18.1. Значення етики для глобального менеджера

У міжнародному менеджменті вже давно сформувалися певні правила поводження на ринку. Зокрема, існує три інструменти управління, вироблені багатовіковою історією людства. Це ієрархія, моральні цінності та ринок.

Зупинимося на етичних питаннях міжнародного менеджменту, адже розуміння загальнолюдського характеру моралі, моральних вимог і норм дозволяють глобальному менеджеру не допускати внутрішньонаціональних та міжнародних конфліктів.

Етика - система моральних принципів, яка зобов'язує відрізняти правильну поведінку від неправильної. Отже, розуміння ділової етики залежить від системи загальних та особистих цінностей менеджерів і виконавців.

Важливо розрізняти етику всередині організації та етику взаємовідносин організації з навколишнім середовищем.

Щодо організаційної та зовнішньої етики, взаємовідносин організації з навколишнім середовищем, то можна скористатися вимогами, яких дотримуються у своїй діяльності провідні міжнародні компанії (за оцінками Гарвардської школи бізнесу).

Етика відносин зі споживачами:

безпечність товарів (послуг, робіт);

надання інформації про товари і технологію їх виготовлення;

право вибору покупцем товарів (послуг, робіт);

урахування вимог споживачів;

спонсорування освітніх програм безпечного використання продукції;

поліпшення пакування і маркування;

підвищення споживчої цінності продуктів;

зменшення забрудненості продуктів. Етика відносин зі співробітниками:

відсутність будь-якої дискримінації у сфері зайнятості;

особливий статус працівників з обмеженою дієздатністю;

охорона здоров'я і техніка безпеки;

навчання і розвиток персоналу;

обговорення кар'єри;

«Дитячий день» для працюючих батьків;

програми оздоровлення і стрес-менеджменту. Етика довкілля:

контроль забруднення;

захист середовища;

збереження природних ресурсів;

утилізація (переробка) відходів. Екологічна етика:

уникнення несприятливого впливу фірми на природне середовище;

дотримання екологічних стандартів;

участь у поліпшенні екології. Етика відносин з партнерами:

дотримання зобов'язань;

недопущення маніпулювання інвестиціями;

урахування інтересів партнерів під час розподілу прибутку.

Етика взаємовідносин з конкурентами:

запобігання таємних угод на ринках;

використання соціально прийнятних пріоритетів і критеріїв для оцінки конкурентних стратегій;

вихід із сумнівних ринків під час виникнення значних етичних проблем.

Етика відносин із суспільством:

збереження і розширення зайнятості;

соціальна відповідальність;

урахування місцевих традицій, звичаїв;

дарування коштів, продуктів, послуг, робочого часу працівникам;

спонсорування проектів соціального добробуту;

підтримка освіти і мистецтва;

підтримка громадських рекреаційних програм;

участь у громадських роботах, проектах.

Етика відносин з державою:

дотримання законодавства;

добросовісна звітність;

виконання державних замовлень у визначені строки;

уникнення хабарництва у взаємовідносинах з державними службовцями.

Міжнародна етика:

вироблення етичних стандартів, прийнятих у всьому світі;

урахування національної культури;

залучення місцевого персоналу;

підтримання країн, що розвиваються, шляхом розвитку фірм з міжнародними конкурентними стратегіями;

дотримання відповідальності між країнами в умовах вимушеного закриття підприємств.

Для того щоб етика міжнародного бізнесу формувалася з урахуванням суспільних моральних принципів, ідеологія бізнесу повинна ґрунтуватися на таких поняттях, як свобода, право, пропаганда, стабільність, співробітництво, соціальна відповідальність.

Глобальний менеджер повинен розуміти, що:

свобода прийнятна тільки для демократичних суспільств, де співіснують політична і економічна свобода, свобода слова, друку, вибору, вільне ціноутворення, вільна конкуренція, свобода вибору економічного суб'єкта тощо;

право передбачає повагу до законів інших країн, їх дотримання;

пропаганда повинна бути спрямована на створення образу успішної ділової людини, яка має високі моральні цінності;

стабільність_є запорукою досягнення поставлених цілей та успішності компанії;

співпраця із профспілками, державою, іншими суб'єктами господарювання сприяє зростанню позитивного іміджу фірми та високої підвищенню рівня моральності корпорації;

соціальна відповідальність передбачає реагування бізнесу на соціальні проблеми.

Для поліпшення етичності поведінки в компаніях глобальний менеджер повинен використовувати такі інструменти:

етичні стандарти (кодекси), які описують загальну систему цінностей, етичн