4.2. Комплексна системакерування якістю продукції (КС КЯП)

магниевый скраб beletage

На основі узагальнення і вивчення досвіду розроблених ра-ніше систем контролю якості, у результаті спільного науково-виробничого експерименту промислових підприємств Львівсь-кої області, ВНІІСа і НВО «Система» Держстандарту СРСР усередині 70-х років була розроблена Комплексна система керу-вання якістю продукції (КС КЯП). Цей досвід був схвалений ірекомендований до широкого розповсюдження постановою ЦККПРС. За розробку і впровадження її авторам була присудженаДержавна премія СРСР.

КС КЯП органічно увібрала в себе всі прогресивні елементираніше розроблених систем. Вона стала першою системою якіс-тю, в якій організаційно-технічними основами кправління ста-ли стандарти підприємства. У стандартах регламентувалосяпроведення всіх організаційних, технічних і економічних захо-дів, спрямованих на підвищення якості продукції. У КС КЯПпринцип керування якістю продукції використовувався на всіхстадіях життєвого циклу: при дослідженні і проектуванні, виго-товленні, обігу і реалізації, експлуатації і споживанні.

Керування якістю в КС КЯП передбачалося здійснювати упоєднанні з вивирішенням усіх завдань керування виробничо-господарською діяльністю підприємства. Структура КС КЯПпередбачала багаторівневу організацію управління: на рівніпідприємства, цеху, ділянки, бригади, окремого робочого місця.Розподіл спеціальних функцій керування якістю між підрозді-лами здійснювався керівником підприємства. Це дозволило по-ліпшити погодженість дій виконавців.

КС КЯП була системою заходів, методів і засобів, за допомо-гою яких цілеспрямовано встановлювався, забезпечувався і під-тримувався необхідний рівень якості на всіх етапах життєвогоциклу виробу.

У процесі функціонування КС КЯП здійснювалися такі цілі:

створення нових виглядів високоякісної продукції, відповід-ність кращим світовим зразкам;

збільшення в загальному обсязі випуску продукції виробів ви-щої якості;

поліпшення показників якості продукції;

своєчасне зняття, заміна або модернізація продукції другоїкатегорії якості;

планомірне підвищення якості роботи виконавців;

суворе дотримання вимог нормативно-технічної документа-ції при виготовленні продукції.

Повсюдне поширення КС КЯП сприяло розвитку на підпри-ємствах заводської стандартизації. При всіх перевагах цієї сис-теми, слід відзначити, що в умовах переходу країни до ринковихвідносин вона залишилася тільки на папері; багато підприємствнавіть знищували у зв'язку з непотрібністю всю документацію,пов'язану з КС КЯП.

Основна сутність системи КС КЯП - керування якістю наоснові стандартів.