3.1. Сутність керування якістю продукції

магниевый скраб beletage

Як уже зазначалося в першому розділі, у процесі еволюцій-ного розвитку суспільства з менеджменту виробництва виділи-вся самостійний і відособлений напрям - керування якістюпродукції (менеджмент якості). Він розглядався як інженерно-технічна проблема контролю продукції.

Керування якістю здійснюється в рамках системи менедж-менту якості. Система менеджменту якості (система якості) -це система менеджменту для керівництва і управління органі-зацією стосовно якості.

Згідно з міжнародним стандартом ISO 9000:2000 «Основні по-ложення і словник», менеджмент якості - це скоординована діяль-ність по керівництву і управлінню організацією стосовно якості [9].

Менеджмент якості включає розробку політики та цілей вобласті якості, планування якості, керування якістю, забезпе-чення і поліпшення якості (рис. 3.1).

Політика в області якості - загальні наміри і напрям діяльностіорганізації в області якості, офіційно сформульовані керівництвом.Основою її є принципи менеджменту якості, викладені в міжнаро-дному стандарті ISO 9000:2000. Як правило, політика в області яко-сті погоджується із загальною політикою організації і забезпечуєоснову для постановки цілей в області якості (додаток 2).

Цілі в області якості - цілі, які визначаються в організаціїабо до яких прагнуть в області якості. Цілі в області якості зви-чайно встановлюються для відповідних функцій і рівнів органі-зації (додаток 3).

Планування якості - частина менеджменту якості, спрямо-вана на встановлення цілей в області якості, яка визначає необ-хідні операційні процеси життєвого циклу продукції івідповідні ресурси для досягнення цілей в області якості.

Керування (оперативне) якістю - частина менеджментуякості, спрямована на виконання вимог до якості. Іншими сло-вами, під керуванням якістю розуміються методи і види діяль-ності оперативного характеру, які використовуються длявиконання вимог щодо якості.

Забезпечення якості - частина менеджменту якості, спря-мована на створення впевненості, що вимоги до якості будутьвиконані.

Поліпшення якості - частина менеджменту якості, спрямо-вана на збільшення здатності виконати вимоги до якості.

Будь-який управлінський процес здійснюється через реалі-зацію управлінських функцій. До їх складу можна включити:

планування;

мотивацію;

організацію;

контроль;

інформацію;

розробку заходів;

прийняття рішень;

впровадження заходів.

Керування містить у собі три елементи: суб'єкт керування,об'єкт керування і механізм керування. У ролі суб'єкта виступа-тиме персонал підприємства. Об'єктом керування є виробничийпроцес. Механізм керування якістю здійснюватиметься черезреалізацію таких функцій:

політика в області якості;

планування якості;

навчання і мотивація персоналу;

організація роботи з якості;

контроль якості;

інформація про якість продукції, потреби ринку і науково-технічний прогрес;

розробка заходів коригувального впливу;

розробка необхідних заходів;

прийняття рішень керівництвом підприємства;

реалізація заходів коригувального впливу;

реалізація заходів;

взаємодія із зовнішнім середовищем.

Керування якістю включає методи і види діяльності опера-тивного характеру, спрямовані як на керування процесом, так іусунення причин незадовільного функціонування на всіх ета-пах життєвого циклу виробу (петлі якості) для досягнення еко-номічної ефективності (рис. 3.2).

Під життєвим циклом виробу (петлею якості) розумієтьсяконцептуальна модель взаємозалежних видів діяльності, щовпливають на якість на різних стадіях - від визначення потребдо оцінки їх задоволення [8].

Відповідно до ISO 8402:1994 система якості - це сукупністьорганізаційної структури, методик, процесів і ресурсів, необхід-них для здійснення загального керівництва якістю. Вона міститьвсі елементи, тобто всі завдання, функції, процеси, структури,організаційні елементи, методи, заходи, що застосовуються длякерування якістю.

Система якості складається з таких елементів:

Організаційна структура - зобов'язання, повноваження,взаємовідносини, представлені у вигляді схеми, за якою органі-зація виконує свої функції. Організація (компанія, підприємст-во, установа або їхні підрозділи) повинні мати адміністрацію івиконувати самостійні функції (виробничу, оперативну, марке-тингову, фінансову).

Методика - встановлений спосіб здійснення діяльності.Методики для системи якості документуються. Методикавключає цілі й область діяльності, що, ким, де, коли і як це маєбути зроблено, які матеріали й устаткування мають бути вико-ристані, як це контролюється і реєструється.

Процес - сукупність взаємозалежних ресурсів і діяльності,що перетворить вхідні елементи у вихідні.

Ресурси - персонал, засоби обслуговування, обладнання,технологія і методологія.

Основне призначення системи менеджменту якості полягаєу виявленні відхилень (дефектів) від установлених вимог доякості продукції і послуг та застосуванні рішень з подальшоговикористання виробів, що мають дефекти. Сюди належать та-кож проведення заходів щодо недопущення повторних відхи-лень за рахунок своєчасної розробки і реалізації заходівкоригувального впливу.

