3.2. Забезпечення якості продукції

магниевый скраб beletage

Як зазначалося в розділі 3.1, під забезпеченням якості про-дукції розуміється частина менеджменту якості, спрямована настворення впевненості в тому, що вимоги до якості будуть ви-конані. Забезпечення якості передбачає формування необхід-них властивостей і характеристик продукції при її створенні.

Забезпечення якості - основа основ керування якістю. Воноозначає гарантування такого рівня якості, яке задовольняє ви-могам споживачів, що дозволяє з упевненістю купувати і вико-ристовувати продукцію протягом тривалого часу. Призабезпеченні якості враховуються такі обставини:

фірма повинна забезпечувати рівень якості продукції, щовідповідає вимогам споживачів;

вся експортна продукція повинна відповідати вимогам зако-рдонних замовників;

керівники вищої ланки фірми повинні усвідомлювати важ-ливість забезпечення якості і спонукати до активної участівсіх працівників у цій сфері діяльності.

Іншими словами, процес забезпечення якості продукції яв-ляє собою сукупність запланованих і систематично проведенихзаходів, що створюють необхідні умови для виконання кожногоетапу «петлі якості» для найбільш повного задоволення вимогспоживачів до якості.

Принципи забезпечення якості. К.Ісікава виділив такі прин-ципи забезпечення якості:

забезпечення якості, засноване на контролі;

забезпечення якості, засноване на керуванні виробничимпроцесом;

забезпечення якості, яке основну увагу приділяє розробцінових видів продукції.

Для забезпечення якості необхідні:

активні кваліфіковані зацікавлені кадри;

матеріально-технічна база;

оптимальна організаційна структура та ефективне управ-ління підприємством і керуванням якості.

На перше місце висувається людський фактор. Зацікавленийматеріальними і моральними стимулами кваліфікований пер-сонал відіграватиме основну роль у підвищенні якості продук-ції. Другою за значенням буде наявність достатньоїматеріально-технічної бази. І третім фактором є створення не-обхідної структури управління, організація ефективної роботи.