Питання для поточного контролю та поглибленого засвоєння знань

магниевый скраб beletage

Обґрунтуйте необхідність мінімізації економічних ризиків в діяльності підприємства.

За яких умов приймається рішення про мінімізацію економічного ризику?

У чому полягають практичні засоби мінімізації економічного ризику?

За рахунок яких засобів може бути досягнуте попередження ризикових ситуацій?

За умови яких причин трансфер ризику стає ефективним?

Які існують прийоми зниження ризику?

Охарактеризуйте таку форму профілактики ступеня економічного ризику як диверсифікація.

В чому полягають напрямки диверсифікації?

Шляхом порівняльного аналізу визначте недоліки й перевагами лімітування?

За рахунок чого здійснюється створення резервного фонду ризику?

Яке функціональне призначення має створення резервного фонду підприємства?

Що, на вашу думку, більш ефективне - страховий товарний запас чи запас грошових коштів? Обґрунтуйте свою відповідь.

Охарактеризуйте модель Міллера-Орра.

Чи можна віднести систему штрафних санкцій до економічних методів зниження ризику?

Якому засобу мінімізації ризику і за яких умов доцільно віддати перевагу страхуванню чи самострахуванню?

Що представляє собою страхова вартість підприємницького ризику?

Які чинні заходи впливають на мінімізацію ризику?

Чим зумовлено вибір певних прийомів мінімізації ризику?

В чому полягає сутність основних форм профілактики ризику?

Яка система нормативів забезпечує лімітування економічних ризиків?

Чим відрізняються організаційні і економічні методи мінімізації ризику?

За яких обставин доцільно використовувати систему штрафних санкцій?

Які завдання по мінімізації ризику вирішує страхування та самострахування?

До яких видів ризиків найбільше придатний метод хеджу- вання?

Охарактеризуйте переваги аналізу норми прибутку підприємства.

Які форми використовуються для резервування ресурсів підприємства?

За яких умов доцільно використовувати прийоми і методи уникнення ризику?

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