а)         у зоні зберігання;

б)         у зоні пакування;

в)         у зоні комплектації.

Який вид транспортування та експедиції замовлення єнайбільш поширеним та економічно виправданим?

а)         транспортування та експедиція замовлення самим клієнтом;

б)         транспортування та експедиція замовлення складом.

Для безперервного постачання споживачів у випадку не-передбачених обставин, відхилення у періодичності та у вели-чині партій поставок від запланованих, зміни інтенсивностіспоживання, затримки поставок та ін. потрібно формувати:

а) транспортні запаси; б) підготовчі запаси; в) сезонні запаси;

г) страхові запаси.

Чітка фіксація розміру замовлення характерна за умовроботи системи...

а)         управління запасами з фіксованим інтервалом часу між замовленнями;

б)         управління запасами з фіксованим розміром замовлення між замов-леннями;

в)         KANBAN.

Чому дорівнює величина поточного запасу, якщо запасибезперервно змінюються від величини Q до 0, а потім (при над-ходженні нового замовлення) знову зростають до Q?

а) Q;    б) Q ;   в) Q;    г) Q.

J 2        3          ^ 4

Скільки поставок борошна буде проведено підприємствомза рік, якщо річна потреба у борошні складає 20 т, а оптималь-ний розмір замовлення становить 500 кг?

а) 4;     б) 25;   в) 40.

Коефіцієнт використання вантажопідйомності визнача-ється:

а)         відношенням маси вантажу Gв (т) до вантажопідйомності транспор-тного засобу q (т);

б)         відношенням маси тари Gr (т) до маси вантажу Gв (т) у ньому;

в)         відношенням об'єму вантажу Vв (м ) до місткості (об'єму) транспо-ртного засобу V (м3).

Коефіцієнт місткості визначається:

а)         відношенням маси вантажу G в (т) до вантажопідйомності транспор-тного засобу q(r);

б)         відношенням маси тари G т (т) до маси вантажу G в (т) у ньому;

в)         відношенням об'єму вантажу Кв (м3) до місткості (об'єму) транспо-ртного засобу V.

Яким із перелічених принципів потрібно керуватися приформуванні систем розподільчої логістики?

а)         відсутність протиріч інтересів учасників системи чи досягнення їхпаритету на основі взаємних компромісів;

б)         узгодженість технологій виробництва і збуту продукції;

в)         організаційне забезпечення системи на основі спеціальних функціо-нальних підрозділів;

г)         постійна спрямованість системи на вдосконалення;

д)         усі відповіді правильні.

Визначте, яка інформація складає базу даних системиуправління та планування розподілу продукції DRP?

а)         інформація, що надходить від складів;

б)         інформація, що надходить від виробника;

в)         інформація, про тарифи на транспортні перевезення;

г)         правильні відповіді а, б;

д)         усі відповіді правильні.

Рівень надійності поставок характеризує систему логіс-тичного сервісу:

а)         з точки зору ринкової ситуації;

б)         з точки зору задоволення споживацького попиту;

в)         усі відповіді правильні.

Який із наведених варіантів відповідає умові «рівності єд-ностей»?

а)         величина партій закупівлі = оптимальній партії у виробництві;

б)         величина партій закупівлі = оптимальній партії у виробництві = оп-тимальній партії готової продукції, що гарантує достатність запасів;

в)         величина партій закупівлі = оптимальній партії у виробництві = оп-тимальній партії готової продукції, що гарантує достатність запасів = за-мовленій поставці споживачам = оптимальній партії транспортування доспоживачів.

Впровадженням інтегрованої системи, що охоплює до-ставку товарів від постачальника матеріальних ресурсів до кін-цевих споживачів готової продукції характеризується:

а)         перша стадія логістики;

б)         друга стадія логістики;

в)         третя і четверта стадії логістики.

