12.2. Типи контролю в ТНК

магниевый скраб beletage

Типи здійснюваного у ТНК контролю можна класифікувати за різними ознаками.

І. В залежності від спрямованості виділяють: 1. Прямий контроль, який включає:

наради у головному офісі корпорації (рада керівників ТНК, вищий орган управління компанією);

організація перевірок на місцях через відрядження членів ради керівників до закордонних філій ТНК;

поточний контроль персоналу, здійснюється постійно на всіх ланках управління у різних формах;

контроль через створення в організації стимулюючого клімату, особливої культури (сувора ієрархічна підпорядкованість, ланцюги просування рішень і зворотного зв'язку.

2. Непрямий контроль

Щомісячна звітність, яка подається до офісу материнської країни (оперативна звітність);

Додатки до оперативної звітності (Ф-1, Ф-2, бюджети, баланси тощо);

ІІ. В залежності від об'єкта контролю виділяють:

ринковий контроль, тобто контроль за ринковими показниками (ринкова ціна акцій, рентабельність інвестицій, валовий прибуток, чистий прибуток, рентабельність);

контроль за продукцією (випуском) - (визначаються завдання дочірніх підприємств, функціональних відділів, окремих працівників - кожна група контролюється відповідно до власних (визначених) показників;

бюрократичний контроль - через створення широкої системи правил і процедур.

корпоративна культура, особливий психологічний клімат в організації без зовнішніх проявів, але за його допомоги приводять в дію офіційно затверджені (бюрократичні) механізми контролю.

Фірма «Інтернешнл Телефон енд Телеграф» («Ай Ті Ті»), наприклад, щомісяця проводить наради менеджерів всіх своїх відділень у штаб-квартирі корпорації в Нью-Йорку. На ці наради запрошуються керівники всіх прибуткових і збиткових структурних одиниць фірми. На них обговорюються звіти, підготовлені кожним таким підрозділом, у яких відображені детальні відомості про обсяг продаж, прибуток, відсотки на вкладений капітал і т.ін. Крім того, очікується, що всі менеджери повідомлять про свої поточні та очікувані проблеми, що виникають під час господарської діяльності. Більше того, вони повинні пояснити, чому виникли ці проблеми і як вони збираються їх вирішувати.

Загалом інформацію про зміст і типи контролю в ТНК доцільно подати у стислому вигляді в формі табл. 12.1.

Таблиця 12.1

Типи контролю в корпорації

Типи контролю

Ринковий контроль

Контроль за продукцією

Бюрократичний контроль

 

Зміст

Ринкова

Завдання

1.Створен-

1. Нор-

контролю

ціна акцій,

дочірніх під-

ня широкої

ми

(інстру-

рентабель-

приємств,

системи

2. Цін-

менти

ність інвес-

функціо-

правил і

ності

контролю)

тицій,

нальних

процедур

3. Соціа-

 

валовий

відділів,

2.Стандар-

лізація

 

прибуток,

окремих

тизація

 

 

чистий при-

працівників

 

 

 

буток,

 

 

 

 

рентабель-

 

 

 

 

ність

 

 

 

Кожний із видів контролю виконує свої специфічні функції, зміст яких доцільно подати у вигляді табл. 12.2.

Таблиця 12.2

Функції видів контролю залежно від обраної стратегії ТНК

Характеристики

Типи стратегій

Міжнародна

Мультинаціональна

Глобальна

Трансна- ціональ- на

Централізація владних повноважень

Ключові компетенції - централізовані, решта - децентралізовані

Децентралізація щодо національних підрозділів

Централізація, оптимальне глобальне розміщення

Централізація і децен- траліза- ція одночасно

Організацій-

Виділя-

Глобальна

Глобаль-

Глобаль-

на структура

ється між-

географічна

на функ-

на ма-

 

народний

 

ціональна

трична

 

відділ

 

структура

 

Потреба в

Середня

Низька

Висока

Дуже ви-

координації

 

 

 

сока

Потреба у

Середня

Низька

Висока

Дуже ви-

комплек-

 

 

 

сока

сному інте-

 

 

 

 

граційному

 

 

 

 

механізмі

 

 

 

 

Значення

Значення

Не має зна-

Важлива

Дуже

корпоратив-

виникає

чення

 

важлива

ної культури

 

 

 

 

Вплив на-

Існують

Проблеми

Прак-

Пробле-

ціональних

проблеми

виникають,

тично не

ми вини-

культур на

в органі-

але вони

вплива-

кають,

організацію

зації через

сприяють

ють

але вони

 

культурні

розвитку

 

спри-

 

відміннос-

конкурент-

 

яють

 

ті

них переваг

 

розвитку

 

 

 

 

конку-

 

 

 

 

рентних

 

 

 

 

переваг

Особливості контролю в різних міжнародних корпораціях

Корпорації США:

Наголос на кількісних аспектах контролю діяльності зарубіжних відділень.

Контролювання виконання планів, бюджетів у відповідності зі стандартами компанії.

Централізоване надходження інформації до штаб-квартири про стан виробничих процесів.

Істотний вплив кар'єрних аспектів на процес контролю.

Західноєвропейські МНК:

Тенденція до вимірювання якісних аспектів зарубіжних операцій.

Контролювання переважно поведінки та її впливу на досягнення цілей.

Переважно децентралізований характер виробничого контролю.

Короткі вертикальні відстані у каналах звітності.

Японські МНК:

Менша, ніж в США, участь менеджерів і контролерів у процесі безпосереднього контролю.

Наявність довгострокових планів і бюджетів приводить до більш гнучкого їх використання в комунікаціях, що розширює їх роль далеко за межі контрольних інструментів.