ЗМІСІТ

магниевый скраб beletage

ПЕРЕДМОВА         10

Частина 1   13

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ      14

Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ

ПІДХОДИ ДО ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ   14

Сутнісна характеристика господарських рішень         14

Загальні підходи до прийняття рішень     17

Методологічні засади розробки рішень    19

Закони, що визначають поведінку людини

та їх роль в розробці господарських рішень      20

Питання для поточного контролю та поглибленого

засвоєння знань  32

Розділ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ТА ПРОЦЕСОРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИЙНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ     34

Організаційний механізм прийняття господарських рішень 34

Процесорні технології підготовки

та реалізації господарських рішень 37

Адміністративні заходи в процесі узгодження, прийняття і затвердження господарських рішень        41

Питання для поточного контролю та поглибленого засвоєння

знань студентів    42

Розділ 3. ПРИЙНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ

З УРАХУВАННЯМ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ         44

3.1. Поняття невизначеності, її види та причини

виникнення          44

Способи урахування невизначеності при обґрунтуванні господарських рішень       50

Використання ймовірнісного підходу для обґрунтування господарських рішень

в умовах невизначеності        52

Прийняття рішень в умовах повної

невизначеності    54

Критерії прийняття рішень в умовах повної невизначеності 61

Критерій Вальда  61

Критерій оптимізму       64

Критерій песимізму       65

Критерій мінімаксного ризику Севіджа     67

Критерій песимізму-оптимізму Гурвіца     68

Прийняття рішень в умовах часткової невизначеності .. 70

Критерій Байєса  71

Критерій Бернуллі-Лапласа   75

Моделі прийняття господарських рішень

в умовах невизначеності        79

Оптимальне планування за умов невизначеності та ризику 79

Модель прийняття рішень в умовах невизначеності   80

Питання для поточного контролю та поглибленого

засвоєння знань  87

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ І СПРЯМОВАНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ НА ЇХНЮ МІНІМІЗАЦІЮ       88

Розділ 4. РИЗИКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРИЙНЯТТЯ

ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ     88

Ризик як економічна категорія        88

Фактори, що обумовлюють виникнення

ризикової ситуації         96

Функції і джерела ризику       98

Класифікація ризиків    102

Питання для поточного контролю та поглибленого

засвоєння знань  118

Розділ 5. КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ РИЗИКУ ПРИ УХВАЛЕННІ

ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ     121

Зони і рівні ризику, крива ризику   121

Використання кількісної оцінки ризику

для ухвалення господарського рішення   135

Оцінка втрат при ухваленні господарського рішення

в умовах ризику  138

Втрати у виробничому підприємництві     141

Втрати в комерційному підприємництві    141

Втрати у фінансовому підприємництві      142

Зумовленість витрат подіями різного класу       143

Статистичні розподіли втрат  146

Питання для поточного контролю та поглибленого

засвоєння знань  152

Розділ 6. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ

ПРИ ОБҐРУНТУВАННІ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ .. 153

Статистичний метод оцінки ризику 153

Інтегральна оцінка ризику     163

Комплексна оцінка ризиків    166

Оцінка систематичного ризику        167

Метод аналізу доцільності витрат   175

Метод експертних оцінок       179

Питання для поточного контролю та поглибленого

засвоєння знань  191

Розділ 7. НАПРЯМИ І МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ

ТА ЗНИЖЕННЯ СТУПЕНЯ РИЗИКІВ  193

Організаційні засоби та прийоми впливу на ризик      193

Економічні методи зниження ризику        199

Створення спеціального резервного

фонду (фонду ризику)  199

Створення страхового товарного запасу  199

Страховий запас коштів         200

Розробка і впровадження системи штрафних санкцій           202

Страхування від ризику          203

Самострахування від ризику  204

Хеджування як метод зниження ризику   206

7.3. Розробка заходів, які пом'якшують вплив ризикових

ситуацій на діяльність торговельного підприємства .... 207 Питання для поточного контролю та поглибленого