Сегментна маркетингова стратегія полягає в наступному:

а)         система доставки чи замовлення в одному сегменті завжди відпові-дає вимогам іншого;

б)         система доставки чи замовлення в одному сегменті може зовсім невідповідати вимогам іншого.

3. СХЕМИ ДЛЯ ДОПОВНЕННЯ

Завдання 1. Розподілити періоди логістики відповідно до їххарактеристики:

дологістичний період;

класичний період;

неологістичний період;

концепція загальної відповідальності.

Таблиця 3.1

ПЕРІОДИ ЛОГІСТИКИ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

Період

Характеристика

 

Інтеграція логістичних підходів у всі процеси під-приємницької діяльності

 

Застосування логістичного підходу в організації тауправління ринковими процесами у всій економіці

 

Поєднання функцій постачання, виробництва, збері-гання, розподілу в єдиному координаційному під-розділі

 

Вихід логістичної системи за межі економічного се-редовища та врахування соціальних, екологічних іполітичних аспектів

Завдання 2. На рис. 3.1 зображено схему макрологістичної си-стеми. Визначте, на яких з етапів просування матеріального потокудо логістичної системи можна за потреби залучати посередників.Назвіть за яких умов залучення посередників обумовить зменшен-ня логістичних витрат підприємства та сприятиме підвищеннюефективності управління матеріальними потоками?

Завдання 3. Побудуйте різні схеми організації вантажопотоківзалежно від кількості посередників.

Завдання 4. Вкажіть основні потоки які циркулюють міжокремими ланками логістичного ланцюжка (рис. 3.2)

Завдання 5. На схемі наведеній на рис. 3.3, показано логісти-чну систему підприємства. Визначте межі функціонування логісти-ки постачання, виробничої логістики, логістики збуту, логістикипідприємства.

В

'55

вВ

9

а

о

Рч

И s.5 чч ЗолВ Мй о

ор

ю

«

о=

=а-

ВиробництвоПроміжні склади

№=

=

CS«

н^

ов

X

о=

=Рн

«

 

н

 

н

 

а

 

 

 

ат

 

с

 

о

 

в

 

и

 

д

 

а

 

л

 

к

 

с

 

ні

 

 

 

іжн

 

мі

 

о

 

р

 

П

 


Рис. 3.3. Логістична система підприємства

Завдання 6. На рис. 3.4 зображено інформаційну піраміду ор-ганізації. Визначте рівні, на яких створюються планові, диспозити-вні (або диспетчерські), виконавчі (або оперативні) інформаційнісистеми. Назвіть умови, які обумовлюють ефективне управлінняінформаційними потоками у логістичній системі.

4. СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ (КЕЙСИ)

Кейс 1. Агрофірма «Семенівська» має молочно-м'ясний напря-мок спеціалізації виробництва. Середня чисельність працівниківгосподарства складає до 300 осіб, тобто агрофірма може бути від-несена до сільськогосподарського підприємства середніх розмірів.Для забезпечення потреб виробництва в матеріальних ресурсах вагрофірмі створена система матеріально-технічного забезпечення,до основних функцій якої віднесено: планування закупівель, вибірпостачальників та укладання з ними договорів постачання, органі-зація зберігання, комплектації і доставки матеріальних ресурсівпідрозділам-замовникам, управління виробничими запасами.

В цілому система матеріально-технічного забезпечення (МТЗ)агрофірми «Семенівська» функціонує задовільно — підприємствомає налагоджений механізм забезпечення виробництва всіма необ-хідними матеріальними ресурсами. Але система МТЗ агрофірмимає суттєві недоліки, які пов'язані насамперед з тим, що виконанняокремих функцій з МТЗ покладене на керівників господарства тапрацівників окремих виробничих підрозділів.

