3.4. Застосування статистичних методів

магниевый скраб beletage

Статистичні методи вперше з'явилися в США в 30-х рокахХХ сторіччя. Їх практичне застосування здійснив Шухарт,який запропонував статистичне пояснення поводження вироб-ничого процесу в часі.

На початку 50-х років ці методи стали застосовуватися вЯпонії після успішного циклу лекцій Демінга, прочитаних нимна прохання ділових кіл. Вони забезпечили простоту і наочністьдля розуміння сутності процесів керування якістю. З безлічістатистичних методів в Японії набули поширення сім основних:

діаграма Парето,

діаграма Ісікави,

гістограма,

метод контрольних карт,

діаграма розсіювання (розкидання),

діаграма розшарування,

контрольний аркуш.

Сучасні стандарти ISO 9000 визначають застосування стати-стичних методів як самостійного елемента системи якості під-приємств. У практиці накопичений значний досвідвикористання методів статистичного контролю і регулюванняякості продукції та технологічних процесів. Їх можна поділитина два напрями:

Методи статистичного вибіркового приймального контро-лю застосовуються для оцінки відповідності продукції вимогамнормативних документів, тобто вибіркового контролю. Змістйого полягає в тому, що якість контрольованої партії продукціївизначається за вибірковими характеристиками, які знаходять-ся за малою вибіркою з цієї партії.

Методи статистичного регулювання якості технологічнихпроцесів застосовуються для керування внутрішніми робочимипроцедурами при підготовці до сертифікації систем якості і ви-робництва.

Використання у виробництві цих методів, на думку Ісікави,допомогло вирішити близько 95% усіх проблем щодо якості.Повсюдне навчання в Японії семи інструментам контролю яко-сті, починаючи зі шкільної лави дозволило залучити до процесупідвищення якості та удосконалення виробництва практичновсе населення країни.

Діаграма Парето. ДжДжуран застосував розроблену італій-ським економістом Парето (1845-1923) формулу для розподілуза ступенем важливості причин браку в області контролю якос-ті. Цей метод був названий ім'ям Парето.

При аналізі причин появи браку помітили, що в більшості ви-падків дефекти і пов'язані з ними втрати мають кілька причин.Діаграма Парето допомагає встановити головні фактори, з якихслід починати діяти. Це стовпчикова діаграма даних, отриманихпо кожній перевірюваній ознаці. На рис. 3.4 представлена гісто-грама розподілу питомої ваги дефектів залежно від їх типу заступенем зниження питомої ваги. На ній показано розподіл де-фектів за типами: 1 - недоформування; 2 - тонкостінність; 3 -раковини, 4 - тріщини, 5 - шорсткість, 6 - плями, 7 - інші.

Дані розташовують у порядку значущості і будують кумуля-тивну криву. Завдяки цьому з'являється можливість зосередитиувагу на усуненні дефектів, що спричинюють найбільші втрати.Порівнюючи діаграми Парето, побудовані за даними до і післяполіпшення процесу, можна оцінити ефективність вжитих за-ходів.

На рис. 3.5 представлена діаграма Парето з накопиченою ку-мулятивною кривою. На підставі її аналізу можна зробити ви-сновок, що частка двох перших дефектів (деформації іподряпин) складає 74% від їх загальної кількості, в той час якна інші п'ять груп припадає лише 26%. Отже, для різкого зни-ження кількості браку в першу чергу достатньо з'ясувати й усу-нути причини появи цих двох факторів.

У подальшому, для виявлення причин виникнення дефектів,можна скористатися причинно-наслідковою діаграмою Ісікави.

Причинно-наслідкова діаграма (діаграма Ісікави). Розроб-лена професором Ісікавою ще в 1943 році і одержала назву «ри-б'ячий кістяк» або «риб'яча кістка» (рис. 3.6). Активнозастосовувалася аспірантами і молодими вченими при прове-денні досліджень, і з їх «легкої руки» також одержала назву «ді-аграма Ісікави». Пізніше стала широко використовуватися вЯпонії та поза її межами.

Вона має й іншу назву - діаграма 5М, за складом п'яти осно-вних факторів англійською мовою - Man, Method, Material,Machine, Medium (людина, метод, матеріал, устаткування і на-вколишнє середовище) [7].

Ця діаграма дозволяє виявити і систематизувати різні фак-тори й умови, що впливають на досліджувану проблему. З її до-помогою можна вирішувати широкий спектр завдань, у томучислі конструкторські, організаційні, технологічні, економічні,соціальні та інші.

