ЦІЛЬОВА ОРІЄНТАЦІЯ РОЗДІЛ 9 ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ 9.1. Цілі підприємства та їх класифікація

Для ефективного господарювання кожне підприємство має сформувати загальні цілі. Під цілями розуміється те, до чого прагне чи має здійснити персонал підприємства. Цілі підприємства - це його бажаний стан, конкретні границі, яких персонал підприємства має досягнути в усіх сферах діяльності в кінці стратегічного періоду і на проміжних етапах.

Залежно від економічного стану, етапів життєвого циклу підприємства його загальними цілями можуть бути: прибуток;

завоювання нових ринків збуту продукції та послуг; організаційний розвиток; відродження та інше.

Загальні цілі підприємства конкретизують його місію. Загальні цілі підприємства розробляються вищим керівництвом на основі місії підприємства і доводяться до кожної його ланки (підрозділу) управління. Виходячи із загальних цілей підприємства кожна ланка (підрозділ) розробляє свої (локальні) цілі для досягнення загальних.

Важливість цілей визначається функціями, які вони виконують:

критеріїв для прийняття рішень; ініціативи або мотиву дій персоналу;

інструменту управління (вимоги до дій персоналу, визначення напрямків розвитку підприємства);

координації (забезпечення безконфліктності осіб, які приймають рішення, узгодження дій підрозділів);

контролю (порівняння оперативних показників стану підприємства з цільовими).

Оскільки цілей у підприємства багато, до того ж вони різноманітні, виникає необхідність в їх класифікації (рис. 9.1).За ієрархією (за охопленням рівнів управління) підприємства

структурних підрозділів і функціональних службЗа спрямованістю на середовище зовнішні; внутрішні

За сумісністю сумісні

взаємодоповнюючі

індиферентні

кількісні якісні

конкурентні

За стадіями життєвого циклу створення розвитку згортання

За характером діяльності функціонування розвитку

За відношення до бізнесу комерційні некомерційні

За змістом, предметом сферою фяльності економічні соціальні виробничі організаційні технологічні політичні наукові естетичні психологічні екологічні

За с&ерою дії глобальні регіональні вищі проміжні національні локальніЗа персоніфікацією індивідуальні групові

За горизонтом планування (часовим^ довгострокові середньострокові короткостроковіЗа можливістю їхнього повного здійснення створення розвитку

За впливам на окремі елементи підприємства виробничі управлінські

Рисунок 9.1 - Класифікація цілей підприємстваМетоди встановлення і аналізу цілей управління залежно від ступеня їхньої формалізації наведені в табл. 9.1.

Таблиця 9.1

Методи встановлення і аналізу цілей управління залежно від ступеня їхньої формалізації

Тип