Так, плануванням потреби в матеріально-технічних ресурсахзаймається заступник голови правління з виробництва та заступникголови правління з фінансових питань за участю керівників функ-ціональних підрозділів, які надають вихідну інформацію для фор-мування плану матеріально-технічного забезпечення. За забезпе-чення матеріальними ресурсами для рослинництва — насінням,засобами захисту рослин, мінеральними добривами — відповідаєголовний агроном господарства, за забезпечення технічними засо-бами і запасними частинами до них — головний інженер. Договориз підприємствами-постачальниками укладає безпосередньо головаправління агрофірми.

Дайте відповіді на запитання.

1. Чому система МТЗ агрофірми не може працювати опти-мально?

Які недоліки системи МТЗ агрофірми Ви можете назвати?

Які організаційні перетворення в системі МТЗ агрофірми мо-жна було б запропонувати (врахуйте при цьому, що агрофірма —це середнє за розмірами підприємство)?

Кейс 2. На даний час в Україні все більше великих підприємстввіддають перевагу при постачанні ресурсів не підприємствам-виробникам, а логістичним компаніям-посередникам.

Так у минулому ВАТ «Компресор» з метою зменшення витратна постачання ресурсів формувало прямі комерційні зв'язки з ви-робниками ресурсів. На сьогодні підприємство працює з постача-льниками ресурсів за іншою схемою. Суть її полягає в укладаннідовгострокового договору на постачання товарів з фірмою-посередником (оптовою торговою компанією), яка виконує розпо-дільчі функції, має свої склади, транспорт. План-графік постачанняскладається відділами Управління МТЗ ВАТ «Компресор» та узго-джується з постачальником. Замовлення на постачання ресурсівоформляються у вигляді специфікації до договору, яка є його не-від'ємною частиною. Сформоване замовлення одночасно є і замов-ленням, і документом, що реєструє поставку та одержання товару.

Проаналізуйте, чому закупівля у посередника може бути ви-гідніша ніж безпосередньо у виробника?

Кейс 3. Аналіз досвіду західних промислових компаній у сферіорганізації постачання дозволив виявити проблеми які виникають впроцесі постачання. В табл. 4.1 виявлені ці проблеми згруповані увідповідності з частотою їх прояву. Одержана інформація надаєможливість системно оцінити систему постачання, виявити її силь-ні та слабкі сторони. Ця інформація також може бути використанадля розробки заходів щодо покращення системи постачання.

Таблиця 4.1

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ В ПРОЦЕСІ ПОСТАЧАННЯ

Опис проблем

Вага / зна-чення

1. Затримка постачань

7

2. Необхідність постійних перевірок відповідності поста-чань графіку

4

3. Проблеми, що пов'язані з ліквідацією, реорганізацією,злиттям постачальників

3

Закінчення табл. 4.1

Опис проблем

Вага / зна-чення

4. Недостатня кількість досвідченого і (або) навченого пер-соналу

3

5. Дезінформація і (або) нестача актуальної інформації проодержання вантажів

4

6. Необхідність попереднього планування замовлень дляспрощення управління складами

4

7. Відстрочення перемовин

3

8. Збільшення вартості постачання в зв'язку із затримкоюзакупівель (необхідність виконання в цьому разі терміно-вих постачань)

3

9. Простоювання з організаційних причинам

3

10. Неадекватне планування спричиняє зміни в графіку пе-ревезень

4

11. Неадекватне планування спричиняє зміни стандартногочасу поставок

3

12. Пізнє повідомлення постачальників про терміни поста-чань

3

13. Недостатньо чіткі технічні та цінові пропозиції

3

14. Надмірно складні процедури та правила, що усклад-нюють перемови

3

В табл. 4.2 пропонується список інструментів та дій, що булирозроблені на основі аналізу досвіду західних промислових компа-ній щодо удосконалення системи постачання.