Виявлені в процесі використання діаграми Парето головніфактори, які переважно впливають на якість продукції, можутьбути проаналізовані за допомогою діаграми Ісікави.

1%

3%

<D

20%

§ 50%

ц

ю

t^40%m

|30%

Я

20%

SїґЯ

Л10%

tsмmо

ао-Єо

ч

лно

'ІЗS

'но

о«

он

и

 

А

м

 

т

и

и

О

m

«

'ІЗ

о

и

т

ка

ор

р

ft

о

 

т

а

9%

7%

6%

0%

Фактори

Рис. 3.4. Гістограма питомої ваги різнихфакторів, що впливають на якість продукції

кт

<D

<D

чко

а

и

ц

II

Я

100%

Досліджувана проблема умовно зображується у виглядіпрямої горизонтальної лінії. Серед факторів, що впливають напроблему, вибираються основні. Це можуть бути перерахованівище фактори, умовно названі 5М, або інші, залежно від точкизору, з якої розглядається ця проблема.

Ці фактори будуть факторами першого порядку. Але й наних впливають певні сили. Назвемо їх причинами другого по-рядку. У свою чергу, вони виявляються під впливом факторівтретього порядку і так далі. Важливо виділити якомога більшепричин, що впливають на дану проблему. При аналізі врахову-ються навіть ті, які, на перший погляд, здаються незначними.Адже саме вони можуть підказати найбільш правильний і ефек-тивний спосіб вирішення проблеми.

Діаграма Ісікави використовується у всіх країнах не тількипри аналізі показників якості товарів, а й якості послуг, задово-леності споживача, ефективності роботи персоналу і т.ін.

Гістограма. Гістограма - це графік, на якому у вигляді стов-пчиків показано розподіл даних окремих вимірів або контролюодного і того ж або декількох параметрів, згрупованих за часто-тою попадання в певний, заздалегідь встановлений той чи ін-ший інтервал значень. Гістограма корисна для порівнянняотриманого розподілу з контрольними нормативами або длявизначення за отриманим розподілом частоти середнього зна-чення і стандартного відхилення.

190 195 200 205 210

Рис. 3.7. Гістограма розподілу параметрів

Фактори

На рис. 3.7 представлена гістограма розподілу параметрів, деА - нижня межа допусків; Б - верхня межа допусків; АБ - ін-тервал допусків.

Гістограми широко застосовується при складанні місячних зві-тів по якості підприємств та їх підрозділів (цехів, відділів і т.д.).

Метод контрольних карт. Цей метод дозволяє відслідкову-вати стан процесу в часі і впливати на нього до того, як він вий-де з-під контролю. Він дозволяє попереджувати відхилення відвимог, що висуваються до процесу.

Фактори

Контрольна карта складається звичайно з трьох ліній.

При побудові контрольних карт на осі ординат відкладаєтьсязначення контрольованого параметра, а по осі абсцис - час вибірки.

Центральна лінія відповідає середньому значенню контро-льованого параметра якості.

Інша лінія (вища від центральної) є верхньою контрольноюмежею.

Третя лінія (нижча) - нижня контрольна межа. Проміжокміж верхньою і нижньою лініями - це максимально допустимімежі зміни значень контрольованого показника якості.

При нанесенні на контрольну карту значень контрольовано-го параметра вибірки виробу точки можуть розташовуватисявсередині контрольних меж. У цьому випадку процес прохо-дить нормально (рис. 3.8 а), але якщо ці значення виходять заверхню або нижню межу, то вважається, що процес вийшов з-під контролю (рис. 3.8 б).

По розташуванню цих точок відносно меж контрольних до-пусків визначають момент зупинки процесу для регулювання.

Діаграма розсіювання (розкидання). Для вивчення залежно-стей між двома змінними можна скористатися так званою діагра-мою розсіювання. По ній можна, використовуючи кореляційний ірегресивний аналізи, виявити кількісний зв'язок між двома па-раметрами. Діаграма дозволяє наочно показати характер змін па-раметра якості в часі з урахуванням впливу різних факторів.

Якщо Y - показник якості, X - фактор, що впливає на якість,то на рис. 3.9 чітко простежується пряма кореляція (залеж-ність). Зворотна кореляція спостерігається в тому випадку, ко-ли при збільшенні значення X показник Y зменшується.

Однак якщо на графіку розкидання точок значне і нагадує«пляму», то виражена залежність між параметрами X і Y відсутня.

