НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

магниевый скраб beletage

Оригінал-макет підготовленоТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 24.12.2009. Формат 60x84 1/16.Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.Умовн. друк. арк. 20,25.Наклад 1000 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»вул. Електриків, 23м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-638-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: WWW.CUL.COM.UAСвідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006

1.         Прослідкуйте розвиток теорії логістики.

2.         Розкрийте сутність логістики та визначте відмінність у різних підхо-дах до визначення цього поняття.

4.         Охарактеризуйте основні положення логістики, її предмет та об'єкт.

5.         Якими є загальні та локальні завдання логістики?

6.         Визначте стратегічну мету та цілі сучасної логістики, що дозволяютьїї досягти.

7.         Які ви знаєте функції логістики?

            +          ,

[1]       Визначення викладене Американською Радою з Логістики (Council of Logis- tics Management).

[2]       Визначення прийняте Європейською логістичною асоціацією (European Lo- gistics Association — ELA).

Визначення запропонувало Міжнародне логістичне товариство (Society of Lo- gistics Engineers — SOLE).

[4]    Назвіть складові трансформації концепції логістики, її основні принципи та напрямки.

[5] Використання транзитної форми товаропостачання для товарів складного асо- ртименту доцільно в разі їх виробництва в районах споживання (при цьому товари завозяться автомобільним транспортом без зайвих робіт з перевалки вантажів) чи для завезення в роздрібну торговельну мережу товарів, які потребують значних затрат праці під час завантажувально-розвантажувальних робіт (наприклад, меблі, нефа- сована плодоовочева продукція та ін.);

Використання складської форми товаропостачання для товарів простого асор- тименту рекомендується за недостатності обсягів роздрібного товарообігу окремих магазинів для отримання товарів безпосередньо від їх виробників у кількостях, що відповідають мінімальним нормам відвантажування. 3 цієї самої причини складська форма часто є найбільш прийнятною і при постачанні невеликих, неспеціалізованих магазинів товарами складного асортименту.