Тести до четвертого розділу

магниевый скраб beletage

41. Фінансовий посередник, який акумулює кошти індивіду­альних інвесторів і здійснює інвестиційну діяльність, як прави­ло, через цінні папери це:

а) інституційний інвестор;

б)інвестор;

в) брокер;

г) дилер.

42.Виключно у сфері спільного інвестування працюють:

а) інститути спільного інвестування;

б) банки;

в) страхові компанії;

г) кредитні спілки.

43. Головну роль в організації обліку акціонерів, що є важ­ливим для спільної діяльності інвестиційних фондів та акціо­нерних товариств, відіграють:

а) незалежні реєстратори;

б) банки;

в) ДКЦПФР;

г) аудиторські компанії.

44. Юридична особа, заснована у формі акціонерного това­риства, що здійснює виняткову діяльність у галузі спільного інвестування, — це:

а) інвестиційний фонд;

б) інвестиційна компанія;

в) банк;

г) страхова компанія.

45. Торговець цінними паперами, який, окрім впровадження інших видів діяльності, може залучати кошти для спільного ін­вестування шляхом емісії цінних паперів та їх розміщення, — це:

а) інвестиційна компанія;

б) інвестиційний фонд;

в) пенсійний фонд;

г) кредитна спілка.

46. Для здійснення спільного інвестування, залучення кош­тів юридичних та фізичних осіб інститути спільного інвесту­вання випускають з метою вільного розміщення:

а) інвестиційні сертифікати;

б) облігації;

в) акції;

г) ощадні сертифікати.

47. Інститутами спільного інвестування викуп емітованих цінних паперів здійснюється за першою вимогою інвестора, якщо вони:

а) відкриті;

б) закриті;

в) інтервальні;

г) корпоративні.

48. ІСІ, який здійснює випуск інвестиційних сертифікатів без зобов'язань щодо їхнього викупу, це фонд:

а) закритий;

б) відкритий;

в) інтервальний;

г) корпоративний.

49. ІСІ, які викуповують свої цінні папери на вимогу інвес­тора виключно в обумовлений термін, але не рідше одного разу на рік, це ІСІ:

а) інтервальний;

б) закритий;

в) відкритий;

г) корпоративний.

50. Якщо 90 % вартості всіх активів ІСІ складають грошові кошти, державні цінні папери, цінні папери інших емітентів, які пройшли лістинг на фондовій біржі або в торгово- інформаційній системі, це є ознакою, що такий ІСІ:

а) диверсифікований;

б) інтервальний;

в) відкритий;

г) корпоративний.

51. Якщо частка цінних паперів кожного емітента (виключ­но державних) в активах ІСІ не перевищує 10 % від загального обсягу емісії, загальна вартість цінних паперів, які складають активи ІСІ в кількості, що перевищує 5 % загального обсягу емісії не перевищує 40 % вартості чистих активів ІСІ, це є ознакою, що такий ІСІ:

а) диверсифікований;

б) інтервальний;

в) відкритий;

г) корпоративний.

52. Кількісний склад акціонерів (не менше 100) є ознакою того, що ІСІ є:

а) корпоративним;

б) інтервальним;

в) відкритим;

г) диверсифікованим.

53. Якщо активи ІСІ перебувають у спільній власності не менш ніж ста інвесторів, такий фонд є:

а) пайовим;

б) інтервальним;

в) відкритим;

г) диверсифікованим.

54. У страхових компаніях частка нерухомості в процентах до обсягів технічних резервів складає не більше:

а) 10 %;

б) 50 %;

в) 40 %;

г) 30 %.

55. У страхових компаніях частка депозитів у процентах до обсягів технічних резервів складає не більше:

а) 30 %;

б) 50 %;

в) 40 %;

г) 10 %.

56. у страхових компаніях частка прав вимог до перестрахо- виків у процентах до обсягів технічних резервів, складає не бі­льше:

а) 50 %;

б) 30 %;

в) 40 %;

г) 10 %.

57. В страхових компаніях доля цінних паперів, які забезпе­чують прибуток у процентах до обсягів технічних резервів складає не більше:

а) 40 %;

б) 30 %;

в) 50 %;

г) 10 %.

58. Участь банків у статутних капіталах акціонерних това­риств обмежується:

а) 15 %;

б) 30 %;

в) 50 %;

г) 10 %.

59. Сумарна участь банків у статутних капіталах акціонер­них товариств обмежується:

а) 10 %;

б) 30 %;

в) 50 %;

г) 15 %.

60. Фонд, метою якого є здійснення пенсійних виплат учас­никам пенсійної схеми, є:

а) пенсійним фондом;

б) взаємним фондом;

в) компанією зі страхування життя;

г) донорським фондом.

61.Засновником пенсійного фонду може бути:

а) Приватна компанія, що засновує фонд для своїх працівників, органи місцевої влади, що засновують фонд для своїх службовців, фізична особа, яка фінансує свій власний пенсійний фонд;

б) органи державного управління;

в) Державний пенсійний фонд;

г) політичні партії.

62. Якщо спонсор пенсійної схеми робить тільки внески в інтересах учасників схеми і сума внеску складає визначену час­тку прибутку спонсора або зарплати службовця, то це схема:

а) з встановленими внесками;

б) з встановленими виплатами;

в) змішана схема;

г) схема з гарантованими мінімальними виплатами.

63. Якщо спонсор бере на себе зобов'язання періодично ви­плачувати службовцю (чи його родині у випадку смерті до ви­ходу на пенсію), який пішов на пенсію, встановлену суму, то це схема:

а) з встановленими виплатами;

б) з встановленими внесками;

в) змішана схема;

г) схема з гарантованими мінімальними виплатами.

64. Пенсійна схема, що одержала гарантії від страхової ком­панії називається:

а)застрахованою;

б) з встановленими внесками;

в) змішаною;

г) схемою з гарантованими мінімальними виплатами.

65. Для підтримки університетів, коледжів, музеїв, шкіл спонсорами створюється установа, що називається:

а) донорським фондом;

б) взаємним фондом;

в) компанією зі страхування життя;

г) пенсійним фондом.