4. Знаходження прогнозних оціночних значень досліджу-ваних показників.

магниевый скраб beletage

У випадку прогнозування методом екстраполяції за середньоюарифметичною значення досліджуваних показників обчислюють,використовуючи таку формулу:

Апр = ijU        (7.10)

де Апр — прогнозне значення досліджуваного показника;

Az — значення показника, отримане в результаті проведенняz-го експерименту в межах r-го блоку досліджуваних питань;q — дисперсія.

У цій формулі підкореневий вираз становить собою середнюпомилку прогнозу, а перший доданок — найбільш імовірне зна-чення прогнозу, позначуване як Авір, де дисперсія знаходиться заформулою:

і {Аг - Авір)2

q2 = ^              (7.11)

Z -1

Якщо прогнозування проводиться методом екстраполяції засформованим приростом показників, то для визначення прогнозупотрібно визначити темпи зростання показників за минулий пе-ріод і екстраполювати його на майбутні періоди. Розрахунок се-редньорічного темпу зростання для кожного показника здійсню-ється за формулою:

Т = ,     (7.12)

де Т — середньорічний темп зростання;

z — число періодів динамічного ряду;

Az — значення показника для z-го періоду;

А1 — значення показника базисного періоду.

предметно-значеннєвої класифікації, отриманих на четвертомуетапі реалізації динамічної моделі. Отримані прогнозні значеннявикористовуються в розрахунках, відображених в етапах реаліза-ції статичної моделі, що було докладно описано вище.