Таблиця 4.2

ІНСТРУМЕНТИ ТА ДІЇ ЩОДОУДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПОСТАЧАННЯ

Інструменти, що пропонуються

Використання внутрішньої системи електронної пошти

Використання зовнішньої системи електронної пошти

Використання системи електронного обміну даними

Використання комплексної системи баз даних

Використання штрих-кодів, автоматизованої системи ідентифікаціїтоварів

Чіткій поділ виконаних та закупівель, що плануються

Використання різних форм контролю в залежності від виду закупівель

Використання чітких процедур і правил

Навчання та підготовка персоналу відділу закупівель

Чіткий перелік і специфікація купованого обладнання і матеріалів

Проведення попередніх перемовин, чітке встановлення часових таінших умов при укладанні контрактів з постачальниками

По можливості запобігання змін у контрактах, специфікаціях, гра-фіках

Проведення закупівель у формі, що забезпечує зручність постачаннятовару, укладання контракту та здійснення контролю

Заздалегідь встановлені граничні ціни на перевезення та інші пос-луги

Встановлення внутрішніх контрольних показників закупівельної дія-льності

Встановлення зовнішніх контрольних показників закупівельної дія-льності

Контроль діяльності постачальників

Перевірка досвіду постачальників та історії їх діяльності

Маркетинговий аналіз ринку

Постійний зв'язок з постачальниками

Визначте за допомогою яких інструментів та дій можна ви-рішити основні проблеми, що виникають в процесі постачання.

Кейс 4. На початку 90-х років XX сторіччя компанія Nike,яка спеціалізується на виробництві спортивної одежі та взуттяпровела докорінну реорганізацію європейської дистриб'юторноїмережі.

Спочатку компанія Nike працювала в Європі через місцевихдистриб'юторів в кожній країні. У 80-х роках XX сторіччя ринокнастільки зріс, що компанія прийняла рішення викуповувати своїхдистриб'юторів, перетворюючи викуплені компанії в дочірні під-приємства. Разом з цим дистриб'ютори працювали в основному ав-тономно. Як наслідок існував дуже широкий діапазон рівней обслу-говування, який різнився в кожній країні. Практично не існувалоніякої координації в сфері розподілу товарів. У 1991 році компаніяNike прийняла рішення про централізацію своєї діяльності в Євро-пі. У 1992 році було створено Європейській центр дистрибуції(ЄЦД) в місті Лаакдаль, Бельгія. Централізована діяльність здійс-нювалась таким чином: після прибуття в Лаакдаль вироби прохо-дили декілька етапів:

Контейнери вивантажуються з річкових барж і відкриваються,потім з контейнерів достаються ящики з виробами, після чого наящики наносяться штрих-коди та вони розміщуються на спеціаль-них паллетах.

Потім вироби проходять контроль якості, який здійснює ко-манда з 12 робітників. Крім перевірки розмірів виробів контролеринамагаються виявити дефекти та проводять контрольне прання ви-робів.

Після контролю якості вироби направляються на складськезберігання.

Коли наближається дата постачання продукцію перевозять надільницю сортування та розподілу. На дільниці провадиться класи-фікація продукції та її розподіл по замовленням. Для цього викори-стовується комп'ютерний термінал, який дозволяє одночасно обро-блювати до 160 замовлень.

Потім продукція переміщується в відділ переробки де згідно зіспецифічними вимогами споживачів здійснюється її маркування таспеціальне пакування.

Швейні вироби пакують у коробки на дільниці пакуванняпісля проходження спеціальної комп'ютеризованої процеду-ри контролю. Коробки з взуттям сканують визначаючи, чи необ-хідні вироби там знаходяться, потім коробки автоматично опе-чатують.

6 Коробки з товаром автоматично збирають у партії відправ-лення згідно з замовленнями та країною призначення. Товари гото-ві до відправлення.

Дайте відповіді на запитання.

Які недоліки мала система дистрибуції яка використовуваласькомпанією Nike до 1992 року?

Яким чином логістичний процес, що використовується в Лаа-кдалі, забезпечує конкурентні переваги для компанії Nike?

За рахунок чого компанія Nike забезпечує в Європі прийняті вкомпанії стандарти обслуговування клієнтів?

