Питання для поточного контролю та поглибленого засвоєння знань

магниевый скраб beletage

Що таке моделі управління підприємством?

Розкрийте сутність кожної моделі управління підприємством

Розкрийте задачі менеджменту

Що таке управління ризиком?

В чому полягає сутність інтегрального методу факторного аналізу?

Які правила застосовуються в ризик-менеджменті?

У чому полягає сутність понять "об'єкт" і "суб'єкт" управління ризиком?

Охарактеризуйте адаптивний підхід до управління ризиком

Розкрийте сутність консервативного підходу

Для чого використовують певний стереотип при виборі стратегії управління ризиком?

На які питання треба відповісти щоб розробити стратегію управління економічним ризиком?

Що означає багатоваріантність ризик-менеджменту?

Що являє собою евристика?

Розкрийте сутність 4-х правил стратегії ризик менеджменту

Які умови необхідні для прийняття господарських рішень щодо питань ризику?

У чому полягає сутність поняття "управління ризиком"?

Які чинники впливають на прийняття господарського рішення щодо ризику та запобігання ризикової ситуації?

Чим відрізняється якісна та кількісна оцінка ризиків?

Які складові має система управління ризиками?

Які принципи управління ризиком є, на ваш погляд, найбільш пріоритетними? Обґрунтуйте свою відповідь.

Охарактеризуйте основні етапи процесу управління ризиком?

В чому полягає сутність та значення розробки програми управління ризиками?

Які складові алгоритму реалізації процедури формування чи перегляду цілей і задач програми управління ризиками?

Наведіть приклади можливих варіантів урахування ризиків у програмі управління ризиками?

Яким питанням присвячена інформації при розробці програми управління ризиками?

Яким чином розраховуються коефіцієнти фінансових можливостей підприємства по покриттю найбільш ймовірного, максимально можливого й очікуваного значення втрат?

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРЕТИКО-ІГРОВОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ РИЗИКУ