10.3.2. Опис можливих правил управління ризиками

Правила, які використовують менеджери при розробці чи перегляді ПУР, у першу чергу, визначається стратегією підприємства. Тому ця складова програми може містити варіанти правил управління ризиками, що враховуються при розробці ПУР (таблиця 10.2).

Зміст правил управління ризиками тісно зв'язаний з методами управління, тому що засоби управління ризиками, яким слідує підприємство, сильно впливають на вибір цих методів.

Виходячи з прийнятої стратегії підприємства менеджер відбирає певні правила управління ризиками. Однак ці правила обов'язково повинні бути схвалені керівництвом підприємства, і, у першу чергу, його фінансовим директором. Як видно з табл. 10.2, сама стратегія може бути реалізована за допомогою різних варіантів. Тому схвалення керівництва необхідно хоча б для того, щоб зробити остаточний вибір з альтернативних правил. Але вже зроблений вибір найчастіше вимагає уточнення і схвалення.

Таблиця 10.2

Можливі варіанти правил управління, обумовлені стратегією підприємства, при розробці ПУР

№ п/п

Варіант стратегії підприємства

Можливі правила управління ризиками, що обумовлені обраним варіантом стратегії управління підприємства

1

2

3

1.

Освоєння нової ринкової ніші

Готовність до самостійного покриття великих збитків

Передача частини ризиків, обумовлених освоєнням ринкової ніші

Передача всіх ризиків, що обумовлені освоєнням ринкової ніші

Відмовлення від освоєння нової ринкової ніші при визначеному розмірі збитків

Закінчення таблиці 10.2

1

2

3

2.

Збереження на ринку стійкого фінансового положення підприємства

Передача частини ризиків, що можуть негативно вплинути на фінансову стійкість підприємства

Передача всіх ризиків, що можуть негативно вплинути на фінансову стійкість підприємства

Відмовлення від видів діяльності підприємства, що можуть негативно вплинути на фінансову стійкість підприємства

3.

Інше

Інше

Так, при обраній стратегії підприємства "Освоєння нової ринковий ніші", правило "готовність до самостійного покриття великих втрат" може виявитися занадто твердим для підприємства. Тому поняття "втрати", що використане в даному правилі, повинне бути уточнене і, у першу чергу, погоджено з фінансовою дирекцією підприємства.

При виборі правила "Відмовлення від освоєння нової ринкової ніші при певному розмірі втрат", що реалізує цю стратегію, граничні значення ймовірності появи втрат і їх можливі розміри, при якому підприємство повинне відмовлятися від відповідних ризиків, повинні бути так само погоджені з керівництвом підприємства, зокрема з її фінансовим керівництвом.

У цілому ж дотримання вимоги про схвалення обраних правил, що обумовлені стратегією підприємства, означає, що відібрані принципи узгоджуються зі стратегією підприємства і її фінансовими можливостями, тому слідування їм буде сприяти ефективному розвитку підприємства.

У таблиці 10.3 наведено правила, які враховуються при розробці програми управління ризиками.

Таблиця 10.3

Правила, що враховуються менеджерами при розробці ПУР

Можливі принципи розробки ПУР

Примітки

Принцип урахування в ПУР ризиків певного виду

При складанні конкретної програми цей принцип повинний бути погоджений з керівництвом підприємства і, у першу чергу, з її фінансовим керівництвом

Варіанти     урахування ризиків у програмі ризик-менеджменту

Принцип узгодження з керівниками підприємства рішень, що прийняті менеджером

Рішення, що вимагають узгодження з керівництвом підприємства, повинні бути виділені

Деякі рішення повинні також узгоджуватися з фахівцями

Принцип періодичного чи моніторинго- вого перегляду ПУР

 

( й ін.)

( й ін.)

Для реалізації наведених в таблиці 10.3 правил необхідно дотримуватися певного алгоритму їх реалізації. При цьому слід зауважити, що кожен менеджер має свій вибір процедур і концентрації правил управління ризиками. Приклад такого алгоритму наведено на рисунку 10.7.