10.5.1. Ризик-менеджмент і його роль у визначенні стратегії управління ризиками

магниевый скраб beletage

Оскільки підходи до рішення управлінських задач можуть бути найрізноманітнішими, тому управлінню ризиками (ризик-менедж- менту) притаманна багатоваріантність. Багатоваріантність ризик- менеджменту означає стан стандарту і неординарності фінансових коливань, гнучкість і неповторність тих чи інших способів дій в конкретній господарській ситуації. Головне в ризик-менеджменті - правильна постановка мети, що відповідає економічним інтересам об'єкта управління.

Ризик-менеджмент дуже динамічний. Ефективність його функцій багато в чому залежить від швидкості реакції на зміну умов ринку, від економічної ситуації і фінансового стану об'єкта управління. Тому ризик-менеджмент повинен базуватися на знанні стандартних прийомів управління ризиком, умінні швидко і правильно оцінювати конкретну економічну ситуацію, на здатності швидко знайти гарний, якщо не єдиний, вихід з даної ситуації.

Особливу роль у рішенні ризикових задач грають інтуїція менеджера й інсайд.

Інтуїція являє собою здатність безпосередньо, як би раптово, без логічного продумування знаходити правильне рішення проблеми. Інтуїтивне рішення як внутрішнє осяяння, просвітління думки, що розкриває суть досліджуваного питання. Інтуїція є неодмінним компонентом творчого процесу. Психологія розглядає інтуїцію у взаємозв'язку з чуттєвим і логічним пізнанням і практичною діяльністю як безпосереднє знання в його єдності зі знанням опосередкованим, раніше придбаним.

Інсайд - це усвідомлене рішення якоїсь проблеми. Суб'єктивно інсайд переживають як несподіване осяяння, збагнення. У момент самого інсайда рішення усвідомлюється дуже ясно, однак ця ясність часто носить короткочасний характер і має потребу у свідомій фіксації рішення.

У випадках, коли ризик розрахувати неможливо, прийняття ризикових рішень відбувається за допомогою евристики.

Евристика являє собою сукупність логічних прийомів і методологічних правил теоретичного дослідження і відшукання істини. Іншими словами, це правила і прийоми рішення особливо складних задач. Звичайно, евристика менш надійна і менш певна, чим математичні розрахунки, однак вона дає можливість одержати цілком певне рішення. Ризик-менеджмент має свою систему евристичних правил і прийомів для ухвалення рішення в умовах ринку.

Після побудови комплексного показника ризику визначають взаємозв'язок між факторами шляхом використання інтегрального методу факторного аналізу, що містить у собі: 286          

визначення методу інтегрування; обчислення підінтегральної функції; виведення значення інтеграла.

Організація ризику-менеджменту припускає визначення органа управління ризиком, яким може бути фінансовий менеджер, менеджер по ризику чи відповідний апарат управління, скажемо, відділ ризикових вкладень капіталу, що виконує наступні функції: здійснення венчурних і портфельних інвестицій, тобто ри- зикових вкладень відповідно до чинного законодавства і статуту суб'єкта господарювання;

розробку програми ризикової інвестиційної діяльності; збір, аналіз, обробку і збереження інформації про навколишнє оточення;

визначення ступеня і вартості ризиків, вироблення стратегії і прийомів управління ризиком;

розробку програми ризикових рішень і організацію її виконання, включаючи контроль і аналіз результатів;

здійснення страхової діяльності, укладання договорів страхування і перестрахування, проведення страхових і перестрахуваль- них операцій;

розробку умов страхування і перестрахування, визначення розмірів тарифних ставок по тарифним операціями;

видачу гарантій по піклуванню українських і іноземних компаній, відшкодування збитків за їхній рахунок, доручення іншим особам виконання аналогічних функцій за рубежем;

ведення бухгалтерської, статистичної й оперативної звітності по ризикових вкладеннях капіталу.

Схема організації ризик-менеджменту представлена на рисунку 10.10.

Вона включає правила, на основі яких приймаються пошукові рішення, і способи вибору варіанта рішення.

