Тестові завдання для самоконтролю

магниевый скраб beletage

Рішення як процес - це:

а)      здійснення його в кілька етапів (підготовки, формування,

прийняття і реалізації рішення);

б)      акт вибору людиною, що приймає рішення, за допомогою

визначених правил;

в)      розпорядження до дії (план роботи, варіант проекту);

г)       варіанти а і в.

В економічній літературі термін "рішення" трактується як:

а)      акт вибору;

б)      процес;

в)      результат вибору;

г)       всі варіанти вірні.

Основними елементами рішення як процесу є:

а)      постановку мети і планування діяльності за кращою альтер

нативою її досягнення;

б)      розподіл часу, ресурсів і дій, необхідних для вирішення за

вдання:

в)      мотивацію чи координацію до дій;

г)       всі варіанти вірні.

Обміркований намір, потреба зробити що-небудь на основі усвідомлення і постановки цілей, а також шляхи їхнього досягнення при виникненні тієї чи іншої проблеми - це:

а)      результативність рішення;

б)      управлінське рішення;

в)      технологія обґрунтування рішення;

г)       немає правильної відповіді.

Обміркований намір, потреба зробити що-небудь на основі усвідомлення і постановки цілей, а також шляхи їхнього досягнення при виникненні тієї чи іншої проблеми - це:

а)      ознака управлінського рішення;

б)      принципи управлінського рішення;

в)      сутність управлінського рішення;

г)       функція управлінського рішення.

Ознакою управлінського рішення не виступає:

а)      наявність мети;

б)      необхідність вольового акту ОПР при виборі рішення;

в)      можливість вибору єдиної дії з множини альтернатив;

г)       можливість вибору двох або більше дій з множини альтер

натив.

Успішно реалізоване управлінське рішення передбачає, що його виконання повинно:

а)      доручатися такому виконавцю, що має належну кваліфі

кацію, зацікавленість і можливість виконати доручену справу краще інших;

б)      доручатися такому працівнику, що одержує досить необхідну

інформацію;

в)      доручатися тому виконавцю, що може реально його виконати

в необхідний час і з високою якістю;

г)       всі варіанти вірні.

Складова частина будь-якої управлінської діяльності, що представляє собою формування послідовності дій для досягнення конкретної мети на основі перетворення деякої інформації про вихідну ситуацію за певних обставин - це:

а)      рішення як акт вибору;

б)      рішення як процес;

в)      ухвалення рішення;

г)       управлінське рішення.

До проблем, що забезпечують процес ухвалення рішення, не відносять:

а)      проблеми розвитку;

б)      проблеми результату;

в)      проблеми цілей;

г)       проблеми способів досягнення результатів.

До основних підходів обґрунтування рішень не належать:

а)      формальні та неформальні методи;

б)      структуризація та характеризація;

в)      деталізація;

г)       оптимізація.

Навчання, що дозволяє визначати наявність проблем в управлінській діяльності, виявляти ці проблеми, проводити їхній всебічний аналіз і дослідження, на базі яких знаходити найбільш ефективні шляхи їхнього рішення і реалізації - це:

а)      методологія прийняття рішення;

б)      методика прийняття рішення ;

в)      термінологія прийняття рішення;

г)       концепція прийняття рішення.

До законів діалектики належить:

а)      перехід кількісних замінювань у якісні;

б)      закон єдності біологічного і соціального;

в)      єдність і боротьбі протилежностей;

г)       варіанти а і в.

До основних діалектичних принципів не належить:

а)      динамічність;

б)      повнота;

в)      оптимальність;

г)       своєчасність.

До загальних законів управління людиною відноситься:

а)      загальний закон інерції;

б)      закон послідовності розвитку;

в)      закон адаптації;

г)       закон обмеженості нормативно-правового поводження.

До законів інерційності людських систем відноситься:

а)      закон домінанти;

б)      закон впливу норм і регламентації;

в)      закон традицій і звичаїв;

г)       закон єдності біологічного і соціального.

