Питання для поточного контролю та поглибленого засвоєння знань

магниевый скраб beletage

В чому полягає сутність прогнозування у класичному менеджменті?

Які джерела інформації існують для розробки прогнозів?

Які види прогнозів існують в економічній літературі і яка їх ролі в обґрунтуванні господарського рішення?

Які методи застосовуються для прогнозування господарських рішень?

В чому полягає сутність кількісних і якісних методів прогнозування господарських рішень?

Які методи використовують для прогнозування економічної кон'юнктури?

Якими характерними рисами характеризується теорія економічного аналізу?

В чому полягає різниця між детермінованим та стохастич- ним економічним аналізом?

Які групи способів і прийомів економічного аналізу виділяють в економічній літературі?

Наведіть приклади абсолютних та відносних величин в економічному аналізі.

Які методи економічного аналізу відносяться до традиційних та математичних способів?

Які види порівнянь застосовуються в економічному аналізі?

Який метод економічного аналізу дозволяє провести розкладання по факторах відносних й абсолютних відхилень узагальнюючого показника?

При застосуванні якого методу аналізу зв'язок між окремими показниками виражається у формі рівності підсумків, отриманих у результаті різних зіставлень?

В чому полягає сутність функціонально-вартісного аналізу?

Для рішення яких завдань можуть бути використані еко- номіко-математичні методи?

Які принципи використовують для обґрунтування господарських рішень в умовах ризику?

Яким чином розраховується коефіцієнт ризику, що характеризує відношення максимально можливого збитку на власний капітал підприємства?

Який показник розраховується для реалізації принципу "Недоцільно ризикувати великим заради малого"?

Які складові алгоритму експертизи кожного альтернативного варіанту господарського рішення?

В чому полягає сутність розв'язання задачі щодо вибору оптимальної альтернативи управлінського рішення за умов підприємницького ризику?