Кейс 5 Компанія «АТБ-маркет» займається роздрібною торгів-лею продуктами харчування. Мережа «АТБ-маркет» представлена184 магазинами в 46 містах 13 регіонів України, в штаті компанії9574 осіб (дані на травень 2007 року). Оборот за 2006 р. склав2,47 млрд. грн (з ПДВ).

На початку 90-х років XX сторіччя, коли компанія вийшла наринок, товар в магазини компанії доставлявся напряму, постачаль-никами. Подібна ситуація перестала влаштовувати компанію, колимережа розширилася до 25 магазинів (при середній площі одногомагазина 400 кв. м.). Враховуючи, що компанія «АТБ — маркет»почала позіціонувати себе як сітьового ріелтера, що проводить по-літику низьких цін, вона повинна була шукати найбільш низькі ці-нові пропозиції від постачальників. Приходилося закупати великіпартії товару. Для його зберігання компанія почала орендуватистарі складські приміщення. їх реконструкція обходилася в 80—150 дол. США за кв. м (для порівняння: при будівництві новихвитрати могли б складати до 400—600 дол. за 1 кв. м). Коликількість магазинів в мережі перевищила 60, а витрати натранспортування, зберігання та адміністрування товарних потоківсклали біля 50 млн. грн на рік, компанія прийняла рішення пронеобхідність зниження логістичних витрат та будівництва власногорозподільчого центру. Крім того виникла необхідність зниженнявтрат від недопостачання, які при великій кількості магазинівмогли складати декілька млн. грн за місяць.

В зв'язку з тим, що біля половини магазинів мережі «АТБ-маркет» знаходиться в Дніпропетровському регіоні, два роки назадрозподільчий центр (РЦ) було побудовано саме у Дніпропетровсь-ку. Корисна площа РЦ склала 12,5 тис. кв. м. В середньому черезРЦ компанії кожного дня проходить до 2 тис. т. товару. РЦ прагнепрацювати за системою cross — docking (приймання та відправкатовару напряму без розміщення в зоні зберігання). Максимальнийчас знаходження товару на складі — 6 днів, а продукти, які швидкопсуються (овочі, сири, ковбаса тощо) — не більше 2 днів. За оцін-ками менеджерів компанії подібний РЦ окупиться за 8—10 років.

Слід відмітити, що за рахунок використання власних розподіль-чих центрів (зараз компанія використовує три окремі складськіоб'єкти) «АТБ — маркет» знизила логістичні витрати з 6 % до2,61 % від товарообігу. Разом з цим компанія планує розпочати бу-дівництво єдиного РЦ площею біля 25 тис. кВ. м.

Дайте відповіді на запитання.

За рахунок чого компанія «АТБ — маркет» знизила логістичнівитрати використовуючи власні розподільчі центри?

Чому побудова нового сучасного розподільчого центру більшвигідна компанії ніж оренда старих складських приміщень?

Чому компанія планує розпочати будівництво єдиного РЦ, хо-ча інвестиції в цей проект можуть скласти приблизно 130 млн. грн?

Кейс 6. «Стратегічно ми йдемо шляхом передачі логістичнихпослуг провайдерам — великим логістичним фірмам. Так, напри-клад, по транспортному напряму ми знайшли постачальників, котрівідповідають рівню сервісу, який вимагає наша компанія. Тому за-раз 95 % поставок продукції у групі «Сармат» здійснюються за до-помогою великих логістичних компаній. Але в складському секторітільки 20 % передано на аутсорсинг. В Україні є досить велика кі-лькість компаній, які здійснюють такі послуги, але, на жаль, рівеньцих послуг все ще не відповідає вимогам крупних операторів рин-ку, і нас в тому числі. Більше того, комплексне обслуговування, ко-тре дозволило б нам віддати всю логістику одному оператору, є по-ки ще нашою мрією», — ділиться своєю проблемою В'ячеславЕркес, директор з логістики, закупівлям та планування групи «Са-рмат» («Комп&ньйоН», № 15, 2006 р.).