До законів зв'язку з зовнішнім середовищем відноситься:

а)      закон установки;

б)      закон єдності свідомості та несвідомого;

в)      закон відповідності вимогам;

г)       закон впливу емоцій і вольової детермінації поводження. 372    

До соціально-психологічних законів не відноситься:

а)      закон обмеженості нормативно-правового поводження;

б)      закон традицій і звичаїв;

в)      закон впливу емоцій і вольової детермінації поводження;

г)       закон відносності поводження.

Організаційний механізм процесу прийняття господарського рішення містить такі стадії:

а)      визнання необхідності господарського рішення;

б)      розробка господарського рішення;

в)      виконання господарського рішення;

г)       всі варіанти вірні.

Стадія розробки господарського рішення не включає:

а)      розробку альтернатив;

б)      вибір альтернатив;

в)      визначення критеріїв успішного рішення;

г)       оцінку альтернатив.

Зворотній зв'язок та коректування рішення відноситься до стадії:

а)      визнання необхідності господарського рішення;

б)      розробки господарського рішення;

в)      виконання господарського рішення;

г)       немає правильної відповіді.

Основні закони, що необхідно враховувати при розробці господарських рішень - це

а)      загальні закони, що визначають поведінку людини;

б)      закон великих чисел;

в)      закон переходу кількості в якисть;

г)       інша відповідь.

Загальні закони управління людиною включають:

а) закон єдності біологічного і соціального; закон єдності свідомості та несвідомого закон послідовності поведінки, закон відносності поведінки;

б)      загальний закон інерції, закон установки; закон домінанти;

в)      закон адаптації, закон відповідності вимогам; закон впливу

норм і регламентації;

г)       закон обмеженості нормативно-правової поведінки; закон

традицій і звичаїв; закон впливу емоцій і вольової детермінації поведінки.

Закони інерційності людських систем включають:

а)      закон єдності біологічного і соціального; закон єдності свідо

мості та несвідомого закон послідовності поведінки, закон відносності поведінки;

б)      загальний закон інерції, закон установки; закон домінанти;

в)      закон адаптації, закон відповідності вимогам; закон впливу

норм і регламентації;

г)       закон обмеженості нормативно-правової поведінки; закон

традицій і звичаїв; закон впливу емоцій і вольової детермінації поведінки.

Закони зв'язку зі зовнішнім середовищем включають:

а)      закон єдності біологічного і соціального; закон єдності свідо

мості та несвідомого закон послідовності поведінки, закон відносності поведінки;

б)      загальний закон інерції, закон установки; закон домінанти;

в)      закон адаптації, закон відповідності вимогам; закон впливу

норм і регламентації;

г)       закон обмеженості нормативно-правової поведінки; закон

традицій і звичаїв; закон впливу емоцій і вольової детермінації поведінки.

Соціально психологічні закони включають:

а)      закон єдності біологічного і соціального; закон єдності свідо

мості та несвідомого закон послідовності поведінки, закон відносності поведінки;

б)      загальний закон інерції, закон установки; закон домінанти;

в)      закон адаптації, закон відповідності вимогам; закон впливу

норм і регламентації;

г)       закон обмеженості нормативно-правової поведінки; закон

традицій і звичаїв; закон впливу емоцій і вольової детермінації поведінки.

Закон відносності поведінки базується на твердженні, що

а)      у механізмах роботи мозку усе відносно;

б)      поведінка людини підпорядкована лінійним законам;

в)      поведінка людини детермінована;

г)       інша відповідь.

Загальний закон інерції полягає в тому, що

а)      почавши працювати в одному напрямку, людський мозок

має схильність працювати в іншому напрямку і при інших зовнішніх подразниках;

б)      почавши працювати в одному напрямку, людський мозок

має схильність працювати в тому ж напрямку і при інших зовнішніх подразниках;

в)      почавши працювати в одному напрямку, людський мозок

має схильність працювати в іншому напрямку і при тих же зовнішніх подразниках;

г)       інша відповідь.

