2.2. Процесорні технології підготовки та реалізації господарських рішень

магниевый скраб beletage

В поняття "технологічні механізми господарського рішення" входять такі елементи (рис. 2.2).

Для успішного виконання господарського рішення необхідно для кожної форми підготовки рішення знайти відповідну їй форму реалізації.

Форма реалізації - це технологічний механізм виконання підготовленого рішення. Сам по собі наказ або закон не створює механізму його виконання. Звичайно керівники обмежуються тільки формами підготовки. Наприклад, після того, як керівник видав наказ про початок виконання певної роботи, необхідно сповістити виконавців, провести інструктаж і т.д. інакше робота не буде виконана якісно й у термін.

кількість і якість об'єкту

З якими витратами?

• за якою технологію

Кому робити?

Коли робити?

Для кого робити?

Де робити?

економічний, соціальний ефект

Рисунок 2.2 - Складові елементи, що відображають сутність поняття "технологічний механізм господарського рішення"

Організація підготовки і реалізації господарського рішення вимагає проведення певних організаційно-розпорядницьких заходів. Ці заходи включають набір процесорних (організаційних) технологій і адміністративних дій для формування взаємодій між працівниками, що беруть участь у реалізації поставленої мети.

Перелік процесорних технологій представлено на рисунку 2.3.

Що робити?

ресурси

Як робити?

• виконавці

терміни

• споживачі

місце

Що це дає?

Технологія "Управління за результатами" заснована на пріоритеті кінцевих результатів над плануванням і прогнозуванням. Основною функцією, що реалізується керівниками, є координація (коректування) дій і рішень у залежності від отриманого результату.Управління за результатами

Управління на базі потреб і інтересівПроцесорні технології

прийняття господарських рішень

Управління шляхом постійних перевірок

і вказівок * >

  • і        

Управління на базі активізації діяльності персоналу

ч

Управління на базі штучного інтелектуРисунок 2.3 - Процесорні технології прийняття господарських рішень

Умови застосування технології "Управління за результатами": час між прийняттям рішень і результатом їхнього виконання мінімально (години, кілька днів);

відсутні нездоланні труднощі швидкого придбання необхідних ресурсів або повернення незатребуваних;

професіоналізм керівника організації або керівника проекту досить високий;

виробництво переважно механізоване.

У залежності від ситуації і кінцевого результату керівник повинен постійно коректувати розміщення і навчання кадрів, технологію й організацію праці, номенклатуру і якість застосовуваних матеріалів, реалізацію продукції і прибутковість організації. Дія технології завершується по досягненні поставленої мети.

Технологія "Управління на базі потреб і інтересів" заснована на пріоритеті міжособистісних відносин. Взаємодія між керівником і підлеглим при реалізації даної технології може виникнути тільки за умови, що виконуване завдання стосується потреб і інтересів як самого керівника, так і його підлеглого. Умови застосування технології:

великий часовий інтервал між прийняттям або коректуванням рішення й одержанням результату;

переважно колективний характер роботи;

наявність тісних сімейних, побутових і виробничих зв'язків з більшістю організацій, що розташовані у тому ж адміністративному регіоні: селі, селищі і т.д.

наявність ринку фахівців.

Дана технологія дозволяє керівникові безпосередньо впливати на потреби й інтереси працівників, а не побічно.

Технологія "Управління шляхом постійних перевірок і вказівок" заснована на пріоритеті контролю і твердого управління персоналом.

При такій технології управління людина краще реалізує свої потреби в самовираженні, самопрояві, стабільності і порядку. Тверде управління нічого загального не має з жорстоким і волюнтаристичним управлінням.

Дана технологія ефективно реалізується в невеликих організаціях, де авторитет і професіоналізм керівника поза сумнівами - у нових наукомістких організаціях, навчальних закладах.

Технологія "Управління у виняткових випадках" заснована на пріоритеті професіоналізму виконавців або відпрацьованої і добре здійсненної виробничої технології. Винятковий випадок - це стійкий набір ситуацій, що заважає виконавцеві належним чином і в термін виконати отримане завдання. Винятковий випадок не відноситься до форс-мажорних ситуацій. Звичайно інтелектуальний рівень виняткового випадку (перешкоди) значно нижче рівня предмету діяльності фахівців. Дана технологія ефективно реалізується в невеликих організаціях або з жорстко регламентованою технологією, або з довірчої (функціональної) структурою управління.

Технологія "Управління на базі штучного інтелекту" заснована на пріоритеті відпрацьованої практики, статистики і сучасних економіко-математичних методів, реалізованих у виді баз знань або баз даних в аурі сучасних інформаційних комп'ютерних технологій. Штучний інтелект - це система сучасних інформаційних технологій, що моделюють деякі сторони розумової діяльності людини при підготовці і реалізації рішення. Технологія заснована на тім, що переважна більшість відхилень у роботі організації є штатними, тобто повторюваними з відомим набором рішень по їх усуненню. Позаштатні відхилення звичайно виникають на базі штатних, тому набір рішень по їхньому усуненню може бути отриманий шляхом кореляції штатних методів рішень за допомогою інформаційної системи. Дана технологія особливо ефективна для організацій, що часто змінюють номенклатуру продукції, що випускається, і для організацій, що мають великий обсяг складних типових процедур.

Технологія "Управління на базі активізації діяльності персоналу" заснована на пріоритеті стимулів і заохочень працівника. Вона ефективна при переважно ручному виробництві, коли продуктивність праці і якість продукції, що випускається, в основному визначаються настроєм, психологією і станом здоров'я працівника, а також соціально-психологічним кліматом у колективі. Штат співробітників необмежений. Технологія вимагає наявності системи спостереження за впливом стимулів і заохочень на діяльність кожного працівника або колективу.