Дайте відповіді на запитання.

Як би Ви прокоментували це висловлювання представникагрупи «Сармат»?

Чому крупним компаніям вигідно передавати весь комплекслогістичних операцій логістичним провайдерам?

Чи зміниться суттєво логістичний ринок зі вступом Українидо СОТ?

Чи зможуть конкурувати українські логістичні компанії з при-ходом на вітчизняний ринок нових іноземних компаній? Які пере-ваги порівняно з іноземними мають українські логістичні компанії?

5. КРОСВОРД

По вертикалі:

Метод продажу, при якому покупці мають вільний доступ довсіх товарів, відкрито виставлених у торговому залі магазину напристінному та острівному обладнанні, і повну можливість само-стійно оглядати і вибирати товари без допомоги продавця.

Документи на кремі роботи, які відрізняються за своєю спе-цифікою та складністю; замість них можуть бути використані посі-бники із складування та зберігання окремих видів матеріалу.

Сфера матеріального виробництва, яка здійснює перевезеннялюдей і вантажів.

Складна технічна споруда, яка складається із взаємо-пов'язаних елементів, що має певну структуру та виконує ряд фун-кцій з перетворення матеріальних потоків, а також накопичення,переробки та розподілу вантажів між споживачами.

Функція, яка передбачає розв'язання інформаційних завдань(збирання, обробку, зберігання та видачу інформації тощо).

Системоохоплюючий механізм, який можна трактувати як до-сягнення компромісу між виконанням зобов'язань і необхідними дляцього в сфері виробництва, транспортно-складського забезпечення, упроцесі отримання потрібних товарів або послуг у потрібному місці,у потрібний час, у необхідній кількості з мінімальними загальнимивитратами при високій якості обслуговування споживача.

Процес надання послуг з організації товарного обміну на ек-вівалентній основі товаровиробникам і споживачам.

Нестаціонарний транспортний засіб, який виконує вертикаль-не транспортування.

Один з учасників нульового каналу товароруху.

Комунікаційний чинник, що являє собою передачу істиннихчи помилкових даних.

Оперативний показник функціонального циклу, за допомо-гою якого можна визначити наявність запасів там, де вони потрібніспоживачам і забезпечується множиною різноманітних способів.

Розробляються на основі технологічних схем та дають змогуорганізувати технологічний процес.

Сукупність функціонально впорядкованих підсистем та еле-ментів, що знаходяться у відносинах і зв'язках один з одним, утво-рюють певну закономірну цілісність єдність, визначають її призна-чення і спрямованість на досягнення заданої мети.

Процес, який базується на подібності систем або процесів,яке може бути повною або частковою.

Одна с основних характеристик матеріального потоку напромисловому підприємстві, особливістю якої є те, що матеріальніресурси пов'язані у єдиному технологічному процесі, а витрати наних економічно залежні.

Одна з основних функцій логістики, здійснення якої є необ-хідним для управління матеріальними потоками і яка встановлюєступінь відповідності фактичних параметрів руху запланованимзначенням.

Особливий вид промислових виробів, призначений дляукладання і упакування різних вантажів.

Ними визначається технологічний процес у логістиці.

Один з основних факторів, від якого залежить розмір оплатипри перевезенні вантажів залізницею.

Кількість вантажів, що переміщуються в заданому напрямкуза одиницю часу.

Документ, у якому визначена послідовність настання тих чиінших подій. За допомогою розробки та використання його досяга-ється конкретизація розрахунків і належна організація процесу,розробляється на основі виявлених обсягів вантажно-розвантажувальних та внутрішньо складських робіт, зроблених задобу, а також зумовлює продуктивність кожного виду обладнання,його завантажувальність на різних дільницях та операціях.

