1.3. Методологічні засади розробки рішень

магниевый скраб beletage

Методологія - навчання про структуру, логічну організацію, методи і засоби діяльності. Методологія є необхідним атрибутом будь-якої прикладної науки, її теорії і практики, а прийняття управлінських рішень - це наука і мистецтво, базою якого служить теорія прийняття рішень. Тому відповідно до цієї теорії методологія - це навчання, що дозволяє визначати наявність проблем в управлінській діяльності, виявляти ці проблеми, проводити їхній всебічний аналіз і дослідження, на базі яких знаходити найбільш ефективні шляхи їхнього рішення і реалізації.

Наукова обґрунтованість рішень і їхня оптимальність залежать, з одного боку, від застосовуваних методів, які використовувалися у процесі розробки рішень, з іншого боку - від рівня знань і ступеня володіння законами розвитку суспільства.

У загальному випадку під законом варто розуміти істотні відносини між об'єктами і явищами, яким властиві необхідність, загальність і повторюваність. Закони виявляються при створенні відповідних умов. Тому, для їхнього урахування і практичної реалізації необхідно знати їхню сутність і механізм прояву, а також ті умови, при яких вони починають діяти.

Процес розкриття всіх сторін об'єкта управління як цілісної системи у всіх існуючих і можливих взаємозв'язках є стрижнем методологічного підходу, в основі якого знаходяться закони діалектики (рис.1.1).Єдність і боротьба протилежностей

Закон заперечення заперечення

Перехід кількісних

змінювань у якісні ґ       • повнота рішення

своєчасність рішення

• оптимальність рішенняРисунок 1.1 - Обумовленість управлінського рішення основними законами діалектики

Процес пізнання розвитку проблеми і її рішень на базі єдності і боротьби протилежностей, закону заперечення заперечення (стійкість і кризи, підйом і спад, нове і старе) та закону переходу

кількісних змінювань у якісні - є діалектичною основою прийнятої методології.

Творче перетворення діалектичних принципів розробки управлінських рішень у конкретних умовах забезпечує їхню повноту, своєчасність і оптимальність:

повнота рішення полягає в тому, що вона повинна забезпечувати можливість його практичної реалізації в тім обсязі, у якому, запланована;

своєчасність рішення полягає в правильному виборі моменту його прийняття і виконання. Цей момент визначається з урахуванням сформованої ситуації і ймовірності її зміни. Однаково шкідливі як передчасні рішення, для реалізації яких ще не дозріли умови, так і спізнілі, необхідність у який уже відпала;

оптимальність рішення забезпечується в кожній конкретній ситуації тим вибором, що буде найкращим із всіх варіантів за прийнятим критерієм з урахуванням наявних обмежень за часом, ресурсами, вимогами ринку, а також можливостей управлінських впливів.

В організаційному аспекті, приймаючи будь-яке рішення, керівник повинен перевірити об'єктивність оцінки ситуації: чи випливає передбачуване рішення з даної обстановки, чи не видається бажане за дійсне,

чи не віддається перевага особистим цілям на шкоду загальній справі.

Неминучість суб'єктивних суджень ОПР на базі його психофізіологічних особливостей повинна гаситися і компенсуватися тверезим розрахунком на основі знання і практичного застосування не тільки законів розвитку суспільства, а й законів закони, що визначають поведінку людини, законів зв'язку зі зовнішнім середовищем, соціально-психологічних і біопсихічних законів.