10.1. Сутність і зміст управління ризиками 10.1.1. Характеристика процедур управління ризиками

магниевый скраб beletage

Процес управління ризиками включає: передбачення ризиків;

визначення їхніх ймовірних розмірів і наслідків; розробку і реалізацію заходів по запобіганню чи мінімізації зв'язаних з ризиками втрат.

Методологія управління ризику допускає визначення загальних підходів: виявлення причин виникнення ризиків в економіці взагалі і специфічних причин виникнення ризиків зокрема; опис видів ризиків, створення їхньої класифікації; дослідження співвідношення невизначеності і ризику; оцінку ступеня ризику тощо.

Управління ризиками сьогодні - один із видів професійної діяльності, що динамічно розвивається. У штаті багатьох західних фірм є особлива посада - менеджер по ризику (ризик-менеджер), в обов'язки якого входить забезпечення зниження усіх видів ризику. Ризик-менеджер поряд із відповідними фахівцями приймає участь у прийнятті ризикованих рішень (наприклад, видача кредиту чи вибір об'єкту інвестування) і шукає способи того, як уникнути небажаних ризиків. Ці дії названі системою управління ризиками.

Управління ризиками вимагає знань в області теорії фірми, страхової справи, аналізу господарської діяльності підприємства і т.ін. Діяльність підприємства в цій області спрямована на захист своєї фірми від дій ризиків, що загрожують її прибутковості, і сприяє рішенню основної задачі підприємництва: у залежності від ситуації вибрати з декількох проектів оптимальний, з огляду при цьому на те, що чим прибутковіше проект, тим вище ступінь ризику для фірми. Якісне управління ризиком підвищує шанси підприємницької фірми домогтися успіху в довгостроковій перспективі і зменшує небезпеку погіршення її фінансового положення.

У силу того, що в ринковій економіці господарські ризики неминучі, перше правило в управлінні ризиком наголошує: "не уникати ризику, а передбачати його, прагнучи знизити до можливо низького рівня".

Політика ризику - це сукупність заходів, що мають метою знизити небезпеку помилки вже в момент ухвалення рішення і скоротити можливі негативні наслідки такого рішення на інших стадіях функціонування підприємства.

Як було зазначено у розділі 3, причиною виникнення ризиків є невизначеність, що притаманна більшості господарських рішень в умовах ринкової економіки. Ризики можуть бути "відомі", які визначені, оцінені, для яких можливе планування, а також "невідомі" - це ті, які не ідентифіковані й не можуть бути прогнозованими. Хоча специфічні ризики й умови їх виникнення не визначені, ОПР знає, виходячи з минулого досвіду, що більшу частину ризиків можна передбачити.

Приймаючи рішення, обґрунтування яких, має високий ступінь невизначеності в таких елементах, як мета й технологія їх досягнення, доцільно приділяти увагу розробці й застосуванню корпоративних методів управління ризиками. Ці методи враховують як специфіку спрямованості господарського рішення, так і особливості корпоративних методів управління.

Управління ризиками - це процеси, які пов'язані з ідентифікацією, аналізом ризиків і прийняттям рішення, що включає макси- мізацію позитивних і мінімізацію негативних наслідків настання ризикових подій. Процес управління ризиками при обґрунтуванні господарських рішень включає виконання таких процедур: планування управління ризиками; ідентифікація ризиків; якісна оцінка ризиків; кількісна оцінка; планування реагування на ризики та моніторинг і контроль ризиків (рис.10.1).

Ідентифікація ризиків визначає, які ризики здатні вплинути на проект, і документує характеристики цих ризиків. Ідентифікація ризиків не буде ефективною, якщо вона не буде проводитися регулярно протягом реалізації прийнятого господарського рішення. Ідентифікація ризиків повинна залучати якнайбільше учасників: менеджерів проекту, замовників, користувачів, незалежних фахівців.