Яким шляхом може здійснюватись вибір постачальника.

Одне з завдань другого рівня по створенню оптимальної ло-гістичної виробничої системи, що полягає у підвищенні організо-ваності процесів виробництва, реалізації основних принципів орга-нізації виробництва.

Функція складів сировини та вихідних матеріалів.

Процес внутрішньоскладського транспортування, який зво-диться до підготовки товару за замовленнями споживачів.

Вид підйомно-транспортних засобів на механізованих складах.

Піддони, контейнери, тарообладнання.

Один з основних елементів товароруху.

Нестаціонарний транспортний засіб, який виконує горизон-тальне пересування і не пов'язаний з підлогою.

Тип взаємовідносин, для якого характерним є постійний ха-рактер та стратегічні цілі взаємозв'язків.

Головний елемент матеріально-технічної бази морського тарічкового транспорту, що здійснює основну функцію транспор-ту — просторове переміщення вантажів.

Визначається множенням довжини вагона на його ширину тависоту.

Кількість тон вантажу, яку може прийняти судно понад власноїмаси до осадки по вантажну марку (повна вантажопідйомність).

Закінчений цикл транспортної роботи, який складається зчасу на навантаження автомобіль, руху з вантажем, розвантаженнята подачі транспортного засобу для наступного навантаження.

Шлях просування автотранспорту (рух) при виконанні переве-зень, який відображає послідовність завезення товарів від місця їх від-правки до магазинів на основі єдиного транспортного документа.

Один з основних методів розподільчої логістики.

Домовленість двох і більше сторін, спрямована на встанов-лення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків; це пра-вовий акт, що забезпечує правовий захист інтересів сторін.

Порядок вирішення спірних питань.

Один з носіїв інформації про товари та послуги, що пропо-нуються споживачам.

Один з шести принципів, на які Грунтується логістичнихсервіс.

По горизонталі:

1. Операції, пов'язані зі створенням та переміщенням товарів докінцевих споживачів.

2 Сума всіх вантажопотоків, що переміщуються виробничимтранспортом за одиницю часу.

Засіб або комплекс засобів, що забезпечують захист продукціївід пошкоджень, втрат, а зовнішнє середовище від забруднень.

Процес перепродажу товарів на умовах, максимально набли-жених до потреб товаровиробників і споживачів.

Процес фізичного переміщення товарів від місця виробництвадо місця продажу кінцевим споживачам.

Залишки матеріальних ресурсів на кінець звітного періоду,призначені для забезпечення безперервності виробництва та спо-живання у звітному та наступному періодах до наступної постав-ки — це перехідні   

Вид логістики, що розглядає глобальні проблеми управлінняматеріальними та інформаційними процесами.

Функція логістики, яка містить комплекс завдань, пов'язанихз виявленням впливу різних факторів на фактичні значення параме-трів потоку, розрахунком ефективності управління та функціону-ванням системи в цілому.

Сукупність фірм та окремих осіб, які беруть на себе або до-помагають передати кому-небудь право власності на конкретнийтовар чи послугу на шляху від виробника до споживача.

Умови, на яких товари поставляються суб'єктами роздрібноїторгівлі. Або вид посередницької діяльності, яка буває поворотна,безповоротна і частково поворотна

Одне з завдань другого рівня по створенню оптимальної ло-гістичної виробничої системи, що полягає у підвищенні організо-ваності процесів виробництва, реалізації основних принципів орга-нізації виробництва.

Юридична або фізична особа, що бере на себе або допомагаєпередати комусь іншому право на конкретний товар або послугу нашляху від виробника до споживача.

Важливий показник роботи автотранспорту, який є грошо-вим виразом усіх витрат, пов'язаних із виробничо-господарськоюдіяльністю автотранспортного підприємства.

Тип взаємовідносин, для якого характерним є поточний ха-рактер та стратегічні цілі взаємозв'язків.