X

Рис. 3.9. Діаграма розсіювання

Діаграма розшарування. Здійснюється групування данихзалежно від умов побудови і кожної групи даних окремо. Гру-пування даних одержало назву шарів, а процес розподілу нашари - розшаруванням (стратифікацією). Розшарування мо-же здійснюватися за такими шарами:

виконавцями: статтю, віковим стажем, кваліфікацією і т.д.;

устаткуванням:           термінами введення в експлуатацію, вар-тістю, маркою, виробником і т.д.;

сировиною: за якістю сировини, місцем виробництва, виро-бниками, термінами постачання і т.д.;

способами виробництва: технологією виготовлення, місцемвиробництва, режимом, температурою і т.д.;

5) виміром: типом вимірювальних засобів, ступенем їх точно-сті, терміном перевірки, методом виміру і т.д.

При цьому необхідно виконати такі умови:

Усередині групи розходження між значеннями досліджу-ваної випадкової величини має бути мінімальним порівняно зрозходженням її значень у незгрупованій загальній сукупності.

Розходження між групами повинно бути максимальним.

Контрольний листок. Призначається для збору даних і ав-томатичного їх упорядкування для полегшення подальшого ви-користання зібраного матеріалу. Нижче представлено один ізваріантів контрольного листка дефектів (рис. 3.10).

КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТОК ДЕФЕКТІВ

Найменування продукції       Дата   

Виробнича операція  Ділянка          

Усього проконтрольовано деталей Верстат          

П.І.Б. виконавця       

Попередній висновок про причини найбільш частих дефек-тів   № партії         

Контролер      № замовлення           

 

 

Усього дефектів

з/

Тип дефектів

Результати контролю

к-сть

пит. ва-

п

 

 

 

га,

 

 

 

 

%

1

Тріщини

//////

6

7

2

Тонкостінність

////////////////

16

20

3

Плями

///

2

3

4

Недоформування

///////////////////////////////////////////

43

54

5

Шорсткість

/////

5

6

6

Раковини

///////

7

9

7

Розрив

/

1

1

 

Разом

 

80

100

 

виявлено

 

 

 

 

дефектів

 

 

 

Рис. 3.10. Контрольний листок дефектів62

На бланку заздалегідь друкують контрольовані параметри,відповідно до яких можна вносити дані за допомогою позначокабо простих символів. Для кожного конкретного завдання можерозроблятися окремий листок.

Графіки. Для більш наочного уявлення і кращого розуміннявзаємозалежності між певними факторами і їх застосуваннямвикористовуються графічні зображення статистичного матеріа-лу. До них можна віднести стовпчикові, лінійні, кругові, стріч-кові та інші графіки.

Статистичні методи контролю якості використовуються усвітовій практиці з початку 20-х років і набули визнання та під-твердили свою корисність. Повною мірою вони використову-ються і донині.

Однак для вирішення більш складних управлінських про-блем підвищення якості можуть застосовуватися удосконаленіваріанти. Союзом учених та інженерів Японії в 1979 році буврозроблений набір статистичних методів, що одержали назву«семи нових інструментів контролю якості». До них були від-несені: діаграма відносин; деревоподібна діаграма; діаграма спо-рідненості; матрична діаграма; стрілочна діаграма; діаграмаPDPC; матриця пріоритетів [5].

Запитання для контролю і засвоєння опрацьованого матеріалу

Дайте визначення поняттю «менеджмент якості».

Сформулюйте визначення поняття «система менеджментуякості».

Дайте визначення поняттю «управління якістю».

Що таке «політика» підприємства?

У чому полягають цілі підприємства?

У чому полягає механізм функціонування циклу Демінга?

Назвіть розходження між процесами управління якістю і їїзабезпеченням.

У чому полягають функції управління якістю?

Опишіть роль А.Фейгенбаума в розробці системи комплек-сного управління якістю.

У чому полягає новий підхід до управління якістю?

У чому полягають особливості японського підходу доуправління якістю?

Обґрунтуйте роль людського фактора в системі комплекс-ного управління якістю.

Дайте характеристику методів визначення факторів, щовпливають на якість.

Опишіть застосування статистичних методів та їх роль упроцесі управління якістю.

Назвіть сім простих статистичних методів контролю якості.

Назвіть етапи побудови діаграми Парето.

У яких випадках доцільно використовувати причинно-наслідкову діаграму Ісікави?

Які особливості має побудова гістограм?

У чому полягають причини появи контрольних карт Шуха-рта?

Тести

Етапи життєвого циклу продукції відповідно до стандартівISO 9004:1994 включають:

а)         8 етапів;

б)         11 етапів;

в)         6 етапів.

