12.2. Типи контролю в ТНК

Типи здійснюваного у ТНК контролю можна класифікувати за різними ознаками.

І. В залежності від спрямованості виділяють: 1. Прямий контроль, який включає:

наради у головному офісі корпорації (рада керівників ТНК, вищий орган управління компанією);

організація перевірок на місцях через відрядження членів ради керівників до закордонних філій ТНК;

поточний контроль персоналу, здійснюється постійно на всіх ланках управління у різних формах;

контроль через створення в організації стимулюючого клімату, особливої культури (сувора ієрархічна підпорядкованість, ланцюги просування рішень і зворотного зв'язку.

2. Непрямий контроль

Щомісячна звітність, яка подається до офісу материнської країни (оперативна звітність);

Додатки до оперативної звітності (Ф-1, Ф-2, бюджети, баланси тощо);

ІІ. В залежності від об'єкта контролю виділяють:

ринковий контроль, тобто контроль за ринковими показниками (ринкова ціна акцій, рентабельність інвестицій, валовий прибуток, чистий прибуток, рентабельність);

контроль за продукцією (випуском) - (визначаються завдання дочірніх підприємств, функціональних відділів, окремих працівників - кожна група контролюється відповідно до власних (визначених) показників;

бюрократичний контроль - через створення широкої системи правил і процедур.

корпоративна культура, особливий психологічний клімат в організації без зовнішніх проявів, але за його допомоги приводять в дію офіційно затверджені (бюрократичні) механізми контролю.

Фірма «Інтернешнл Телефон енд Телеграф» («Ай Ті Ті»), наприклад, щомісяця проводить наради менеджерів всіх своїх відділень у штаб-квартирі корпорації в Нью-Йорку. На ці наради запрошуються керівники всіх прибуткових і збиткових структурних одиниць фірми. На них обговорюються звіти, підготовлені кожним таким підрозділом, у яких відображені детальні відомості про обсяг продаж, прибуток, відсотки на вкладений капітал і т.ін. Крім того, очікується, що всі менеджери повідомлять про свої поточні та очікувані проблеми, що виникають під час господарської діяльності. Більше того, вони повинні пояснити, чому виникли ці проблеми і як вони збираються їх вирішувати.

Загалом інформацію про зміст і типи контролю в ТНК доцільно подати у стислому вигляді в формі табл. 12.1.

Таблиця 12.1

Типи контролю в корпорації

Типи контролю

Ринковий контроль

Контроль за продукцією

Бюрократичний контроль

 

Зміст

Ринкова

Завдання

1.Створен-

1. Нор-

контролю

ціна акцій,

дочірніх під-

ня широкої

ми

(інстру-

рентабель-

приємств,

системи

2. Цін-

менти

ність інвес-

функціо-

правил і

ності

контролю)

тицій,

нальних

процедур

3. Соціа-

 

валовий

відділів,

2.Стандар-

лізація

 

прибуток,