Закон адаптації полягає в тому, що

а)      будь-яка реакція людини, її вчинки і дії спрямовані на усу

нення шкідливих зовнішніх впливів і досягнення сприятливих умов з метою отримання прибутку;

б)      будь-яка реакція людини, її вчинки і дії спрямовані на отри

мання прибутку;

в)      будь-яка реакція людини, її вчинки і дії спрямовані на усу

нення шкідливих зовнішніх впливів і досягнення сприятливих умов з метою забезпечення своєї життєдіяльності;

г)       інша відповідь.

Ступінь прояву особистих якостей і реалізація можливостей людини визначається

а)      вимогами керівництва підприємства;

б)      вимогами поведінки людини у суспільстві;

в)      вимогами навколишнього середовища;

г)       інша відповідь.

Прикладом реалізації закону обмеженості нормативно-правової поведінки є

а)      використання менеджером своїх владних функцій;

б)      використання маркетологом свої адних функцій;

а) використання менеджером і маркетологом свої функцій; г) інша відповідь.

До процесорних технологій прийняття господарських рішень відноситься:

а)      управління шляхом постійних перевірок і вказівок;

б)      управління за результатами;

в)      управління на базі штучного інтелекту;

г)       всі варіанти вірні.

Процесорна технологія "Управління на базі активізації діяльності персоналу" заснована на:

а)      пріоритеті стимулів і заохочень працівника;

б)      пріоритеті відпрацьованої практики, статистики і сучасних

економіко-математичних методів;

в)      пріоритеті професіоналізму виконавців або відпрацьованої

і добре здійсненної виробничої технології;

г)       пріоритеті контролю і твердого управління персоналом.

Процесорна технологія "Управління на базі потреб і інтересів" заснована на:

а)      пріоритеті кінцевих результатів над плануванням і прогно

зуванням;

б)      пріоритеті професіоналізму виконавців або відпрацьованої

і добре здійсненної виробничої технології;

в)      пріоритеті міжособистісних відносин;

г)       пріоритеті стимулів і заохочень працівника.

Процесорна технологія "Управління у виняткових випадках" заснована на:

а)      пріоритеті кінцевих результатів над плануванням і прогно

зуванням;

б)      пріоритеті професіоналізму виконавців або відпрацьованої

і добре здійсненної виробничої технології;

в)      пріоритеті міжособистісних відносин;

г)       пріоритеті стимулів і заохочень працівника.

До адміністративних дій керівника й апарата управління в процесі розробки господарського рішення не відноситься:

а) оформлення документації про початок виконань робіт;

б)      роз'яснення розроблювачам їхні права, відповідальність,

повноваження при виконанні роботи;

в)      безпосереднє виконання роботи;

г)       оформлення висновку про технічне, економічне й організа

ційне виконання завдання.

Неповноцінність чи неточність інформації про умови підготовки та реалізації господарських рішень, у тому числі зв'язані з ними витрати і результати - це:

а)      ризик;

б)      невизначеність;

в)      господарське рішення;

г)       немає правильної відповіді.

До основних типів невизначеності відноситься:

а)      статистична та нестатистична;

б)      статистична та динамічна;

в)      нестатистична та динамічна;

г)       статистична та детермінована.

Соціальна невизначеність пов'язана з:

а)      неможливістю точного прогнозування поведінки людей у

процесі трудової діяльності;

б)      прагненням людей утворювати соціальні зв'язки й допома

гати один одному;

в)      надійністю устаткування, непередбачуваністю виробничих

процесів, складністю технології, рівнем автоматизації, обсягом виробництва, темпами відновлення і т.д.;

г)       всі варіанти вірні.

Виконання господарського рішення складається з

а)      організації виконання рішення, аналізу і контролю вико

нання;

б)      організації виконання рішення, аналізу і контролю вико

нання та зворотного зв'язку і коректування;

в)      організації виконання рішення, аналізу;

г)       всі варіанти вірні.

Неможливість точного прогнозування поведінки людей у процесі трудової діяльності - це:

а)      соціальна невизначеність;

б)      людська невизначеність;

в)      статистична невизначеність;

г)       технічна невизначеність.

