ПЕРЕДМОВА

магниевый скраб beletage

В умовах переходу підприємств до ринкових форм господарювання особливу актуальність набуває формування у студентів системи знань щодо економічного обґрунтування господарських рішень. Потреби сучасної практики управління підприємствами все більш орієнтовані на оцінювання ризиків та їх урахування при обґрунтуванні господарських рішень, оскільки саме обґрунтованість певного господарського рішення безпосередньо впливає на його ефективність і, як наслідок, економічний стан підприємства, його конкурентну позицію на ринку функціонування. Тому майбутнім фахівцям у сфері економіки підприємства та підприємницької діяльності у пригоді стануть знання щодо технологій прийняття господарського рішення, методів його прогнозування, урахування невизначеності і ризику та оцінки можливих втрат у разі виникнення ризикової ситуації.

Для обґрунтованого прийняття господарського рішення необхідно мати систему знань і навичок щодо обґрунтування господарських рішень в умовах невизначеності й ризику, які базуються на науковій основі. При цьому особливе значення має професійна підготовка особи, що приймає господарські рішення, її уміння прогнозувати можливість виникнення ризикової ситуації, оцінювати ризики, розробляти заходи по їх мінімізації, використовувати різноманітний методичний інструментарій для підвищення рівня обґрунтованості господарських рішень.

Курс «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» належить до комплексу економічних дисциплін, які вивчаються студентами економічних спеціальностей. Він відіграє суттєву роль у професійній підготовці спеціалістів.

Основна ціль цього навчального посібника, обумовлена метою вивчення дисципліни і полягає в тому, щоб сформувати у студентів систему знань, умінь і навичок щодо обґрунтування господарських рішень в умовах невизначеності та ризику.

Навчальний посібник орієнтований на вирішення таких завдань: формувати у студентів наукове розуміння провідних економічних понять "господарське рішення", "обгрунтування вибору альтернатив", "економічний ризик", "ризикова ситуація", "невизначеність", "управління ризиком", "прогнозування рішень", "ризик-позиція", "технологія обґрунтування рішення" і т.ін.;

сприяти засвоєнню знань основних видів прогнозування й критеріїв обґрунтування господарських рішень;

формувати уміння та навички проведення аналізу ризиків, які притаманні діяльності підприємств в умовах ринкової економіки;

формувати уміння і навички визначення оптимального варіанту господарського рішення з урахуванням економіко-правового довкілля підприємства;

формувати уміння впроваджувати в практику діяльності принципи прийняття господарських рішень в умовах невизначеності та ризику;

сприяти формуванню навичок оцінювання та урахування ризику при обґрунтуванні господарських рішень;

формувати уміння і навички використання теорії ігор для обґрунтування оптимального господарського рішення.

Структура посібника передбачає забезпечення студентів не тільки теоретичною інформацією а й методичним матеріалом з питань підготовки та реалізації економічно обґрунтованих господарських рішень в умовах ринкових форм господарювання вітчизняних підприємств.

Навчальний посібник складається з двох частин: У першій частині висвітлюються теоретичні питання, які згруповані в чотири змістовні модулі.

Перший змістовний модуль включає теоретико-методологічні підходи до процесу прийняття господарських рішень; розглянуто організаційний механізм та процесорні технології прийняття господарських рішень, а також основні методологічні засади обґрунтування господарських рішень з урахуванням невизначеності.

Другий змістовний модуль висвітлює поняття й види ризиків та їх вплив на обґрунтування господарських рішень; кількісний аналіз ризику при ухваленні господарських рішень; методи оцінювання ризиків при обґрунтуванні господарських рішень; напрями і методи регулювання та зниження ступеня ризиків при обґрунтуванні господарських рішень.

Третій змістовний модуль присвячений розгляду питань щодо оптимізації обґрунтування господарських рішень та управління ризиками, а саме: прогнозування та вибір оптимального господарського рішення; цільова орієнтація обґрунтування господарських рішень; управління економічними ризиками при обґрунтуванні господарських рішень.

Четвертий змістовний модуль поєднує питання щодо застосування теоретико-ігрового підходу для прийняття рішень в умовах ризику, серед яких виділено: методологічні засади теорії ігор; прийняття рішень за допомогою матричних ігор; розв'язання матричних ігор методами [ійного програмування. Розв'язання матричної гри в змішаних стра- іях та розв'язання матричної гри в середовищі Масі-osoft EXCEL.

Друга частина навчального посібника включає набір методич- х матеріалів, використання яких спрямовано на контроль в просі вивчення курсу, поглиблення знань студентів та організацію мостійної роботи.

У процесі навчання у студентів виникають труднощі, причина- яких є неспроможність провести розрахункову оцінку економіч- х ризиків в ситуації невизначеності.. У поданому посібнику для рішення цієї проблеми запропоновано низку задач, які рішення их сприяє формуванню навичок оцінки економічних ризиків за помогою використання математичних моделей.

Засвоєння навчального матеріалу обумовлюється значною мі- ю активізацію діяльності безпосередньо самих студентів. Тому в сібнику запропоновано питання для самоконтролю студентів й значення рівня засвоєння ними знань із кожного розділу шляхом конання тестових завдань.

При проведення практичних занять рекомендовано використову- т різні форми організації навчального процесу. У поданому посібни- запропоновано методику проведення навчальних занять за такими рмами: семінар-обговорення, семінар-практикум, ділова гра.

Вибір форми організації навчального процесу обумовлений вчальною ціллю та навчальними завданнями, які стоять перед кладачем. В залежності від поставленої навчальної цілі та на- альних завдань будується структура організації самого заняття.

Для кожного змістовного модуля запропоновано питання для дсумкового контролю засвоєння знань, тестові завдання для са- контролю та завдання для самостійної роботи студентів. Велика ага приділяється завданням, вирішення яких потребує системи ань щодо застосування теоретико-ігорового

підходу для прийняття господарських рішень в умовах неви- аченості та ризику.

Усі методичні матеріали, які містяться у другій практичній стині навчального посібника, можуть бути використані як ви- адачами і студентами вищих навчальних закладів, так і під- иємцями для ідентифікації, оцінки, мінімізації економічних зиків та обґрунтування господарських рішень, спрямованих на тимізацію результатів підприємницької діяльності.

Навчальний посібник призначений для студентів економічних еціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання.

Ґ—7   \

Отримати прибуток не ризикуючи,

набути досвіду не наражаючись на

небезпеку, удостоїтися нагороди не

працюючи так же неможливо,

як жити, не будучи народженим

Сенека Луцій Анней, римський філософ

ЗМІСТОВИЙ М ОДУЛЬ 1 ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