Тестові завдання для самоконтролю

Метод, у якому використаються як досвід, накопичений у минулому, так і поточні допущення відносно майбутнього з метою його визначення - це:

а)      прогнозування;

б)      моделювання;

в)      показники прогнозу;

г)       планування.

За метою прогнозування виділяють наступні прогнози:

а)      оперативні, короткострокові, довгострокові;

б)      цільові, пошукові;

в)      нормативні, програмні, проектні;

г)       детерміновані, не детерміновані.

За специфікою обробки інформації виділяють наступні прогнози:

а)      оперативні, короткострокові, довгострокові;

б)      формалізовані, неформалізовані;

в)      нормативні, програмні, проектні;

г)       детерміновані, не детерміновані.

Визначення можливості реалізації мети управління, уточнення основної мети організації й формулювання її місії - це:

а)      нормативний прогноз;

б)      оперативний прогноз;

в)      проектний прогноз;

г)       цільовий прогноз.

В основу якісних методів прогнозування господарських рішень покладені:

а)      експертні оцінки фахівців в області прийнятих рішень;

б)      інформація, яку можна одержати, знаючи тенденції зміни

параметрів або маючи статистично достовірні залежності, що характеризують виробничу діяльність об'єкта управління;

в)      аналіз часових рядів;

г)       немає правильної відповіді.

Логічний прийом, метод дослідження, суть якого полягає в тому, що досліджуваний предмет подумки розчленовується на складові елементи, кожний з яких потім досліджується окремо як частина розчленованого цілого - це:

а)      синтез;

б)      аналіз;

в)      імітаційне динамічне моделювання;

г)       мозкова атака.

Основними напрямками економічного аналізу є:

а)      формулювання системи показників, що характеризують ро

боту аналізованого об'єкта;

б)      якісний та кількісний аналіз досліджуваного явища (резуль

тату);

в)      оформлення висновків і конкретних рекомендацій, які ви

тікають із результатів аналізу.

г)       всі варіанти вірні.

Основними характерними рисами економічного аналізу є:

а)      діалектичність підходу до вивчення ек