Навчальний посібник

магниевый скраб beletage

За редакцієюМ. І. Белявцева, В. Н. Воробйова

Керівник вид. проектів Б. А. СладкевичДизайн обкладинки Б.В. БорисовКоректор Л. ГордієнкоВерстка О. Г. Михолат

Підп. до друку 05.01.2006. Формат 60х84/16.Папір офсетний. Друк офсетний.Ум.друк.арк. 25,5.

Видавництво "Центр навчальної літератури"вул. Електриків, 23м. Київ, 04176тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-638-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №1014 від 16.08.2002

6.         Оцінка ефективності управління за блоками предметно-значеннєвої класифікації

Під час реалізації цього етапу деяку складність може станови-ти визначення оцінних критеріїв. Тому при формуванні критеріївоцінки ефективності управління рекомендується використовува-ти логіко-раціоналістичний підхід, який дає змогу з достатнімступенем точності визначити межі оцінок за кожним класифіка-ційним блоком.

I (Ksr • Кт.я.г)

Еф = ^ 100%,  (7.7)

k

де Еф — ефективність маркетингового управління в цілому;

k — загальна кількість досліджених блоків управлінських питань.

На цьому етапі також видається за доцільне з'ясувати внесоккожного показника ефективності за блоками класифікаційнихпитань у загальний результуючий показник.

Це може бути досягнуто шляхом розподілу величин приват-них результуючих показників на показник, що характеризує загаль-ну ефективність управління в цілому.

9. Оцінка резервів удосконалення управлінського процесу.

Після отримання остаточної величини ефективності управлінняв цілому й здійснення її результуючої оцінки видається за доцільнеоцінити резерви вдосконалювання управлінського процесу в ціло-му та за групами питань предметно-значеннєвої класифікації. По-дібна оцінка може бути здійснена за допомогою формули 7.8.

  • Р упр. = Еф - (Еф min + 0,5 Еф max),          (7.8)

де Р упр. — резерв удосконалення управлінського процесу в ці-лому (за групами);

Еф — ефективність маркетингового управління в цілому (загрупами);

Еф min — мінімально допустимий рівень ефективності управ-ління в цілому (за групами);

Еф max — максимальний рівень ефективності управління вцілому (за групами).

2.         Отримання динамічних значень реалізації управлінсь-ких рішень.

Отримання динамічних значень реалізації управлінських рі-шень здійснюється в результаті проведення z імітаційних експе-риментів. У процесі їхнього проведення отримують значенняоцінних критеріїв, які проставляються імітаторами для кожногоn-го питання, включеного в кожен імітаційний експеримент, про-ведений у певний часовий відрізок tz у межах кожного r-го блокупредметно-значеннєвої класифікації. Графічну інтерпретацію отри-муваних результатів під час реалізації цього процесу представле-но на рис. 7.5.

5. Розрахунок і оцінка прогнозного значення ефективностімаркетингового управління.

Розрахунок і оцінка прогнозного показника ефективності мар-кетингового управління здійснюється, спираючись на отриманіпрогнозні значення досліджуваних показників за блоками питань

[1] Розрахунок поправочних коефіцієнтів.

Отримані в результаті наведених вище розрахунків величини неминуче містять деякі неточності й погрішності, утворення яких зумовлене наявністю найрізноманітніших факторів як внутріш- нього, так і зовнішнього характеру. Якщо неточності, спричинені проявами зовнішніх факторів (специфіка проведення комерційної практики, обмеження по ресурсах і реалізаційних можливостях, галузеві особливості функціонування підприємства і т. д.) майже не піддаються вимірюванню, то погрішності, спричинені внутріш- німи факторами (кваліфікація управлінського персоналу, рівень інтелектуальної освіченості, професійна придатність, відповід- ність займаній посаді тощо) можуть і повинні бути враховані. Тому з метою підвищення ступеня вірогідності кінцевих резуль- татів наведений вище розрахунок узагальнюючих коефіцієнтів ефективності управління потребує коригування, що досягається