Система менеджменту якості є, як і система планування тауправління виробництвом, система матеріально-технічного по-стачання, фінансова система і т.д., частиною системи організаціївиробництва.

Політика і мета організації вобласті якості

І

Система менеджменту якості

Планування

 

Управління

якості

 

та забезпе-

 

 

чення якості

Поліпшенняякості

^ І 7

1. Маркетинг,пошук та вив-чення ринку

2. Проектування і/або роз-робка технічних вимог, роз-робка продукції

5. Виробництво

6. Контроль, прове-дення випробувань таобстежень

3. Матеріально-технічне поста-чання

4. Підготовка тарозробка вироб-ничих процесів

Система якості функціонує одночасно з іншими видами дія-льності, що впливають на якість продукції або послуги, і взає-модіє з ними. Її вплив поширюється на всі етапи петлі якості -від початкового визначення до кінцевого задоволення вимог іпотреб споживача. Ці етапи і види діяльності включають:

маркетинг, пошук і вивчення ринку;

проектування і (або) розробку технічних вимог, розробкупродукції;

матеріально-технічне постачання;

підготовку і розробку виробничих процесів;

виробництво;

контроль, проведення випробувань та обстежень;

упакування і зберігання;

реалізацію і розподіл продукції;

монтаж і експлуатацію;

технічну допомогу та обслуговування;

утилізацію після використання.

Процес керування якістю повинен охоплювати всі стадії ви-робництва.

І якщо в результаті проведення контролю й аналізу зібраноїінформації та проведення всіх наступних заходів продукція від-повідатиме встановленим вимогам, то наступний цикл керуван-ня вже повториться на більш високому рівні.

Відбувається послідовне поліпшення якості продукції за ра-хунок проходження кожного життєвого циклу продукції відпо-відно до пропонованих вимог. Робота по циклу можеповторюватися доти, доки не буде досягнутий запланований ре-зультат.

Цикл постійного поліпшення Демінга. Цей цикл можнавважати модифікацією 4-ланкового циклу управління Тейлора.Ідея його була сформульована Шухартом і згодом розвинута,удосконалена і рекомендована для використання його учнем -Демінгом. Тому цей цикл стали називати «циклом Демінга»,хоча сам Демінг завжди пов'язував його з Шухартом. В пам'ятьпро спільну роботу цих видатних учених цикл ще називаютьциклом Демінга-Шухарта.

Цикл «Plan - Do - Check - Action» (PDCA) може застосову-ватися до всіх процесів (рис. 3.3). Його короткий опис наведе-ний у стандарті ISO 9001:2000 [10].

Функціонування циклу здійснюється в такий спосіб:1) якість, що відповідає певним вимогам споживачів, закла-дається в продукцію на етапі планування (Plan); 2) у процесівиробництва виробник намагається відтворити виріб із заздале-гідь запланованими властивостями (Do); 3) перевірка якостіздійснюється шляхом порівняння запланованого значення здійсними величинами і виявлення відхилень (Check); 4) у разівиявлення відхилення виробник шукає причину і після її усу-нення знову перевіряє відповідність скоректованих показниківзапланованим стандартам (Action).

yS A

P

/ Коригуюча дія

Планування

' Action

Plan \

Контроль

Дія

\ Check

Do

C

 

Рис. 3.3. Цикл Демінга (PDCA)

Цей процес керування, забезпечення якості і подальшого їїполіпшення відбувається безперервно.

Відповідно до цієї моделі організація керування якістю здій-снюється на основі таких заходів:

визначення цілей і завдань;

визначення способів досягнення мети;

навчання і підготовка кадрів;

виконання роботи;

перевірка результатів виконання робіт;

здійснення відповідних керуючих впливів.

Японці вважають, що цикл Демінга насамперед спрямованийна боротьбу з трьома головними «ворогами»: втратами, невід-повідностями і нераціональними діями (muda, mura, muri - по-японськи) [7]. Для успіху в цій боротьбі до всього процесу абойого окремого етапу корисно виставити якийсь набір система-тизованих запитань.

Перелік запитань, що сприяютьуспішному застосуванню циклу Демінга

Запитання часто позначають як 5W, 1H - за першими бук-вами англійських слів [11]. Ці запитання з короткими комента-рями представлені в табл. 3.1.

Таблиця 3.1

Запитанняанглійськоюмовою

Запитанняросійськоюмовою

Коментар

1

2

3

What?

Що?

Що саме робиться в цьому процесі або на ційоперації?

Why?

Навіщо?

Навіщо це робиться? Чи можна цього не робити?

Where?

Де?

Де це робиться? Чи не краще робити це в іншомумісці?

When?

Коли?

Коли це робиться? Може краще робити це ранішеабо пізніше?

Who?

Хто?

Хто це робить? Може не варто доручити цю спра-ву іншим людям?

How?

Як?

Як це робиться? Чи все раціонально? Чи немаєзайвих рухів?