ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ВИБІР РОЗДІЛ 8 ОПТИМАЛЬНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО РІШЕННЯ 8.1. Прогнозування та види прогнозів : Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : B-ko.com : Книги для студентів

ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ВИБІР РОЗДІЛ 8 ОПТИМАЛЬНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО РІШЕННЯ 8.1. Прогнозування та види прогнозів

У класичному менеджменті вважається, що прогнозування - це метод, у якому використаються як досвід, що накопичений у минулому, так і поточні допущення відносно майбутнього з метою його визначення. У результаті цього одержують картину майбутнього, яку можна використати як основу при плануванні.

Прогноз у управлінні представляє собою розробку моделей розвитку керованого об'єкту. Показники прогнозу (числові характеристики об'єкту, обсяги й терміни виконання робіт, тощо) мають ймовірнісну природу. На основі прогнозів здійснюється передбачення й приймаються рішення.

Ціль прогнозування - одержати науково обґрунтовані варіанти тенденцій розвитку (зміни) керованого об'єкту (показників його стану) у часі й просторі.

Джерелами інформації для прогнозів є вербальні й письмові тексти, одержувані в процесі комунікацій між людьми або у відкритій пресі. Для одержання інформації з відкритої печаті використовують такі методи: структурно-морфологічний, визначення публічної активності, виявлення груп патентних документів, аналіз показників, термінологічний і лексичний аналіз, які будуть розглянуті далі.

Цілі, час, умови прогнозу й специфіка його розробки визначають комплекс методів і прийомів прогнозування. При цьому багато методів можуть використовуватися в розробці різних прогнозів.

В таблиці 8.1 наведено загальну характеристику методів прогнозування, які використовуються частіше інших, із вказівкою джерел, у яких їхня сутність викладена в розгорнутому виді.

Таблиця 8.1

Класифікація прогнозів та їхньої ролі в обґрунтуванні господарського рішення

Роль і місце в обґрунтуванні господарського рішення

Цільовий

Визначення можливості реалізації мети управління. Дозволяє уточнити основну ціль організації й сформулювати її місію. Визначаються критерії досягнення мети.

Пошуковий

Виявлення закономірних тенденцій у розвитку керованого об'єкту. Встановлення стану прогнозованого об'єкту в сьогоденні й майбутньому. Ураховується в процесі розробки стратегічних рішень .

Мета прогнозування

Нормативний

Визначення шляху, етапів реалізації цілей господарського рішення. На його основі відбувається вибір відповідних методів управління.

Програмний

Дослідження впливу факторів на різних етапах досягнення мети організації. Формулювання гіпотези взаємовпливу різних факторів на об'єкт прогнозування й визначення ймовірнісних термінів досягнення проміжних цілей у процесі досягнення основної цілі.

Проектний

Одержання матеріалу, що забезпечує цільову спрямованість концепцій проектів, життєвого циклу проектів, критеріїв оцінки інвестиційних проектів. Результати проектного прогнозу використовуються при розробці інвестиційних і фінансових рішень

Закінчення таблиці 8.1

Час (період) прогнозування

Оперативні

прогнози спрямовані на забезпечення, розробку, прийняття й реалізацію управлінських оперативних рішень

Короткострокові

прогнози спрямовані на забезпечення, розробку, прийняття й реалізацію управлінських тактичних рішень

Довгострокові

прогнози спрямовані на забезпечення, розробку, прийняття й реалізацію управлінських стратегічних рішень

Умови взаємозв'язку факторів

Детерміновані

Прогнози формуються з урахуванням детермінованих, імовірнісних взаємозв'язків факторів й об'єкта прогнозування, а також неви- значених умов

Недетерміновані

Прогнози формуються на засадах специфіки використання методів прогнозування й методів розробки й прийняття управлінських рішень

Специфіка обробки інформації

Формалізовані

Моделі прогнозування складаються за допомогою математичних залежностей, що дозволяє здійснювати прогнозування й прийняття рішення із використанням ЕОМ або у вигляді письмових або усних текстів

Неформалізовані

Моделі прогнозування складаються у вигляді письмових або усних текстів

При розв'язанні завдань прогнозування й прийнятті господарського рішення суттєвою проблемою стає кількість й якість необхідної інформації. Приведемо кілька методів, що дозволяють людині, що приймає рішення із мінімальними матеріальними й організаційними витратами наповнювати інформаційну базу даних.