4.4. Класифікація ризиків

Відсутність однозначного тлумачення поняття й характеристики ризику та його класифікації пояснюється багатоаспектністю цього явища, ігноруванням його у чинному законодавстві, а у деяких випадках обмеженим застосуванням у реальній економічній практиці та управлінській діяльності підприємства. Ризик - це дуже складне явище, невід'ємний атрибут ринкової економіки і його необхідно враховувати у будь-якій сфері діяльності. Формування законодавчо-нормативної бази, методичних рекомендацій та іншої документації для ефективного управління ризиком потребує насамперед чіткого, логічного та послідовного тлумачення поняття ризику, визначення основних факторів впливу та формування класифікації для суб'єкту господарювання.

Складність класифікації ризиків полягає в їхньому різноманітті. Існують певні види ризиків, дії яких піддані усі без винятку організації, але поряд із загальними є специфічні види ризику, які зв'язані з господарською діяльністю; ризик, який зв'язаний з особистістю підприємця, ризик, який зв'язаний з недостатністю інформації про стан зовнішнього середовища.

Узагальнену класифікація ризиків представлено на рис. 4.4.

За характером дії ризики поділяють на статичні (чисті) і динамічні (спекулятивні).

Статичні ризики - це ризики втрати реальних активів внаслідок завдання збитків власності, а також втрат доходу через недієздатність суб'єкта господарювання.

Вони завжди несуть у собі втрати. В залежності від причини втрат статистичні ризики підрозділяються у свою чергу на такі групи:

ймовірні втрати в результаті негативного впливу на активи фірми стихійних лих;

ймовірні втрати в результаті злочинних дій; ймовірні втрати внаслідок прийняття несприятливого для підприємницької фірми законодавства;

ймовірні втрати в результаті погрози власності третіх осіб, що приводить до змушеного припинення діяльності основного постачальника чи споживача;

втрати внаслідок смерті чи недієздатності ключових робітників фірми або основного власника підприємницької фірми.За масштабами (сщямованістю} впливу одноосібні групові

За ступенем системності системні несистемні

Ризики

За сферою походження природньо -екологічні геополітичні соціально-політичні демографічні адміністративно- законодавчі адміністративні макроекономічні підприємницькі

За рівнем (ступенем)

За факторами винищення

За сферою gfl-ragy зовнішні (глобальні) внутрішні (локальні)

низькі (мінімальні, оптимальні) помірні (допустимі, середні) повні (максимальні, критичні, катастрофічні)За характером прояву

випадкові систематичні

За ступенем обґрунтованості раціональні (обгрунтовані) нераціональні (частково обгрунтовані) авантюрніЗа джерелами виникнення

обумовлені змінами зовнішнього ринкового середовища суто господарські пов'язані з певними особами зумовлені природними факторами

За сукупністю використання інструментів оцінки та управління портфельні індивідуальні

Рисунок 4.4 - Узагальнена класифікація ризиківДинамічний ризик - це ризик непередбачених змін вартості основного капіталу внаслідок прийняття управлінських рішень чи непередбачуваних змін ринкових або політичних обставин.

Він