НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

магниевый скраб beletage

Відповідальний за випуск - Сладкевич Б. А.

Оригінал-макет підготовлено ТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 15.02.2011. Формат 60х84 1/16 Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура PetersburgCTT. Умовн. друк. арк. 27,45. Наклад - 600 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури» вул. Електриків, 23 м. Київ 04176 тел./факс 044-425-01-34 тел.: 044-425-20-63; 425-04-47; 451-65-95 800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: www.cul.com.ua

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 2458 від 30.03.2006

[1]         Шишков Ю. В. О некоторьіх противоречиях глобализации. - М.: Новьій век.

-   2001. - С. 35.

[2]         Вебер А. Глобальное управление как мировая проблема // М^ и МО. - 1993.

-   № 4. - С. 34.

[3] Шепелев М. А. Глобалізація управління та новий світовий політичний порядок. - К., 2003. - С. 57.

[4] Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій. - Херсонський національний технічний університет. - Х., 2007.