Форма взаємовідносин між учасниками каналів, яка грунту-ється на зіткненні їх економічних інтересів, виникненні непорозу-мінь, які пов'язані з несумісністю цілей, нечітким розподілом ролейі прав учасників каналу, різною оцінкою господарської ситуації івинагородою, що отримують учасники каналу.

Рух      вантажів, деталей, товарно-матеріальних цінностей, щорозглядається в процесі застосування до них різних логістичнихоперацій та віднесення до часового інтервалу. Або це фактор логіс-тики, що дає змогу інтегрувати всі елементи логістичної системи учітко функціонуючий механізм.

Одна с основних характеристик матеріального потоку напромисловому підприємстві, характерною особливістю якої є над-ходження матеріальних ресурсів, їх переміщення до цеху, усереди-ні цеху, між цехами, потім у формі готових виробів за межі підпри-ємства до сфери їх реалізації та споживання і знову все спочатку.

Одна з основних функцій логістики, здійснення якої є необ-хідним для управління матеріальними потоками.

Вид логістики, що вивчає локальні проблеми управління ма-теріальними та інформаційними потоками на рівні окремої фірми.

Оформлення технологічних процесів, що визначає напрямипереміщення матеріалів, кількість механічних операцій та характермеханізації кожної з них тощо.

Тверда та вільна письмова пропозиція постачальника, які міс-тять найменування та вид товару, його кількість та якість, умови цінита термін постачання, вид пакування, порядок наймання та передачі.

Одне з правил логістики:      — мінімальні.

Здатність судна вмістити вантаж певного об'єму.

Одна з основних функцій складу (для скорочення транспор-тних витрат).

Операція, яку передбачають склади готової продукції.

Основний компонент складського обладнання для одинич-них товарів, який виготовляється з дерева, бетону, сталі.

Стаціонарний транспортний пристрій з опорою на підлогу.

Один з елементів, який охоплює безлюдна транспортна сис-тема (без водія).

Форма ціни на продукцію транспорту, що відшкодовуєтранспортному підприємству експлуатаційні витрати та можливістьотримання прибутку, а покупцю транспортних послуг — можли-вість покриття транспортних витрат.

Один з основних факторів, від якого залежить розмір тарифноїоплати при перевезенні автомобільним та залізничним транспортом.

Одна з функцій товарно-матеріальних запасів.

Визначається множенням вантажопідйомності автомашинита коефіцієнта використання його вантажопідйомності на кількістьпоїздок у день, що здійснив автомобіль.

Одна з форм взаємодії між учасниками каналів товароруху.

Елемент транспортного обладнання, який багаторазово ви-користовується на одному або декількох видах транспорту, призна-чений для перевезення або тимчасового зберігання вантажів.

Політика компромісів.

Децентралізований метод товаропостачання.

Один з носіїв інформації про товари та послуги, що пропо-нуються споживачам, що стоїть окремо (наприклад, при вході в ма-газин), з купонами, брошурами, каталогами та іншими рекламно-інформаційними матеріалами.

Найважливіший принцип технологічної інтеграції посередниць-кої логістики, що породжує ефект взаємодоповнюваності та взаємоза-мінюваності, що підвищує рівень надійності логістичних ланцюжків.

Означає чиюсь дію, що приносить користь, допомогу іншому.

Один з шести принципів, на які Грунтується логістичнихсервіс, який повинен надаватися у тому місці, у той час і у такійформі, які б улаштували покупця.

ОСНОВНАТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Армстронг, Гари, Котлер, Филип. Введение в маркетинг. 5-е издание: Пер.с англ.: Уч. пос. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. — 640 с.

Бажин И. И. Логистика: Компакт-учебник. — Харьков: Консум,2003. — 240 с.

Баузрсокс Доналд Дж., Клосс Дейвид Дж. Логистика: интегрированная цепьпоставок. — 2-е изд. / Пер. с англ. — М.: ЗАО «Олимп-Биз