2.1. Економічна сутність та види логістичних потоків

магниевый скраб beletage

Фактором, що дає змогу інтегрувати всі елементи логістичноїсистеми у чітко функціонуючий механізм, є логістичний потік.

Будь-який потік реалізується на певному матеріальному носії,тому з філософської точки зору всі потоки є матеріальними. Однак угосподарській практиці матеріальні потоки розуміються у більш ву-зькому, але конкретному значенні: як потоки матеріальних ресурсів,призначених для виробничого або кінцевого споживання (у даномувипадку говорять про товарорух), оскільки матеріальні ресурси віді-грають дуже важливу роль у суспільному виробництві.

Під матеріальним потоком розуміють сукупність сировини,матеріалів, напівфабрикатів, які у вигляді предметів праці надхо-дять від постачальників до виробничих підрозділів і, перетворюю-чись там на готові продукти праці, через канали розподілу дово-дяться до споживачів (Окландер, 1996).

Із позиції розгляду логістичних принципів матеріальний потіквизначається також як взаємозв'язок усіх процесів й операцій,пов'язаних із добуванням, обробкою, переробкою, складуванням,транспортуванням, розподілом вантажів у сфері матеріального ви-робництва, на промислових підприємствах, у цехах та на виробни-чих дільницях (Новиков, 1993).

Матеріальним потоком також називають рух вантажів, дета-лей, товарно-матеріальних цінностей і т.д., що розглядається в про-цесі застосування до них різних логістичних операцій та віднесеннядо часового інтервалу. Розглядаючи з цих позицій матеріальнийпотік приходимо до необхідності кількісної оцінки його за допомо-гою двох взаємопов'язаних показників: фізичного обсягу та інтер-валу часу (тонн/рік, м[4]/міс) (Гаджинский, 1995).

Основними характеристиками матеріального потоку на проми-словому підприємстві є:

• циклічність — надходження матеріальних ресурсів, їх пере-міщення до цеху, усередині цеху, між цехами, потім у формі гото-вих виробів за межі підприємства до сфери їх реалізації та спожи-вання і знову все спочатку;

взаємозалежність — матеріальні ресурси пов'язані у єдиномутехнологічному процесі, а витрати на них економічно залежні, щозумовлює вплив одних видів логістичної діяльності на інші, томуспроби невиправданого зниження окремих витрат можуть призвес-ти до більш високих загальних витрат;

неперервність — протягом усього технологічного конвеєрапродуктозабезпечення кожний із учасників повинен виконуватисвої обов'язки і постачати споживача вчасно.

Матеріальні потоки поділяють за різними класифікаційнимиознаками (Логистика, 2002):

по відношенню до системи, що розглядається, — зовнішні івнутрішні, вхідні і вихідні матеріальні потоки. Зовнішні — циркулю-ють у зовнішньому середовищі, тобто за межами певної логістичноїсистеми, внутрішні — утворюються та функціонують усередині від-повідної логістичної системи; вхідні — потрапляють в логістичну сис-тему із зовнішнього середовища (сировина, матеріали, напівфабрикатита ін.), а вихідні — пересуваються із логістичної системи у зовнішнєсередовище (готова продукція, відходи виробництва, тара та ін.)

за ступенем неперервності — неперервні та дискретні пото-ки. Перші характеризуються тим, що у кожний момент часу траєк-торією потоку пересувається певна кількість об'єктів, а другі —утворюються об'єктами, що пересуваються з інтервалами;

за ступенем регулярності — детерміновані (характеризу-ються визначеністю параметрів у кожний момент часу) та стохас-тичні матеріальні потоки, які характеризуються випадковим харак-тером параметрів, які у кожний момент часу набувають певноївеличини з відомим ступенем ймовірності;

за ступенем стабільності — стабільні потоки, що характери-зуються постійністю значень параметрів протягом певного проміжкучасу, та нестабільні, для яких характерні флуктуаційні зміни потоку;

за ступенем змінюваності — стаціонарні (їх інтенсивність євеличиною постійною, характерною для сталого процесу) та не-стаціонарні (інтенсивність їх змінюється протягом певного промі-жку часу, що характерно для несталого процесу);

за характером пересування елементів потоку — рівномірніта нерівномірні потоки. Перші характеризуються постійною швид-кістю пересування об'єктів, тобто за однакові проміжки часуоб'єкти проходять однаковий шлях, інтервали початку та завер-шення руху об'єктів також рівні, а другі — характеризуються змі-нами швидкості пересування, можливістю прискорення, уповіль-нення, зупинки, зміни інтервалів відправки й прибуття;

за ступенем періодичності — періодичні, для яких характер-на постійність параметрів або постійність характеру їх зміни черезпевний період часу, й неперіодичні, які характеризуються відсутні-стю закономірності зміни параметрів потоку;

за ступенем складності — прості, або диференційовані, по-токи (складаються з об'єктів одного виду) та складні, або інтегро-вані (об'єднують різнорідні об'єкти);

за ступенем відповідності зміни параметрів потоку ранішезаданому ритму — ритмічні, що повністю відповідають раніше за-даному ритму, й неритмічні матеріальні потоки, що не відповіда-ють раніше заданому ритму;

за ступенем упорядкованості елементів потоку — ламіна-рні (характерна відсутність взаємного пересування складових еле-ментів матеріального потоку, або це пересування носить цілеспря-мований, регулярний характер, ним можна управляти, воно здатнезмінюватися у часі лише при зміні зовнішніх умов або впливу з бо-ку управління) й турбулентні (характеризуються хаотичним взає-мним пересуванням елементів потоку, що викликає флуктуаційнізміни практично всіх показників потоку та суттєво ускладнює про-цес управління матеріальним потоком).

Для управління матеріальним потоком необхідно приймати, об-робляти та передавати інформацію, що відповідає цьому потокові;для забезпечення руху матеріального потоку потрібні фінансові ре-сурси; для ефективного просування товару і забезпечення взаємодіїміж виробником і споживачем використовують різноманітні послу-ги. Тому в логістиці, як уже зазначалося, крім матеріального пото-ку, розглядають інформаційний, фінансовий потік та потік послуг(сервісний потік), що супроводжують матеріальний потік.

Інформаційний потік — упорядкована множина повідомлень,що циркулюють у логістичній системі, між логістичною системоюта зовнішнім середовищем, необхідна для управління потоковимпроцесом. Існує в різних формах (мовній, на паперових або магніт-них носіях і т.д.).

Фінансовий потік — це спрямований рух фінансових коштів,що циркулюють у логістичній системі, а також між логістичноюсистемою та зовнішнім середовищем, необхідних для забезпеченняефективного руху матеріального (товарного) потоку.

Потік послуг (сервісний потік) — особливий вид діяльності,який задовольняє суспільні та особисті потреби (транспортні по-слуги, оптово-роздрібні, консультаційні і т.п.). Послуги можуть на-даватися людьми та обладнанням, у присутності клієнтів та за їхвідсутності, бути спрямованими на задоволення особистих потребабо потреб організації (Логистика, 2002).

Матеріальні (у тому числі товарорух), фінансові, сервісні, інформа-ційні потоки можна об'єднати загальною назвою «логістичні потоки».