У стратегії ризику-менеджменту застосовуються такі правила:

максимальність виграшу;

оптимальна імовірність результату;

оптимальне коливання результату;

оптимальне сполучення виграшу і величини ризику. Сутність першого правила полягає в тім, що з можливих варіантів ризикових вкладень капіталу вибирається той, що дає найбільшу ефективність результату при мінімальному чи прийнятному для інвестора ризику.Виявлення ступеня ризику

Одержання інформації про господарську ситуацію і її аналіз

Визначення ймовірності появи події


Вибір стратегії управління ризиком

 

Вибір прийнятного зниження ступеня ризику

*

і

*

 

Аналіз і оцінка резервів обраного ризикового рішення

Контроль за виконанням наміченої програми

Рисунок 10.10 - Схема організації ризик-менеджменту

Відповідно до другого правила з можливих рішень вибирається те, при якому імовірність результату є прийнятним для інвестора.

288   

Розробка програми дії по зниженню ризику ризикових рішень

Організація виконання наміченої програми

Правило третє полягає в тім, що з можливих рішень вибирається те, при якому імовірності виграшу чи програшу для того самого ризикового вкладення капіталу має найменший розрив.

Нарешті, четверте правило полягає в тім, що менеджер оцінює очікувані величини виграшу і ризику і приймає рішення про вкладення капіталу в той захід, що дозволяє одержати очікуваний виграш і одночасно уникнути великого ризику.

У таблиці 10.8 дана інформація про залежність між стратегією підприємства по управлінню ризиками і пріоритетними процедурами управління ними.

Таблиця 10.8

Вплив стратегії підприємства по управлінню ризиками на вибір процедур управління ними

Варіант стратегії

Пріоритетні процедури

Примітки

Обережна

Відмовлення від ризиків (чи передача ризиків)

Граничні значення втрат, що відповідають процедурі відмовлення від ризиків і передачі ризиків, установлюються досить твердими (невисокими). На цьому етапі при даній стратегії підприємства по управлінню ризиками застосування всіх процедур управління ризиками рівнозначно

Зважена

Прийняття ризиків (або передача ризиків, або відмовлення від ризиків)

Застосування кожного з цих методів не дуже тверді, але і не дуже вільні. Вони встановлюються з урахуванням інших додаткових факторів, наприклад фактора реальних можливостей підприємства протягом певного періоду часу

Ризикована

Прийняття ризику на себе чи передача ризиків

Граничні значення збитку, що відповідають процедурам прийняття ризиків на себе і передачі ризиків, установлюються досить вільними (високими)

Для можливих варіантів стратегії підприємства по управлінню ризиками необхідно мати довідкову інформацію за граничним значенням витрат, прийнятим підприємством по кожній із процедур управління ризиками (табл. 10.9).

Таблиця 10.9

Граничні значення витрат для різних варіантів стратегії підприємства

Варіант стратегії

Пріоритетні прийоми

Граничні значення витрат, що встановлюються для кожної з можливих процедур управління ризиками (у грошовому вираженні)

по різних видах і аспектам діяльності підприємства

сумарні граничні значення

по усіх видах діяльності підприємства

по

нерухомості

по

обладнанню

по відповідальності за охорону екологічного середовища

по відповідальності перед робітниками підприємства

І ін.

Обережна

Відмовлення від ризиків

 

 

 

 

 

 

Передача Ризиків

 

 

 

 

 

 

Зважена

Прийняття Ризиків

 

 

 

 

 

 

Передача Ризиків

 

 

 

 

 

 

Відмовлення від ризиків

 

 

 

 

 

 

Ризикова

Прийняття ризиків на себе

 

 

 

 

 

 

Передача ризиків

 

 

 

 

 

 

Результати етапу "Уточнення стратегії підприємства по управлінню ризиками і вибору процедур управління ними" представлено в таблиці 10.10.

Таблиця 10.10

Результати етапу "Уточнення стратегії підприємства по управлінню ризиками і вибір процедур управління ними"

Результати етапу

Примітки

1

2

3

1.

Уточнена стратегія підприємства щодо управління ризиками

Можливий вибір однієї з наступних стратегій: ризикована; зважена; обережна

2.

Процедури управління ризиками, пріоритетні для обраних стратегій управління

Для ризикованої стратегії: прийняття ризиків на себе; передача ризиків Для зваженої стратегії: прийняття ризиків на себе; передача ризиків; відмовлення від ризиків Для обережної стратегії: відмовлення від ризиків; передача ризиків

Ризик, якому піддається підприємство, це ймовірна загроза розорення чи одержання таких фінансових втрат, які можуть зупинити всю справу. Оскільки ймовірність невдачі присутня завжди, постає питання про методи зниження ризику. Для відповіді на це питання необхідно кількісно визначити ризик, що дозволить порівняти величину ризику різних варіантів рішення і вибрати з них той, який найбільше відповідає обраній підприємством стратегії ризику.