Навчальний посібник

За редакцієюМ. І. Белявцева, В. Н. Воробйова

Керівник вид. проектів Б. А. СладкевичДизайн обкладинки Б.В. БорисовКоректор Л. ГордієнкоВерстка О. Г. Михолат

Підп. до друку 05.01.2006. Формат 60х84/16.Папір офсетний. Друк офсетний.Ум.друк.арк. 25,5.

Видавництво "Центр навчальної літератури"вул. Електриків, 23м. Київ, 04176тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-638-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №1014 від 16.08.2002

6.         Оцінка ефективності управління за блоками предметно-значеннєвої класифікації

Під час реалізації цього етапу деяку складність може станови-ти визначення оцінних критеріїв. Тому при формуванні критеріївоцінки ефективності управління рекомендується використовува-ти логіко-раціоналістичний підхід, який дає змогу з достатнімступенем точності визначити межі оцінок за кожним класифіка-ційним блоком.

I (Ksr • Кт.я.г)

Еф = ^ 100%,  (7.7)

k

де Еф — ефективність маркетингового управління в цілому;

k — загальна кількість досліджених блоків управлінських питань.

На цьому етапі також видається за доцільне з'ясувати внесоккожного показника ефективності за блоками класифікаційнихпитань у загальний результуючий показник.

Це може бути досягнуто шляхом розподілу величин приват-них результуючих показників на показник, що характеризує загаль-ну ефективність управління в цілому.

9. Оцінка резервів удосконалення управлінського процесу.

Після отримання остаточної величини ефективності управлінняв цілому й здійснення її результуючої оцінки видається за доцільнеоцінити резерви вдосконалювання управлінського процесу в ціло-му та за групами питань предметно-значеннєвої класифікації. По-дібна оцінка може бути здійснена за допомогою формули 7.8.

  • Р упр. = Еф - (Еф min + 0,5 Еф max),          (7.8)

де Р упр. — резерв удосконалення управлінського процесу в ці-лому (за групами);

Еф — ефективність маркетингового управління в цілому (загрупами);

Еф min — мінімально допустимий рівень ефективності управ-ління в цілому (за групами);

Еф max — максимальний рівень ефективності управління вцілому (за групами).

2.         Отримання динамічних значень реалізації управлінсь-ких рішень.

Отримання динамічних значень реалізації управлінських рі-шень здійснюється в результаті проведення z імітаційних експе-риментів. У процесі їхнього проведення отримують значенняоцінних критеріїв, які проставляються імітаторами для кожногоn-го питання, включеного в кожен імітаційний експеримент, про-ведений у певний часовий відрізок tz у межах кожного r-го блокупредметно-значеннєвої класифікації. Графічну інтерпретацію отри-муваних результатів під час реалізації цього процесу представле-но на рис. 7.5.

5. Розрахунок і оцінка прогнозного значення ефективностімаркетингового управління.

Розрахунок і оцінка прогнозного показника ефективності мар-кетингового управління здійснюється, спираючись на отриманіпрогнозні значення досліджуваних показників за блоками питань

[1] Розрахунок поправочних коефіцієнтів.

Отримані в результаті наведених вище розрахунків величини неминуче містять деякі неточності й погрішності, утворення яких зумовлене наявністю найрізноманітніших факторів як внутріш- нього, так і зовнішнього характеру. Якщо неточності, спричинені проявами зовнішніх факторів (специфіка проведення комерційної практики, обмеження по ресурсах і реалізаційних можливостях, галузеві особливості функціонування підприємства і т. д.) майже не піддаються вимірюванню, то погрішності, спричинені внутріш- німи факторами (кваліфікація управлінського персоналу, рівень інтелектуальної освіченості, професійна придатність, відповід- ність займаній посаді тощо) можуть і повинні бути враховані. Тому з метою підвищення ступеня вірогідності кінцевих резуль- татів наведений вище розрахунок узагальнюючих коефіцієнтів ефективності управління потребує коригування, що досягається