Управління якістю:

а)         містить у собі менеджмент якості;

б)         є частиною менеджменту.

Планування якості це:

а)         визначення виробничих процесів і ресурсів для досяг-нення якості продукції;

б)         визначення характеристик якості нового виробу;

в)         планування виробництва бездефектної продукції.

У менеджменті якості беруть участь:

а)         усі служби і підрозділи підприємства;

б)         тільки служба менеджменту якості;

в)         керівництво підприємства і служба менеджменту якості.

Менеджмент якості пов'язаний:

а)         тільки з виробничими підрозділами підприємства;

б)         з усією системою управління підприємством;

в)         із зовнішніми постачальниками підприємства.

Яка з функцій не є функцією менеджменту якості?

а)         нагляд за повнотою контролю якості;

б)         участь у проведенні приймального контролю;

в)         навчання персоналу в області якості.

Назвіть сім простих статистичних методів контролю якості:

а)         діаграма Парето, діаграма Ісікави, гістограма, метод конт-рольних карт, діаграма розсіювання (розкидання), діаграмарозшарування, контрольний листок;

б)         гістограма, діаграма розсіювання, діаграма Парето, діагра-ма Ісікави, регресійний аналіз, диференційне обчислення, картистатистичного контролю;

в)         гістограма, діаграма розсіювання, діаграма Парето, діагра-ма Ісікави, регресійний аналіз, інтегральне обчислення, часовіряди, карти статистичного контролю.

З якою метою використовуються контрольні карти Шуха-рта?

а)         для визначення стану технологічного процесу за резуль-татами контролю малих вибірок даних;

б)         для набору даних за періодами;

в)         для статистичних розрахунків характеристик якості.

Терміни і поняття

Функція

Управлінська функціяМенеджментМенеджмент якостіПолітика і цілі в області якостіПланування якостіУправління якістюЗабезпечення якостіПоліпшення якостіСуб'єкт управлінняОб'єкт управління

Механізм управління

Життєвий цикл виробу (петля якості)

Система менеджменту якості

Організаційна структура системи якості

Методика системи якості

Процес системи якості

Ресурси системи якості

Дефект

Маркетинг

Цикл Е.Демінга

Концепція Загального контролю якості (TQC)Система Загального контролю якістю (TQSC)Управління якістю в рамках компаніїДіаграма ПаретоДіаграма ІсікавиГістограма

Метод контрольних картДіаграма розсіювання (розкидання)Діаграма розшаруванняКонтрольний листокГрафік статистичного матеріалу

Література до розділу 3

Адлер Ю.П., Шпер ВЛ. Истоки статистического мьішления// Методи менеджмента качества. - 2003. - № 1. - С. 34-40.

Бинделл Т. Арманд Фейгенбаум // Стандарти и качество. -

- №10. - C. 28.

Биндел Т. Каору Исикава // Стандарти и качество. - 1999. -№11. - С. 90.

Бенделл Т. Наставники по качеству. Сборник кратких очер-ков о самих знаменитих зарубежних деятелях в областикачества: Пер. с анг.- М.: РИА «Стандарти и качество»,

- 48 с.

Всеобщее управление качеством: Учебник для вузов / О.П.Глудкин, Н.М. Горбунов, А.И. Гуров, Ю.В. Зорин / Под ред.О.П. Глудкина. - М.: Радио и связь, 1999. - 600 с.

Imai M. Kaizen: The key to Japan's competitive success. - NewYork: Random House, 1986.

Кум^ Х. Статистические методи повишения качества: Пер. сангл. - М.: Финанси и статистика, 1990. - 304 с.

Международний стандарт ISO 8402:1994 Общее руково-дство качеством и обеспечение качества. Словарь.

Международний стандарт ^О 9000. Системи менеджментакачества. Основние положения и словарь. - 2000-12-15.

геО-2000.

Международний стандарт ^О 9001. Системи менеджментакачества. Требования. 4-е изд.- 2000-12-15.- Изд. ^О-2000.

Науман Принять решение - но как? Пер. с немецкого /Под ред. Ю.П. Адлера. - М.: Мир, 1987. - 198 с.

Фейгенбаум А. Контроль качества продукции: Сокр. пер. сангл. - М.: ^кономика, 1986. - 471 с.

РОЗДІЛ 4

РОЗВИТОК СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ НАТЕРИТОРІЇ СНД

Історія розвитку вітчизняних систем керування якістюпродукції

Комплексна система керування якістю продукції (КСКЯП)

Основні недоліки і причини неефективності КС КЯП