До способів урахування невизначеності не належить:

а)      перевірка стійкості розробленого господарського рішення;

б)      якісний опис невизначеності;

в)      управління параметрів господарського рішення і застосуван

ня у розрахунку економічних нормативів;

г)       спосіб формалізованого опису невизначеності.

Наслідком прийняття рішень в умовах невизначеності є

а)      господарське рішення;

б)      підприємницькі ризики;

в)      банкрутство;

г)       спосіб формалізованого опису невизначеності.

Ситуації, в яких один з учасників господарського процесу (гравців) байдужий до виграшу і не бажає використовувати промахи іншого називаються

а)      кооперативними іграми;

б)      іграми з "природою";

в)      матричними іграми;

г)       інша відповідь.

В іграх з "природою" гравця називають

а)      гравцем;

б)      провідником;

в)      статистиком;

г)       інша відповідь.

Стратегія гравця - це

а)      план, відповідно до якого гравець здійснює свій вибір дії в

кожній з можливих ситуацій і при будь-якій можливій інформації;

б)      перелік дій гравця в грі;

в)      план можливих ситуацій;

г)       дії гравця в умовах повної визначеності.

Стратегія гравця-"природа" - це

а)      сукупність зовнішніх умов, в яких статистику (гравцю) А

приходиться приймати рішення;

б)      перелік дій гравця-"природа" в грі;

в)      план можливих ситуацій, в яких статистику (гравцю) А приходиться приймати рішення;

г)       дії гравця-"природа" в умовах повної визначеності.

Особливість гри з "природою" полягає в тому, що

а)      свідомо діє гравць-"природа";

б)      свідомо діє гравць-"природа і статистик;

в)      свідомо діє тільки один з гравців - статистик;

г)       інша відповідь.

Матриця програшів - це

а)      платіжна матриця, в якій вказані програші гравця А;

б)      платіжна матриця, в якій вказані виграші гравця А;

в)      платіжна матриця, в якій вказані програші гравця"природа";

г)       інша відповідь.

Матриця виграшів - це

а)      платіжна матриця, в якій вказані програші гравця А;

б)      платіжна матриця, в якій вказані виграші гравця А;

в)      платіжна матриця, в якій вказані програші гравця"природа";

г)       інша відповідь.

Ризиком rtj статистика при застосування чистої стратегії Л при стані природи Пj називається

а)      різниця між мінімальним виграшем в = max a j , який би він

мав можливість отримати достовірно знаючи, що природою буде реалізований стан Пj, і тим виграшем аі}, який він отримає, використовуючи не стратегію Л , не знаючи який стан Пj буде реалізований природою;

б)      різниця між мінімальним виграшем в = max а^ , який би він

мав можливість отримати достовірно знаючи, що природою

буде реалізований стан Пj, і тим виграшем щ , який він отримає, використовуючи стратегію A, не знаючи який стан Пj буде реалізований природою;

в)      різниця між максимальним виграшем в = max aj , який

би він мав можливість отримати достовірно знаючи, що природою буде реалізований стан Пj, і тим виграшем atj , який він отримає, використовуючи стратегію A , не знаючи який стан Пj буде реалізований природою;

г)       інша відповідь.

Матриця ризиків - це

а)      платіжна матриця, в якій вказані ризики гравця А;

б)      матриця, елементи якої ризики;

в)      платіжна матриця, в якій вказані ризики гравця-"природа";

г)       інша відповідь.

У кожному стовпчику матриці ризиків є

а)      як мінімум один нульовий елемент;

б)      як мінімум один від'ємний елемент;

в)      як мінімум один додатній елемент;

г)       інша відповідь.

Критерій прийняття рішень - це

а)      функція, що виражає переваги особи, що приймає рішення

б)      функція, що визначає правило, за яким вибирається при

йнятний або оптимальний варіант рішення як мінімум один від'ємний елемент;

в)      функція, що виражає переваги особи, що приймає рішення,

і що визначає правило, за яким вибирається прийнятний або оптимальний варіант рішення;

г)       інша відповідь.

Критерій Вальда - це

а)      критерій гарантованого результату;

б)      критерій оптимізму;

в)      критерій песимізму-оптимізму;

г)       інша відповідь.

