НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Донець Л. І., Шепеленко О. В., Баранцева С. М., Сергєєва О. В., Веремейчик О. Ф

ОБГРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

За загальною редакцією Донець Л. І.

Оригінал-макет підготовлено ТОВ «Центр учбової літератури»

Керівник видавничих проектів - Сладкевич Б. А.

Підписано до друку 07.09.2011. Формат 60х84 1/16 Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура PetersburgCTT. Умовн. друк. арк. 26,55.

Видавництво «Центр учбової літератури» вул. Електриків, 23 м. Київ 04176 тел./факс 044-425-01-34 тел.: 044-425-20-63; 425-04-47; 451-65-95 800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: www.cul.com.ua

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК .№ 2458 від 30.03.2006

[1] називається нижньою ціною гри або максиміном унц.

Максимін - це максимальний виграш, який гравець А може собі гарантувати в грі проти розумного противника.

Якщо гравець А буде дотримуватись максимінної стратегії, то йому при будь-якої розумної поведінці гравця В гарантовано виграш, не менший ніж а.

Стратегія, яка відповідає максиміну називається максимінною.

3.     В стовпці платіжної матриці, що відповідає стратегії By, знайти максимальне з чисел а y : в у = max аіу-, i = 1,m .