3.4. Застосування статистичних методів

Статистичні методи вперше з'явилися в США в 30-х рокахХХ сторіччя. Їх практичне застосування здійснив Шухарт,який запропонував статистичне пояснення поводження вироб-ничого процесу в часі.

На початку 50-х років ці методи стали застосовуватися вЯпонії після успішного циклу лекцій Демінга, прочитаних нимна прохання ділових кіл. Вони забезпечили простоту і наочністьдля розуміння сутності процесів керування якістю. З безлічістатистичних методів в Японії набули поширення сім основних:

діаграма Парето,

діаграма Ісікави,

гістограма,

метод контрольних карт,

діаграма розсіювання (розкидання),

діаграма розшарування,

контрольний аркуш.

Сучасні стандарти ISO 9000 визначають застосування стати-стичних методів як самостійного елемента системи якості під-приємств. У практиці накопичений значний досвідвикористання методів статистичного контролю і регулюванняякості продукції та технологічних процесів. Їх можна поділитина два напрями:

Методи статистичного вибіркового приймального контро-лю застосовуються для оцінки відповідності продукції вимогамнормативних документів, тобто вибіркового контролю. Змістйого полягає в тому, що якість контрольованої партії продукціївизначається за вибірковими характеристиками, які знаходять-ся за малою вибіркою з цієї партії.

Методи статистичного регулювання якості технологічнихпроцесів застосовуються для керування внутрішніми робочимипроцедурами при підготовці до сертифікації систем якості і ви-робництва.

Використання у виробництві цих методів, на думку Ісікави,допомогло вирішити близько 95% усіх проблем щодо якості.Повсюдне навчання в Японії семи інструментам контролю яко-сті, починаючи зі шкільної лави дозволило залучити до процесупідвищення якості та удосконалення виробництва практичновсе населення країни.

Діаграма Парето. ДжДжуран застосував розроблену італій-ським економістом Парето (1845-1923) формулу для розподілуза ступенем важливості причин браку в області контролю якос-ті. Цей метод був названий ім'ям Парето.

При аналізі причин появи браку помітили, що в більшості ви-падків дефекти і пов'язані з ними втрати мають кілька причин.Діаграма Парето допомагає встановити головні фактори, з якихслід починати діяти. Це стовпчикова діаграма даних, отриманихпо кожній перевірюваній ознаці. На рис. 3.4 представлена гісто-грама розподілу питомої ваги дефектів залежно від їх типу заступенем зниження питомої ваги. На ній показано розподіл де-фектів за типами: 1 - недоформування; 2 - тонкостінність; 3 -раковини, 4 - тріщини, 5 - шорсткість, 6 - плями, 7 - інші.

Дані розташовують у порядку значущості і будують кумуля-тивну криву. Завдяки цьому з'являється можливість зосередитиувагу на усуненні дефектів, що спричинюють найбільші втрати.Порівнюючи діаграми Парето, побудовані за даними до і післяполіпшення процесу, можна оцінити ефективність вжитих за-ходів.

На рис. 3.5 представлена діаграма Парето з накопиченою ку-мулятивною кривою. На підставі її аналізу можна зробити ви-сновок, що частка двох перших дефектів (деформації іподряпин) складає 74% від їх загальної кількості, в той час якна інші п'ять груп припадає лише 26%. Отже, для різкого зни-ження кількості браку в першу чергу достатньо з'ясувати й усу-нути причини появи цих двох факторів.

У подальшому, для виявлення причин виникнення дефектів,можна скористатися причинно-наслідковою діаграмою Ісікави.

Причинно-наслідкова діаграма (діаграма Ісікави). Розроб-лена професором Ісікавою ще в 1943 році і одержала назву «ри-б'ячий кістяк» або «риб'яча кістка» (рис. 3.6). Активнозастосовувалася аспірантами і молодими вченими при прове-денні досліджень, і з їх «легкої руки» також одержала назву «ді-аграма Ісікави». Пізніше стала широко використовуватися вЯпонії та поза її межами.

Вона має й іншу назву - діаграма 5М, за складом п'яти осно-вних факторів англійською мовою - Man, Method, Material,Machine, Medium (людина, метод, матеріал, устаткування і на-вколишнє середовище) [7].

Ця діаграма дозволяє виявити і систематизувати різні фак-тори й умови, що впливають на досліджувану проблему. З її до-помогою можна вирішувати широкий спектр завдань, у томучислі конструкторські, організаційні, технологічні, економічні,соціальні та інші.

Виявлені в процесі використання діаграми Парето головніфактори, які переважно впливають на якість продукції, можутьбути проаналізовані за допомогою діаграми Ісікави.

1%

3%

<D

20%

§ 50%

ц

ю

t^40%m

|30%

Я

20%

SїґЯ

Л10%