Критерій Вальда забезпечує

а) максимізацію мінімального виграшу;

б)      мінімізацію мінімального виграшу;

в)      мінімізацію максимального виграшу;

г)       інша відповідь.

В яких випадках застосовують критерій Вальда?

а)      в будь-якій ситуації;

б)      коли необхідно забезпечити успіх в будь-якій ситуації;

в)      коли необхідно зберегти виграш;

г)       інша відповідь

В яких випадках застосовують критерій оптимізму?

а)      в будь-якій ситуації;

б)      коли ОПР орієнтується на найбільш сприятливі умови;

в)      коли необхідно зберегти виграш;

г)       інша відповідь.

Критерій оптимізму у випадку, коли гру задано матрицею виграшів має вигляд

а)      ao = max max a„ ;

і j J

б)      a = min max au;

і j J

в)      ao = min min aw;

і j J

г)       інша відповідь.

Критерій оптимізму у випадку, коли гру задано матрицею виграшів має вигляд

а)      ao = max max a„ ;

і j J

б)      a = min max au;

і j J

в)      ao = min min alt;

і j J

г)       інша відповідь.

В яких випадках застосовують критерій песимізму? а) в будь-якій ситуації;

б)      коли ОПР орієнтується на найменш сприятливі умови;

в)      коли необхідно зберегти виграш;

г)       інша відповідь.

61. Критерій мінімаксного ризику Севіджа має вигляд

а)      ас = min max r„;

i j

б)      аС = min min r ,;

i j 1

в)      ас = max min r,;

i j 1

а)      аґ = max

і

б)      аґ = max

і

в)      аґ = max

г)       інша відповідь.

62. Критерій песимізму-оптимізму Гурвіца має вигляд

Xmin a- (1 -X)min au};

j J      j J J

X min a у - (1 -X) max av

X max a„ - (1 - X) max aij

j 1 j 1

г) інша відповідь.

При X = 0 критерій песимізму-оптимізму Гурвіца співпадає

а)      з максимаксним критерієм;

б)      з критерієм Вальда;

в)      з критерієм оптимізму;

г)       інша відповідь.

При X = 1 критерій песимізму-оптимізму Гурвіца співпадає

а)      з максимаксним критерієм;

б)      з критерієм Вальда;

в)      з критерієм оптимізму;

г)       інша відповідь.

Критерій Байєса має вигляд

n

а) max M(Q) = max ^ q^Py ;

j=1

б) minM(Q) = min Vqypj ;

j=і

П

в)      max M(Q) = min V qvp};

. . . . j=1

г)       інша відповідь.

Критерій Байєса має вигляд

n

а)      min M(R) = max V r..ps ;

j=1 n

б)      max M(R) = max V rypj ;

j=1 n

в)      min M(R) = min V r^pj ;

j=i

г)       інша відповідь.

Критерій Бернуллі-Лапласа використовують у випадку, коли

а)      можна припусти, що будь-який з варіантів середовища більш ймовірний, ніж інший;

б)      можна припусти, що будь-який з варіантів середовища не більш ймовірний, ніж інший;

в)      можна припусти, що будь-який з варіантів середовища не менш ймовірний, ніж інший;

г)       інша відповідь.

68. Критерій Бернуллі-Лапласа має вигляд

1 n

а) max M (Q) = — max V q..

n        1

j=1 1n

б) max M(Q) = - min V qv ;

n j=i

1n

в)      min M(Q) = - min V q„ ;

n м j

г)       інша відповідь.

Критерій Бернуллі-Лапласа має вигляд

1 n

а)      minM(R) = max-У r„. ;

nM

1n

б)      max M(R) = ma^-У r.. ;

nj1 1n

в)      min M(R) = min—У r .;

n1=

г)       інша відповідь.

Оптимальне рішення задовольняє умові:

а)      M (H.) > M (H,), r. < r , i = 1m ;

б)      M(H. ) < M(H ,), r- < r , i = im ;

в)      M(H^)< M(H-), r- > r , i = im ;

г)       інша відповідь.