4.3. Основні недоліки і причини неефективності КС КЯП

магниевый скраб beletage

Аналіз систем якості на деяких підприємствах дозволив ви-ділити такі характерні недоліки в методології проектування:

орієнтація на виробника продукції, а не на споживача;

функціональний, а не цільовий підхід у керуванні якістю;

високий рівень регламентації положень стандартів підпри-ємства в системі якості;

неконструктивність   і нетехнологічність багатьох проект-них рішень, прийнятих у системі якості;

відсутність      інформаційно-технологічних моделей керуван-ня якістю і засобів їх реалізації та ін.;

статичність вимог КС КЯП.

Крім того, неспроможність КС КЯП багато в чому поясню-валася несвоєчасністю впровадження і недоліками самої органі-зації впровадження.

В умовах постійного глобального дефіциту продукції та іс-нування розподільної системи виробник був мало зацікавленийу випуску високоякісної продукції.

Основним недоліком організації впровадження КС КЯПстало перекладання обов'язків з розробку складних систем керу-вання якістю на працівників самих підприємств. Хоча цими пи-таннями повинні були займатися висококваліфіковані фахівцісаме по цих системах.

Запитання для контролю і засвоєння опрацьованого матеріалу

Опишіть етапи розвитку вітчизняних систем керування якіс-тю продукції.

Порівняйте етапи розвитку систем якості в СРСР з еволюці-єю системного підходу до керування якістю у світі.

Дайте характеристику системи БВП та її ролі в розвитку сис-темного підходу до керування якістю.

У чому полягає особливість системи СБП?

Яка з розглянутих вище систем випередила свій час?

Яка система була розроблена на Рибінському моторобудів-ному заводі?

Яка із систем враховувала як основний критерій величинумоторесурсу?

У чому полягає роль і значення КС КЯП для забезпеченняякості продукції в Україні?

Назвіть основні недоліки і причини неефективності КСКЯП.

Тести

Розмістіть у правильній хронологічній послідовності за часом

створення такі системи: 1) ЯКНАРЗПВ; 2) СБП; 3) БВП; 4)КС КЯП; 5) НОРМ.

Поставте проти кожної системи правильне визначення її сут-

ності:

СБП - підвищення технічного рівня і якості виробів (збі-льшення моторесурсу);

ЯКНАРЗПВ - керування якістю на основі стандартів;

БВП - використання комплексних методів НОП на базіудосконалення виробництва та управління;

НОРМ - високий рівень виконання операцій усіма праців-никами;

КС КЯП - високий рівень конструкції і технологічної під-готовки виробництв;

НОПВУ - суворе виконання технологічних операцій.

Терміни і поняття

Система бездефектного виготовлення продукції (БВП)Система бездефектної праці (СБП)

Система ЯКНАРЗПВ (якість, надійність, ресурс з першихвиробів)

Система НОПВУ (наукова організація праці, виробництва іуправління)

Система НОРМ (наукова організація робіт по збільшеннюмоторесурсу)

Комплексна система керування якістю продукції (КС КЯП)Література до розділу 4

Боровский А., Сурсяков В., Шариков В. От КС УКП к систе-ме качества по ГОСТ Р ИСО серии 9000 // Стандарти и ка-чество. - 2000. - № 6. - С. 51-54.

Коренное повьішение качества продукции - важний факторускорения: Учеб. пособие для рабочих, специалистов, рук.

подразделений предприятий пром-ти и др. отраслей нар.хоз-ва / Гличев А.В., Сиськов В.И., Амирджанянц Ф.А. и др./ Под ред. Гличева А.В. - М.: ^кономика, 1988. - 335 с.

Огвоздин В.Ю. Управление качеством: основи теории ипрактики: Учеб. пособие. - М.: Издательство «Дело и сер-вис», 2002. - 160 с.

Стандартизация и управление качеством продукции: Учеб.для вузов / В.А. Швандар, В.П. Панов, Е.М. Купряков и др.;Под ред. Проф. В.А. Швандара. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,2001. - 487 с.

РОЗДІЛ 5

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ СИСТЕМКЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ

Особливості керування якістю в Японії

Гуртки якості

Керування якістю в США

Керування якістю в європейських країнах