засвоєння знань  209

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ 211

Розділ 8. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО

ГОСПОДАРСЬКОГО РІШЕННЯ 211

Прогнозування та види прогнозів   211

Методи прогнозування господарських рішень   214

Принципи обґрунтування господарських

рішень в умовах ризику         220

Питання для поточного контролю та поглибленого

засвоєння знань  224

Розділ 9. ЦІЛЬОВА ОРІЄНТАЦІЯ ОБҐРУНТУВАННЯ

ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ     226

Цілі підприємства та їх класифікація         226

Побудова дерева цілей 235

Використання "дерева рішень"

для обґрунтування господарських рішень         242

Етапи побудови "дерева рішень"    243

Процедура прийняття господарського рішення

за допомогою "дерева рішень"        246

Очікувана цінність точної інформації        248

Питання для поточного контролю та поглибленого

засвоєння знань  249

Розділ 10. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ РИЗИКАМИ ПРИ ОБҐРУНТУВАННІ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ     251

Сутність і зміст управління ризиками        251

Характеристика процедур управління ризиками         251

Принципи управління ризиками      257

Система управління ризиками         259

Основні складові системи управління ризиками          259

Взаємообумовленість дій в системі управління ризиками     262

Загальна схема процесу управління ризиком    264

Мета і завдання розробки програми управління ризиками  266

Опис можливих правил управління ризиками... 270

Інформаційне забезпечення розробки програми управління ризиком   273

Урахування взаємозв'язку прибутку і ризику

при обґрунтуванні господарських рішень          278

Моделі управління ризиком   278

Ризик-позиція ОПР        281

Формування стратегії управління ризиком         284

Ризик-менеджмент і його роль у визначенні стратегії управління ризиками    285

Стратегічний ризик       292

Використання нечіткої логіки в управлінні ризиками  294

Питання для поточного контролю та поглибленого

засвоєння знань  299

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРЕТИКО-ІГРОВОГО ПІДХОДУ

ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ РИЗИКУ   301

Розділ 11. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ ІГОР       301

11.1. Предмет теорії ігор        301

11.2. Класифікація ігор 309

Питання для поточного контролю та поглибленого

засвоєння знань  314

Розділ 12. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ

МАТРИЧНИХ ІГОР          316

Матрична парна гра      316

Принцип мінімаксу (максиміну).

Розв'язок матричної гри в чистих стратегіях      320

Змішані стратегії матричної гри       326

Розв'язування матричних ігор розміру 2*2        328

Графічне розв'язання матричних ігор розміру 2*п, т*2 .. 333 Питання для поточного контролю та поглибленого

засвоєння знань  343

Розділ 13. РОЗВ'ЯЗАННЯ МАТРИЧНИХ ІГОР МЕТОДАМИ

ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ         344

Розв'язання матричної гри в змішаних стратегіях        344

Розв'язання матричної гри в середовищі

Масі-osoft EXCEL  356

Питання для поточного контролю та поглибленого

засвоєння знань  364

Частина 2   367

КОНТРОЛЬ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ      368

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ

В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ          368

Питання для підсумкового контролю засвоєння знань         368

Тестові завдання для самоконтролю        370

Ключ до тестів     384

Задачі для самостійної роботи         385

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ І СПРЯМОВАНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ НА ЇХНЮ МІНІМІЗАЦІЮ       388

Питання для підсумкового контролю засвоєння знань         388

Тестові завдання для самоконтролю        390

Ключ до тестів     403

Задачі для самостійної роботи         404

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ

ТА ОЦІНЮВАННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ        412

Питання для підсумкового контролю засвоєння знань         412

Тестові завдання для самоконтролю        414

Ключ до тестів     428

Задачі для самостійної роботи         428

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРЕТИКО-ІГРОВОГО ПІДХОДУ

ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ РИЗИКУ   431

Питання для підсумкового контролю засвоєння знань         431

Тестові завдання для самоконтролю        432

Ключ до тестів     446

Задачі для самостійної роботи         447

ДОДАТКИ   453

Додаток 1. Таблиця розподілу %2(n,a)   454

Додаток 2. Таблиця розподілу Ст'юдента t а(п)          455

Додаток 3. Таблиця розподілу Фішера F ,         457

і' —

Додаток 4. Таблиця значень функції q(x) = e 2          459

V2n

461

Додаток 5. Таблиця значень функції

\ e 2 dz

Xі" 0

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 463