6.4. Оцінка систематичного ризику

Навіть на інтуїтивному рівні зрозуміло, що є ризик, який не можна усунути жодними методами, оскільки він присутній систематично й зумовлений зовнішніми факторами, і ризик, що залежить від діяльності конкретного підприємства чи галузі.

Розглянемо портфель цінних паперів, який представляє сукупність різних інвестицій у цінні папери, що обертаються на фінансовому ринку, які зібрані воєдино для досягнення конкретної інвестиційної мети вкладника. У портфель можуть входити папери або тільки одного типу, наприклад, акції або облігації, або різні інвестиційні цінності (акції, облігації, депозитні і ощадні сертифікати тощо).

Ризик цінного паперу є невизначеність її доходу наприкінці періоду інвестування. Він виміряється дисперсією прибутковості цінного папера за фіксований інтервал часу (місяць, квартал тощо).

Мета формування портфеля цінних паперів полягає в досягненні оптимального співвідношення між ризиком і доходом для інвестора.

Нехай портфель формується з N видів цінних паперів з відомими ефективностями x15х2,..,xn, n - кількість інтервалів часу в розглянутому періоді (обсяг вибірки),

Для інвестиційного портфеля, що розглядається, можна

розрахувати наступні кМ(х) = — 2"-q стандартне відхилення

(6.13)

ставок доходу по портфелю, яке представляє собою квадратний корінь з дисперсії. Дисперсію прибутковості портфеля називають його варіацією var(x;) і знаходять за формулою:

1 n

of = var(x) = -£(xi -x) .

nti

Дисперсія вказує міру невизначеності в очікуванн