Питання для підсумкового контролю засвоєння знань

магниевый скраб beletage

Які підходи до трактування поняття "прогнозування" надаються в економічній літературі? Яке з них, на вашу думку, є найбільш повним?

Які джерела інформації для розробки прогнозів є найбільш ефективними?

Що визначає комплекс методів і прийомів прогнозування господарських рішень?

За якими ознаками класифікуються види прогнозів?

В чому полягає роль прогнозів в обґрунтуванні господарського рішення?

Які переваги та недоліки кількісних та якісних методів прогнозування господарських рішень?

Яке основне призначення економічного аналізу при обґрунтуванні господарського рішення?

Які види економічного аналізу використовують на практиці?

В чому сутність традиційних та математичних методів економічного аналізу?

Які методи економічного аналізу, на вашу думку, є найбільш точними при формулюванні висновку щодо ефективності господарських рішень?

Які умови реалізації принципу "Недоцільно ризикувати більше, ніж це дозволяє розмір власного капіталу"?

В чому полягає сутність правила "розумного ризику"?

Охарактеризуйте етапи алгоритму експертизи кожного альтернативного варіанту господарського рішення.

В чому полягає вибір оптимального варіанту управлінського рішення з урахуванням ризику?

На вирішення яких завдань спрямовано управління ризиками?

Із яких стадій складається процес управління ризиками?

Які підходи виділяють в економічній літературі до трактування поняття "управління ризиками"? Сформулюйте власне бачення на цю проблему.

Охарактеризуйте основні принципи управління ризиками.

В чому полягає сутність кожної з функцій суб'єкта управління ризиками?

В чому полягає змістовна характеристика стратегії управління ризиком?

Чим відрізняється стратегія управління ризиком від тактики і політики управління ризиком?

Яку роль в управлінні ризиком відіграють інтуїція підприємця і інсайд?

Надайте характеристику кожному етапу за схемою процесу управління ризиками?

В чому полягає взаємообумовленість дій в системі управління ризиками?

Які правила застосовуються в ризик-менеджменті?

На засадах яких принципів базується управління ризиками?

В чому полягають мета і завдання розробки програми управління ризиками?

Наведіть приклад використання алгоритму реалізації менеджером процедури знайомства з довідковою інформацією і її уточнення.

В чому полягає зміст інформаційного забезпечення розробки програми управління ризиком?

Охарактеризуйте методи встановлення і аналізу цілей управління залежно від ступеня їхньої формалізації

У чому полягає сутність методики побудови дерева цілей?